Άμεση εκτέλεση εντολής SQL

Στην κατάσταση γηγενούς SQL μπορείτε να εισάγετε τις εντολές SQL οι οποίες δεν ερμηνεύονται από το LibreOffice, αλλά αντίθετα διαβιβάζονται απευθείας στην προέλευση δεδομένων. Εάν δεν εμφανίσετε αυτές τις αλλαγές στην προβολή σχεδίασης, δεν μπορείτε να επιστρέψετε στην προβολή σχεδίασης.

Σε τοπική SQL, η συμβολοσειρά SQL διαβιβάζεται απευθείας στο σύστημα συνδεδεμένης βάσης δεδομένων χωρίς προηγούμενη αξιολόγησή της από το LibreOffice. Για παράδειγμα, αν ανοίξετε μια βάση δεδομένων μέσω διασύνδεσης ODBC, η συμβολοσειρά SQL διαβιβάζεται στο πρόγραμμα οδήγησης ODBC και η επεξεργασία της γίνεται μέσα από αυτό.

Εικονίδιο απευθείας εντολής εκτέλεσης SQL

Άμεση εκτέλεση εντολής SQL

Πατήστε ξανά το εικονίδιο για να επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση, στην οποία οι αλλαγές στη σχεδίαση του νέου ερωτήματος συγχρονίζονται με τις επιτρεπόμενες αλλαγές μέσω του SQL.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!