Αναζήτηση εγγραφής

Σε φόρμες ή σε πίνακες βάσεων δεδομένων, μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες τιμές μέσα από πεδία δεδομένων, πεδία λίστας, και πλαίσια ελέγχου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εικονίδιο Αναζήτηση εγγραφής στη γραμμή δεδομένων πίνακα και στη γραμμή σχεδίασης φόρμας.

Εικονίδιο εύρεση καταγραφής

Αναζήτηση εγγραφής


Κατά την αναζήτηση σε πίνακα, πραγματοποιείται αναζήτηση στα πεδία δεδομένων του τρέχοντα πίνακα. Κατά την αναζήτηση σε φόρμα, πραγματοποιείται αναζήτηση στα πεδία δεδομένων του πίνακα που είναι συνδεδεμένος με τη φόρμα.

tip

Η αναζήτηση που περιγράφεται εδώ πραγματοποιείται από το LibreOffice. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον διακομιστή SQL για αναζήτηση σε βάση δεδομένων, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Φίλτρα βασιζόμενα σε φόρμα στη γραμμή Φόρμα.


Η λειτουργία αναζήτησης είναι επίσης διαθέσιμη για πεδία ελέγχου πίνακα. Όταν καλείτε τη λειτουργία αναζήτησης αφού έχετε επιλέξει κάποιο πεδίο ελέγχου πίνακα, μπορείτε να αναζητήσετε κάθε στήλη του πεδίου ελέγχου πίνακα που αντιστοιχεί στις στήλες βάσης δεδομένων του συνδεδεμένου πίνακα βάσης δεδομένων.

Αναζήτηση για

Εισάγετε τον τύπο της αναζήτησης.

Κείμενο:

Εισάγετε τον όρο αναζήτησης στο πεδίο ή επιλέξτε τον από τη λίστα. Το κείμενο κάτω από τον κέρσορα είναι ήδη αντεγραμμένο στο πεδίο συνδυασμού Κείμενο . Να σημειωθεί ότι κατά την εκτέλεση μιας αναζήτησης σε μία φόρμα, στηλοθέτες και αλλαγές γραμμής δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθούν.

Οι όροι αναζήτησής σας θα αποθηκευτούν εφόσον ο πίνακας ή το έγγραφο φόρμας είναι ανοικτό. Εάν εκτελείτε περισσότερες από μία αναζητήσης και θα θέλατε να επεναλάβετε τον αναζητούμενο όρο, μπορείτε να επιλέξετε έναν προηγουμένως χρησιμοποιημένο όρο αναζήτησης από το σύνθετο πλαίσιο.

Το περιεχόμενο του πεδίου είναι μηδενικός χαρακτήρας (NULL)

Αν έχετε σημειώσει αυτήν την επιλογή, θα εντοπιστούν τα πεδία που δεν περιέχουν δεδομένα.

Το περιεχόμενο του πεδίου δεν είναι μηδενικός χαρακτήρας (NULL)

Αν έχετε σημειώσει αυτήν την επιλογή, θα εντοπιστούν τα πεδία που περιέχουν δεδομένα.

Περιοχή αναζήτησης

Σε αυτήν την περιοχή, μπορείτε να καθορίσετε πεδία για την αναζήτηση.

Φόρμα

Εδώ, μπορείτε να καθορίσετε τη λογική μορφή με την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση.

note

Το πεδίο συνδυασμού Φόρμα είναι ορατό μόνο όταν το τρέχον έγγραφο είναι έγγραφο φόρμας με περισσότερες από μία λογικές μορφές. Δεν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αναζήτησης σε πίνακες ή ερωτήματα.


Τα έγγραφα φόρμας μπορεί να περιέχουν πολλαπλές λογικές φόρμες. Αυτά είναι ανεξάρτητα στοιχεία φόρμας, που είναι συνδεδεμένα με πίνακα.

Το πεδίο συνδυασμού Φόρμα περιέχει όλα τα ονόματα των λογικών μορφών για τα οποία υπάρχουν πεδία ελέγχου.

Όλα τα πεδία

Εκτελείται αναζήτηση σε όλα τα πεδία. Αν εκτελείτε αναζήτηση σε πίνακα, η αναζήτηση θα συμπεριλάβει όλα τα πεδία του πίνακα. Αν εκτελείτε αναζήτηση σε φόρμα, θα συμπεριληφθούν όλα τα πεδία της λογικής μορφής (που καταχωρήθηκε στο πεδίο Φόρμα). Αν εκτελείτε αναζήτηση σε πεδίο ελέγχου πίνακα, θα συμπεριληφθούν όλες οι στήλες, οι οποίες συνδέονται με ένα έγκυρο πεδίο πίνακα βάσης δεδομένων.

Σημειώστε ότι τα πεδία της τρέχουσας λογικής μορφής δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδια με τα πεδία του εγγράφου φόρμας. Στην περίπτωση που το έγγραφο φόρμας περιέχει πεδία που παραπέμπουν σε πολλές προελεύσεις δεδομένων (δηλ. σε πολλές λογικές μορφές), η επιλογή Όλα τα πεδία θα αναζητήσει μόνο τα πεδία που είναι συνδεδεμένα με προελεύσεις δεδομένων του εγγράφου φόρμας.

Μεμονωμένο πεδίο

Εκτελείται αναζήτηση μέσα από ένα συγκεκριμένο πεδίο δεδομένων.

Ρυθμίσεις

Εδώ, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έναν αριθμό από ρυθμίσεις για να ελέγξετε την αναζήτηση.

Θέση

Εδώ καταχωρείτε τη σχέση μεταξύ του όρου αναζήτησης και των περιεχομένων του πεδίου. Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες:

Position

Description

οπουδήποτε στο πεδίο

Εμφανίζει όλα τα πεδία που περιέχουν το μοτίβο αναζήτησης οπουδήποτε στο πεδίο.

αρχή του πεδίου

Εμφανίζει όλα τα πεδία που περιέχουν το μοτίβο αναζήτησης στην αρχή του πεδίου.

στο τέλος του πεδίου

Εμφανίζει όλα τα πεδία που περιέχουν το μοτίβο αναζήτησης στο τέλος του πεδίου.

όλο το πεδίο

Εμφανίζει όλα τα πεδία που περιέχουν το μοτίβο αναζήτησης ως ακριβές ταίριασμα με τα περιεχόμενα του πεδίου.


note

Αν έχετε επιλέξει το πεδίο σήμανσης Έκφραση μπαλαντέρ, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.


Εφαρμογή μορφής πεδίου

Δηλώνει ότι όλες οι μορφές πεδίων λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια μιας αναζήτησης στο τρέχον έγγραφο. Οι μορφές των πεδίων είναι όλες οι ορατές μορφές που δημιουργούνται με τους ακόλουθους πιθανούς τρόπους:

  1. σε κατάσταση σχεδιασμού πίνακα για ιδιότητες πεδίων,

  2. σε προβολή προέλευσης δεδομένων για μορφοποίηση στηλών,

  3. σε φόρμες σε ιδιότητες στοιχείων ελέγχου.

Αν το πεδίο Εφαρμογή μορφής πεδίου έχει επισημανθεί, γίνεται αναζήτηση στην προβολή προέλευσης δεδομένων του πίνακα ή της φόρμας χρησιμοποιώντας τη μορφοποίηση που ορίζεται εκεί. Αν το πεδίο δεν έχει επισημανθεί, γίνεται αναζήτηση στη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας τη μορφοποίηση που έχει αποθηκευτεί στη βάση.

Παράδειγμα:

Έχετε ένα πεδίο ημερομηνίας το οποίο έχει αποθηκευτεί σε μορφή "DD.MM.YY" στη βάση δεδομένων (παραδείγματος χάρη, 17.02.65). Η μορφή της καταχώρησης αλλάζει στην εμφάνιση προέλευσης δεδομένων σε "DD. MMM YYYY" (17 Φεβ 1965). Ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα, μια εγγραφή που περιέχει 17 Φεβρουαρίου μπορεί να βρεθεί μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Εφαρμογή μορφής πεδίου:

Εφαρμογή μορφής πεδίου

Μοτίβο αναζήτησης

ναι

Επιστρέφεται η τιμή "Φεβ", αλλά όχι "2".

όχι

Επιστρέφεται η τιμή "2", αλλά όχι "Φεβ".


Προτείνεται να χρησιμοποιείτε πάντα στην αναζήτηση την μορφοποίηση πεδίου.

Τα παρακάτω παραδείγματα εμφανίζουν πιθανά ζητήματα που εμφανίζονται κατά την αναζήτηση χωρίς μορφοποίηση πεδίου. Τα ζητήματα αυτά εξαρτώνται από τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται και προκύπτουν μόνο για συγκεκριμένη εσωτερική προεπιλεγμένη μορφοποίηση:

Αποτελέσματα αναζήτησης

Αιτία

Το "5" επιστρέφει "14:00:00" ως χρόνο.

Τα πεδία χρόνου δεν έχουν καθοριστεί για βάσεις δεδομένων dBase και πρέπει να προσομοιωθούν. Για εσωτερική εμφάνιση του χρόνου "14:00:00" είναι απαραίτητο ένα "5".

Το "00:00:00" επιστρέφει όλες τις εγγραφές ενός πρότυπου πεδίου ημερομηνίας.

Η βάση δεδομένων αποθηκεύει εσωτερικά μία τιμή ημερομηνίας χρησιμοποιώντας ένα πεδίο συνδυασμού ημερομηνίας/ώρας.

Το "45.79" δεν επιστρέφει "45.79" παρόλο που η επιλογή ολόκληρο πεδίο έχει επιλεχθεί στη Θέση.

Η εμφανιζόμενη προβολή δεν ταιριάζει με όσα είναι εσωτερικά αποθηκευμένα. Παραδείγματος χάρη, εάν η τιμή "45,789" έχει αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων ως ένα πεδίο τύπου "Αριθμός/Διπλής ακρίβειας" και η εμφανιζόμενη μορφοποίηση είναι ρυθμισμένη να αναπαριστά μόνο δύο δεκαδικούς, επιστρέφεται μόνο το "45,79" σε αναζητήσεις με μορφοποίηση πεδίου.


Σε αυτή την περίπτωση, η τυπική μορφοποίηση είναι αυτή που αναφέρεται σε εσωτερικά αποθηκευμένα δεδομένα. Δεν είναι πάντα ορατή στο χρήστη, ειδικά όταν χρησιμοποιείται για την προσομοίωση τύπων δεδομένων (παραδείγματος χάρη, πεδία χρόνου σε βάσεις δεδομένων dBASE). Εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων και τον τύπο δεδομένων. Η αναζήτηση με μορφοποίηση πεδίου είναι κατάλληλη όταν θέλετε να αναζητήσετε μόνο ό,τι εμφανίζεται. Αυτό συμπεριλαμβάνει πεδία τύπου ημερομηνίας, ώρας, ημερομηνίας/ώρας και αριθμού/διπλής ακρίβειας.

Ωστόσο, η αναζήτηση χωρίς την Εφαρμογή μορφής πεδίου είναι κατάλληλη για μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων που δεν έχουν προβλήματα μορφοποίησης, επειδή είναι ταχύτερη.

Αν αναζητείτε τιμές πεδίων σήμανσης, και η Εφαρμογή μορφής πεδίου είναι ενεργή, θα λάβετε ένα "1" για τα πεδία με σήμανση, ένα "0" για τα πεδία χωρίς σήμανση και μια κενή συμβολοσειρά για μη ορισμένα πεδία (τριών καταστάσεων). Αν η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε με απενεργοποιημένη την Εφαρμογή μορφής πεδίου, θα λάβετε τις εξαρτώμενες από τη γλώσσα προκαθορισμένες τιμές "ΑΛΗΘΕΣ" ή "ΨΕΥΔΕΣ".

Αν χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή μορφής πεδίου κατά την αναζήτηση σε πεδία λιστών, θα βρείτε κείμενο που εμφανίζεται σε πεδία λιστών. Αν δε χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή μορφής πεδίου, θα βρείτε περιεχόμενα που ανταποκρίνονται στην πρότυπη μορφή πεδίου.

Ακριβής αναζήτηση

Δηλώνει ότι κατά την αναζήτηση θα ληφθεί υπόψη η διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων.

Αναζήτηση προς τα πίσω

Δηλώνει ότι αυτή η αναζήτηση θα εκτελεστεί με αντίθετη κατεύθυνση, από την τελευταία προς την πρώτη εγγραφή.

Από την αρχή / Από το τέλος

Επανεκκινεί την αναζήτηση. Μια αναζήτηση προς τα εμπρός επανεκκινείται από την πρώτη εγγραφή, ενώ μια αναζήτηση προς τα πίσω επανεκκινείται από την τελευταία εγγραφή.

Έκφραση συμβόλων κράτησης θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω σύμβολα υποκατάστασης:

Χαρακτήρες μπαλαντέρ

Έννοια

Παράδειγμα

;

για ακριβώς έναν αυθαίρετο χαρακτήρα

Το "?loppy" επιστρέφει "Floppy"

Το "M?ller" επιστρέφει, π.χ., Miller και Moller

*

για 0 ή περισσότερους αυθαίρετους χαρακτήρες

Το "*-*" επιστρέφει "ZIP-Drive" και "CD-ROM"

Το "M*er" επιστρέφει όλες τις εγγραφές που αρχίζουν με "M" και τελειώνουν σε "er" (π.χ. Miller, Moller, Mather)


Εάν θέλετε να αναζητήσετε τους πραγματικούς χαρακτήρες ? ή *, πρέπει να προηγηθεί μια ανάποδη κάθετος: "\?" ή "\*". Όμως, αυτό είναι απαραίτητο μόνο όταν η έκφραση συμβόλου υποκατάστασης είναι ενεργή. Όταν η επιλογή δεν είναι ενεργή, οι χαρακτήρες συμβόλου υποκατάστασης επεξεργάζονται ως κανονικοί χαρακτήρες.

Κανονική έκφραση

Αναζητήσεις με κανονικές εκφράσεις. Οι ίδιες κανονικές εκφράσεις που υποστηρίζονται εδώ υποστηρίζονται επίσης στον διάλογο LibreOffice Εύρεση και αντικατάσταση.

Η αναζήτηση με κανονικές εκφράσεις προσφέρει περισσότερες επιλογές από την αναζήτηση με εκφράσεις που περιέχουν εκφράσεις συμβόλων κράτησης θέσης. Αν αναζητάτε με κανονικές εκφράσεις, οι ακόλουθοι χαρακτήρες αντιστοιχούν σε αυτούς που χρησιμοποιούνται στις αναζητήσεις με σύμβολα κράτησης θέσης:

Αναζήτηση με έκφραση συμβόλων κράτησης θέσης.

Αναζήτηση με κανονικές εκφράσεις

;

.

*

.*


Αναζήτηση ομοιότητας

Αναζητεί όρους που μοιάζουν με το κείμενο στην Αναζήτηση. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και πατήστε στο πλήκτρο Ομοιότητες για να ορίσετε τις επιλογές ομοιότητας.

Ταίριασμα πλάτους χαρακτήρα (μόνο αν οι ασιατικές γλώσσες είναι ενεργές)

Διαφοροποιεί μεταξύ μορφών χαρακτήρων ημίσεος και ολόκληρου πλάτους.

Ακούγεται ως (ιαπωνικά) (μόνο αν οι ασιατικές γλώσσες είναι ενεργές)

Σας επιτρέπει να καθορίσετε τις επιλογές αναζήτησης για παρόμοια σημειογραφία που χρησιμοποιείται στο ιαπωνικό κείμενο. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ήχοι για να καθορίσετε τις επιλογές αναζήτησης.

Ορίζει τις επιλογές αναζήτησης για παρόμοια σημειογραφία που χρησιμοποιείται στο ιαπωνικό κείμενο.

Χωρίς διάκριση

Καθορίζει τις επιλογές που θα αντιμετωπιστούν ως ίσοι σε μια αναζήτηση.

Παράβλεψη

Καθορίζει τους χαρακτήρες που θα αγνοηθούν.

Κατάσταση

Η γραμμή Κατάσταση εμφανίζει τις εγγραφές που επέστρεψε η αναζήτηση. Αν η αναζήτηση φτάσει στο τέλος (ή την αρχή) ενός πίνακα, θα συνεχιστεί αυτόματα από το άλλο άκρο.

Σε πολύ μεγάλες βάσεις δεδομένων, η αναζήτηση της εγγραφής κατά την αντίστροφη σειρά αναζήτησης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά. Σε αυτήν την περίπτωση, η γραμμή κατάστασης σας πληροφορεί ότι συνεχίζεται η καταμέτρηση των εγγραφών.

Αναζήτηση/Ακύρωση

Αν η αναζήτηση ολοκληρωθεί επιτυχώς, το αντίστοιχο πεδίο στον πίνακα θα επισημανθεί. Μπορείτε να συνεχίσετε την αναζήτηση κάνοντας κλικ στο πεδίο επιλογής Αναζήτηση ξανά. Μπορείτε να ακυρώσετε μια διαδικασία αναζήτησης κάνοντας κλικ στο πεδίο επιλογής Ακύρωση.

Κλείσιμο

Κλείνει το διάλογο. Οι ρυθμίσεις της τελευταίας αναζήτησης θα αποθηκευτούν μέχρι να εξέλθετε από το LibreOffice.

Αν έχετε ανοίξει πολλούς πίνακες ή φόρμες, μπορείτε να ορίστε ξεχωριστές επιλογές αναζήτησης για κάθε έγγραφο. Όταν κλείσετε τα έγγραφα μόνο οι επιλογές αναζήτησης του εγγράφου που έκλεισε τελευταίο θα αποθηκευτούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!