Σειρά ταξινόμησης

Εισάγει τα κριτήρια ταξινόμησης για την εμφάνιση δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εικονίδιο Ταξινόμηση σειράς στη γραμμή δεδομένων πίνακα και στη γραμμή σχεδίασης φόρμας.

Εικονίδιο σειράς ταξινόμησης

Σειρά ταξινόμησης


Ενώ οι συναρτήσεις Ταξινόμηση σε αύξουσα σειρά και Ταξινόμηση σε φθίνουσα σειρά ταξινομούν με ένα μόνο κριτήριο, μπορείτε να συνδυάσετε πολλά κριτήρια στον διάλογο Σειρά ταξινόμησης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε μια ταξινόμηση που έχει γίνει με το εικονίδιο Επαναφορά φίλτρου/ταξινόμησης.

Ταξινόμηση

Χρησιμοποιήστε αυτήν την περιοχή για να εισαγάγετε τα κριτήρια ταξινόμησης. Αν εισαγάγετε πρόσθετα κριτήρια ταξινόμησης στο πεδίο έπειτα, τα δεδομένα που ταιριάζουν με το περιεχόμενο του υψηλότερου στην ιεραρχία κριτηρίου θα ταξινομηθούν σύμφωνα με το επόμενο κριτήριο.

Εάν ταξινομήσετε το όνομα πεδίου "Όνομα" κατά αύξουσα σειρά και το πεδίο ονόματος "Επώνυμο" κατά φθίνουσα σειρά, όλες οι εγγραφές θα ταξινομηθούν κατά αύξουσα σειρά σύμφωνα με το όνομα και στη συνέχεια, εντός των ονομάτων, κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το επώνυμο.

Όνομα πεδίου

Επιλέγει το όνομα του πεδίου δεδομένων του οποίου το περιεχόμενο θα καθορίσει τη σειρά ταξινόμησης.

Σειρά

Καθορίζει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα ή φθίνουσα).

έπειτα

Προσδιορίζει πρόσθετα κατώτερα κριτήρια ταξινόμησης από τα άλλα πεδία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!