Ενημέρωση

Ενημερώνει τα δεδομένα που εμφανίζονται. Σε ένα περιβάλλον πολλών χρηστών, η ενημέρωση των δεδομένων εξασφαλίζει ότι παραμένουν τρέχοντα.

Εικονίδιο ανανέωσης

Ενημέρωση

Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιοο Ενημέρωση για να ανοίξετε ένα υπομενού με τις ακόλουθες εντολές:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!