Επεξεργασία δεδομένων

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την κατάσταση επεξεργασίας για τον τρέχον πίνακα βάσης δεδομένων.

Εικονίδιο

Επεξεργασία δεδομένων

Επεξεργασία βάσεων δεδομένων σε δίκτυα

Για να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. Όταν επεξεργάζεστε μια εξωτερική βάση δεδομένων, δεν υπάρχει ενδιάμεση αποθήκευση των αλλαγών που κάνετε από το LibreOffice. Οι αλλαγές αποστέλλονται απευθείας στη βάση δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!