Μείωση αποστάσεων

Πατήστε το εικονίδιο Μείωση απόστασης για να μειώσετε τις αποστάσεις παραγράφων πάνω από την επιλεγμένη παράγραφο.

Εικονίδιο

Μείωση αποστάσεων

Μπορείτε να κάνετε επιπρόσθετες ρυθμίσεις στις αποστάσεις επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος - Εσοχές και αποστάσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!