Αύξηση απόστασης

Πατήστε το εικονίδιο Αύξηση απόστασης για να αυξήσετε τις αποστάσεις παραγράφων πάνω από την επιλεγμένη παράγραφο.

Εικονίδιο

Αύξηση απόστασης

Μπορείτε να κάνετε επιπρόσθετες ρυθμίσεις στις αποστάσεις επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος - Εσοχές και αποστάσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!