Κατεύθυνση κειμένου από πάνω προς τα κάτω

Καθορίζει την κατακόρυφη διεύθυνση του κειμένου.

Εικονίδιο κατεύθυνσης κειμένου από κάτω προς τα πάνω

Διεύθυνση κειμένου από πάνω προς τα κάτω

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!