Κατεύθυνση κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά

Καθορίζει την οριζόντια διεύθυνση του κειμένου.

Εικονίδιο κατεύθυνσης κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά

Κατεύθυνση κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!