Βοηθητικές γραμμές κατά τη μετακίνηση

Προσδιορίζει εάν θα εμφανίζονται οδηγοί κατά τη μετακίνηση αντικειμένου.

Το LibreOffice δημιουργεί διάστικτους οδηγούς που εκτείνονται πέρα από το πεδίο που περιέχει το επιλεγμένο αντικείμενο και που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή εργασίας, βοηθώντας σας να τοποθετήσετε το αντικείμενο.

Εικονίδιο

Βοηθητικές γραμμές κατά τη μετακίνηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!