Συγκράτηση στο πλέγμα

Ορίζει αν τα πλαίσια, τα στοιχεία σχεδίασης και τα πεδία ελέγχου θα μετακινούνται μόνο μεταξύ σημείων του πλέγματος.

Εικονίδιο προσκόλλησης στο πλέγμα

Συγκράτηση στο πλέγμα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!