Γενικά

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες φόρμας - Γενικά.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Ιδιότητες φόρμας - καρτέλα Γενικά.


Μια φόρμα είναι ένα έγγραφο κειμένου ή λογιστικού φύλλου με διαφορετικά πεδία ελέγχου φόρμας. Αν δημιουργήσετε μια φόρμα για μια ιστοσελίδα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει δεδομένα μέσα της, για αποστολή τους μέσω του διαδικτύου. Καθορίζοντας ένα URL, τα δεδομένα των στοιχείων ελέγχου της φόρμας μεταδίδονται σε ένα εξυπηρετητή και μπορούν να υποστούν επεξεργασία στον εξυπηρετητή.

Όνομα

Καθορίζει ένα όνομα για τη φόρμα. Το όνομα αυτό χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της φόρμας στην Περιήγηση φόρμας.

URL

Καθορίζει το URL στο οποίο πρόκειται να μεταδοθούν τα δεδομένα της συμπληρωμένης φόρμας.

Πλαίσιο

Καθορίζει το πλαίσιο προορισμού μέσα στο οποίο πρόκειται να εμφανιστεί το φορτωμένο URL.

Αν πατήσετε στο πεδίο, μπορείτε να επιλέξετε μια δυνατότητα από τον ανοιχτό κατάλογο η οποία καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να φορτωθεί το επόμενο έγγραφο. Υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:

Καταχώρηση

Έννοια

_blank

Το επόμενο έγγραφο δημιουργείται σε ένα νέο κενό πλαίσιο.

_parent

Το επόμενο έγγραφο δημιουργείται σε ένα γονικό πλαίσιο ανώτερου επιπέδου. Αν δεν υπάρχει γονικό πλαίσιο, το έγγραφο δημιουργείται στο ίδιο πλαίσιο.

_self

Το επόμενο έγγραφο δημιουργείται στο ίδιο πλαίσιο.

_top

Το επόμενο έγγραφο δημιουργείται στο επάνω παράθυρο, δηλαδή, στο ανώτερο πλαίσιο της ιεραρχίας. Αν αυτό το πλαίσιο είναι ήδη το ανώτερο παράθυρο, το έγγραφο θα δημιουργηθεί στο τρέχον πλαίσιο.


Τύπος υποβολής

Καθορίζει τη μέθοδο μεταφοράς των πληροφοριών της συμπληρωμένης φόρμας.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο "Get",τα δεδομένα κάθε πεδίου ελέγχου μεταδίδονται σαν μια μεταβλητή περιβάλλοντος. Προσαρτώνται στο URL στη φόρμα "?Έλεγχος1=Περιεχόμενο1&Έλεγχος2=Περιεχόμενο2&..."; η συμβολοσειρά χαρακτήρων αναλύεται από ένα πρόγραμμα στο διακομιστή του παραλήπτη.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο "Post", δημιουργείται ένα έγγραφο από το περιεχόμενο της φόρμας το οποίο αποστέλλεται στο συγκεκριμένο URL.

Κωδικοποίηση κατά την υποβολή

Καθορίζει τον τύπο κωδικοποίησης της μεταφοράς δεδομένων.

Μεταφορά δεδομένων πληροφοριών πεδίου ελέγχου

Κατά την αποστολή μιας φόρμας, λαμβάνονται υπόψη όλα τα πεδία ελέγχου που είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Μεταδίδονται ακόμη, αν είναι διαθέσιμα, το όνομα του πεδίου ελέγχου και η αντίστοιχη τιμή.

Το ποιες τιμές μεταδίδονται σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το αντίστοιχο πεδίο ελέγχου. Στα πεδία κειμένου, μεταδίδονται οι ορατές εγγραφές, στα πεδία λίστας, μεταδίδονται οι επιλεγμένες εγγραφές, στα πεδία σήμανσης και τα πεδία επιλογής, μεταδίδονται οι σχετικές τιμές αναφοράς στην περίπτωση που τα πεδία αυτά ήταν ενεργοποιημένα.

Ο τρόπος μετάδοσης αυτών των πληροφοριών εξαρτάται από την επιλεγμένη μέθοδο μεταφοράς (Get ή Post) και την κωδικοποίηση (URL ή Multipart). Εάν, για παράδειγμα, επιλεγεί η μέθοδος Get και η κωδικοποίηση URL, αποστέλλονται ζεύγη τιμών στη μορφή <Όνομα>=<Τιμή>.

Εκτός από τα πεδία ελέγχου που αναγνωρίζονται σε HTML, το LibreOffice παρέχει και άλλα πεδία ελέγχου. Πρέπει να σημειωθεί ότι, στα πεδία με συγκεκριμένη αριθμητική μορφή, οι ορατές τιμές δε μεταδίδονται αλλά προτιμούνται οι σταθερές προεπιλεγμένες μορφές. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τον τρόπο μετάδοσης των συγκεκριμένων πεδίων ελέγχου του LibreOffice:

Πεδίο ελέγχου

Ζεύγος Τιμών

Αριθμητικό πεδίο, πεδίο νομίσματος

Μια δεκαδική υποδιαστολή εμφανίζεται πάντοτε με τη μορφή τελείας.

Πεδίο ημερομηνίας

Η μορφή ημερομηνίας αποστέλλεται σε μια σταθερή μορφή (MM-ΗΗ-EEEE), ανεξάρτητα από τις τοπικές ρυθμίσεις του χρήστη.

Πεδίο ώρας

Η μορφή ώρας αποστέλλεται ως σταθερή μορφή (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ), ανεξάρτητα από τις τοπικές ρυθμίσεις του χρήστη.

Μοτίβο πεδίου

Οι τιμές των πεδίων μοτίβου αποστέλλονται ως πεδία κειμένου, δηλαδή, αποστέλλεται η τιμή η οποία είναι ορατή στη φόρμα.

Πεδίο ελέγχου πίνακα

Από τον έλεγχο πίνακα μεταδίδονται πάντοτε οι μεμονωμένες στήλες. Αποστέλλονται το όνομα του ελέγχου, το όνομα της στήλης καθώς και η τιμή της στήλης. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Get με κωδικοποίηση URL, η μετάδοση γίνεται στη μορφή <Όνομα ελέγχου πίνακα>.<Όνομα στήλης>=<Τιμή>, για παράδειγμα, με την τιμή να εξαρτάται από τη στήλη.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!