Ιδιότητες Φόρμας

Σε αυτόν τον διάλογο, μπορείτε να καθορίσετε, μεταξύ άλλων, την προέλευση δεδομένων και τα γεγονότα για ολόκληρη τη φόρμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου της φόρμας - επιλέξτε Ιδιότητες φόρμας.

Εικονίδιο φόρμας

Φόρμα


Αν εισαγάγετε δεδομένα στον διάλογο Ιδιότητες, σημειώστε, ότι υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής πολλών γραμμών για συγκεκριμένα αναπτυσσόμενα πεδία συνδυασμού. Αυτό αφορά όλα τα πεδία στα οποία μπορεί να εισαχθεί μία πρόταση SQL, όπως επίσης για τις ιδιότητες των πεδίων κειμένου ή ετικετών. Μπορείτε να ανοίξετε αυτά τα πεδία και να εισαγάγετε κείμενο στην ανοιχτή λίστα. Υπάρχουν τα παρακάτω σχετικά πλήκτρα συντόμευσης:

Πλήκτρα

Εφέ

+κάτω βέλος:

Ανοίγει το σύνθετο πλαίσιο.

+πάνω βέλος:

Κλείνει το σύνθετο πλαίσιο.

Shift+Enter

Εισαγωγή νέας γραμμής.

Πάνω βέλος

Τοποθετεί τον δρομέα στην προηγούμενη γραμμή.

Κάτω βέλος

Τοποθετεί τον δρομέα στην επόμενη γραμμή.

Enter

Ολοκληρώνει την εισαγωγή στο πεδίο και τοποθετεί τον δρομέα στο επόμενο πεδίο.


Όπως και με τα πλαίσια καταλόγων ή τα σύνθετα πλαίσια, μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε τον κατάλογο πατώντας με το ποντίκι στο βέλος που βρίσκεται στο δεξιό άκρο του πεδίου. Ωστόσο, η εισαγωγή εδώ μπορεί να γίνει είτε στον ανοιχτό κατάλογο είτε στο επάνω πεδίο κειμένου. Εξαίρεση αποτελούν οι ιδιότητες για τις οποίες αναμένεται απεικόνιση καταλόγου, π.χ., η ιδιότητα "List Entries (Εγγραφές καταλόγων)", η οποία μπορεί να καθοριστεί για τα πεδία στοιχείων ελέγχου του List Box (πλαίσιο καταλόγου) και Combo Box (σύνθετο πλαίσιο). Εδώ, μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τις καταχωρήσεις όταν το πεδίο είναι ανοιχτό.

Γενικά

Δεδομένα

Η σελίδα καρτέλας επιλογών Δεδομένα καθορίζει τις ιδιότητες φόρμας που αναφέρονται στη βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένη με τη φόρμα.

Συμβάντα φόρμας βάσης δεδομένων

Η σελίδα καρτέλας Συμβάντα, σας επιτρέπει να εκχωρήσετε μια μακροεντολή σε συγκεκριμένα συμβάντα που συμβαίνουν σε φόρμα βάσης δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!