Γεγονότα

Στην σελίδα καρτέλας Συμβάντα μπορείτε να συνδέσετε μακροεντολές σε συμβάντα που συμβαίνουν στα στοιχεία ελέγχου φόρμας.

Όταν εμφανίζεται το συμβάν, η συνδεμένη μακροεντολή θα καλείται. Για να αναθέσετε μακροεντολή σε συμβάν, πατήστε το πλήκτρο .... Ανοίγει ο διάλογος Ανάθεση ενέργειας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - Συμβάντα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - την καρτέλα Συμβάντα.


Ανάλογα με το στοιχείο ελέγχου, διαφορετικά συμβάντα είναι διαθέσιμα. Μόνο τα διαθέσιμα συμβάντα για το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου και περιβάλλον αναφέρονται στη σελίδα καρτέλας Συμβάντα.
Τα ακόλουθα γεγονότα καθορίζονται:

Έγκριση ενέργειας

Αυτό το συμβάν λαμβάνει χώρα πριν ξεκινήσει μια ενέργεια πατώντας το στοιχείο ελέγχου. Π.χ., πατώντας το πλήκτρο "Submit" (υποβολή) ξεκινά ενέργεια αποστολής· όμως, η πραγματική διαδικασία "send" (αποστολής) ξεκινά μόνο όταν συμβαίνει το συμβάν When initiating (κατά την έναρξη). Το συμβάν Approve action (ενέργεια έγκρισης) σας επιτρέπει να σκοτώσετε τη διαδικασία. Εάν η συνδεμένη μέθοδος επιστρέφει FALSE, δεν θα εκτελεστεί το When initiating.

Εκτέλεση ενέργειας

Το συμβάν Execute action (εκτέλεση ενέργειας) συμβαίνει όταν ξεκινά μια ενέργεια. Π.χ., εάν έχετε ένα πλήκτρο "Submit" (υποβολή) στη φόρμα σας, η διεργασία αποστολής αναπαριστά την ενέργεια αρχικοποίησης.

Τροποποιημένο

Το συμβάν Changed λαμβάνει χώρα όταν το στοιχείο ελέγχου χάσει την εστίαση και το περιεχόμενο του στοιχείου ελέγχου έχει αλλάξει από τότε που έχασε την εστίαση.

Το κείμενο τροποποιήθηκε

Το συμβάν Text modified (τροποποιημένο κείμενο) λαμβάνει χώρα εάν εισάγετε ή τροποποιήσετε κείμενο σε πεδίο εισόδου.

Η κατάσταση του στοιχείου τροποποιήθηκε

Το Item status changed λαμβάνει χώρα εάν η κατάσταση του πεδίου ελέγχου έχει αλλάξει, για παράδειγμα, από επιλεγμένο σε μη επιλεγμένο.

Κατά τη λήψη της εστίασης

Το When receiving focus λαμβάνει χώρα εάν ένα πεδίο ελέγχου λάβει την εστίαση.

Κατά τη απώλεια της εστίασης

Το When losing focus λαμβάνει χώρα εάν ένα πεδίο ελέγχου χάσει την εστίαση.

Με το πλήκτρο πατημένο

Το συμβάν Key pressed (πατημένο πλήκτρο) λαμβάνει χώρα όταν ο χρήστης πατά οποιοδήποτε πλήκτρο, ενώ το στοιχείο ελέγχου έχει την εστίαση. Αυτό το συμβάν μπορεί να συνδέεται με μακροεντολή ελέγχου καταχωρίσεων.

Με το πλήκτρο απελευθερωμένο

Το συμβάν Key released (απελευθέρωση πλήκτρου) συμβαίνει όταν ο χρήστης απελευθερώνει οποιοδήποτε πλήκτρο, ενώ το στοιχείο ελέγχου έχει την εστίαση.

Το ποντίκι εντός

Το συμβάν Mouse inside (το ποντίκι εντός) λαμβάνει χώρα εάν το ποντίκι είναι μέσα στο πεδίο ελέγχου.

Μετακίνηση ποντικιού με πιεσμένο πλήκτρο

Το συμβάν Mouse moved while key pressed (το ποντίκι μετακινήθηκε ενώ το πλήκτρο ήταν πατημένο) λαμβάνει χώρα όταν το ποντίκι σύρεται, ενώ ένα πλήκτρο είναι πατημένο. Π.χ., όταν κατά τη μεταφορά και απόθεση, ένα πρόσθετο πλήκτρο καθορίζει την κατάσταση (μετακίνηση ή αντιγραφή).

Το ποντίκι μετακινήθηκε

Το συμβάν Mouse moved (μετακίνηση ποντικιού) λαμβάνει χώρα όταν το ποντίκι μετακινείται πάνω από το στοιχείο ελέγχου.

Με πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού

Το συμβάν Mouse button pressed (πατημένο πλήκτρο ποντικιού) λαμβάνει χώρα όταν το πλήκτρο του ποντικιού είναι πατημένο, ενώ ο δείκτης του ποντικιού είναι στο στοιχείο ελέγχου.

Εικονίδιο σημείωσης

Σημειώστε ότι το γεγονός αυτό χρησιμοποιείται επίσης για την κοινοποίηση αιτήσεων ενός αναδυόμενου μενού περιβάλλοντος στο πεδίο ελέγχου.


Με απελευθερωμένο το πλήκτρο του ποντικιού

Το συμβάν Mouse button released (απελευθερωμένο πλήκτρο ποντικιού) συμβαίνει, εάν το πλήκτρο ποντικιού έχει απελευθερωθεί, ενώ ο δείκτης ποντικιού είναι στο στοιχείο ελέγχου.

Το ποντίκι εκτός

Το συμβάν Mouse outside (ποντίκι εκτός) λαμβάνει χώρα όταν το ποντίκι είναι εκτός του πεδίου ελέγχου.

Πριν την ενημέρωση

Το συμβάν Before update συμβαίνει πριν το αλλαγμένο περιεχόμενο του στοιχείου ελέγχου από τον χρήστη γραφτεί στην προέλευση δεδομένων. Η συνδεμένη μακροεντολή μπορεί, π.χ., να αποτρέψει αυτήν την ενέργεια επιστρέφοντας FALSE.

Μετά την ενημέρωση

Το συμβάν After update (μετά την ενημέρωση) συμβαίνει αφού το αλλαγμένο περιεχόμενο του στοιχείου ελέγχου έχει γραφτεί στην προέλευση δεδομένων.

Πριν την επαναφορά

Το συμβάν Prior to reset συμβαίνει πριν την επαναφορά φόρμας.Επιστρέφοντας True εγκρίνει την επαναφορά, επιστρέφοντας False ακυρώνει τη λειτουργία.

Μία φόρμα επαναφέρεται όταν ικανοποιείται μία από τις παρακάτω συνθήκες:

  1. Ο χρήστης πιέζει ένα κουμπί (HTML) το οποίο καθορίζεται ως κουμπί επαναφοράς.

  2. Μια νέα και καινούργια εγγραφή δημιουργείται μέσα σε μια φόρμα που είναι συνδεδεμένη με την προέλευση δεδομένων. Για παράδειγμα, στη τελευταία εγγραφή, το κουμπί Επόμενη Εγγραφή μπορεί να πατηθεί.

Μετά την επαναφορά

Το συμβάν After resetting (μετά την επαναφορά) συμβαίνει αφού έχει επαναφερθεί μια φόρμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!