Δεδομένα

Η σελίδα καρτέλαςΔεδομένα σας επιτρέπει να αποδώσετε μια προέλευση δεδομένων στο επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - Δεδομένα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - την καρτέλα Δεδομένα.


note

Για φόρμες με συνδέσεις βάσεων δεδομένων, η συσχετισμένη βάση δεδομένων καθορίζεται στο Ιδιότητες φόρμας. Θα βρείτε τις λειτουργίες στη σελίδα καρτέλας Δεδομένα.


Οι πιθανές ρυθμίσεις της σελίδας καρτέλας Δεδομένα ενός στοιχείου ελέγχου εξαρτώνται από το σχετικό στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να δείτε μόνο τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για το τρέχον στοιχείο ελέγχου και το περιεχόμενο.
Τα ακόλουθα πεδία είναι διαθέσιμα:

Δεσμευμένο πεδίο

note

Αν διαγράψετε τα περιεχόμενα του Δεσμευμένου πεδίου κελιού στην ιδιότητα φυλλομετρητή, το πρώτο πεδίο του σετ αποτελέσματος χρησιμοποιείτε για να προβάλει και να ανταλλάσσει δεδομένα.


Αυτή η ιδιότητα των πεδίων λίστας καθορίζει ποιο πεδίο δεδομένων συνδεδεμένου πίνακα εμφανίζεται στη φόρμα.

Εάν ένα πεδίο λίστας στη φόρμα πρόκειται να εμφανίσει τα περιεχόμενα ενός πίνακα που είναι συνδεδεμένος σε πίνακα φόρμας, καθορίστε στο πεδίο Τύπος του περιεχομένου λίστας, αν η εμφάνιση καθορίζεται από εντολή SQL ή με πρόσβαση στον (συνδεδεμένο) πίνακα. Με την ιδιότητα Δεσμευμένο πεδίο, χρησιμοποιείτε ένα δείκτη για να καθορίσετε σε ποιο πεδίο δεδομένων του ερωτήματος ή του πίνακα θα συνδεθεί το πεδίο λίστας.

note

Η ιδιότητα Δεσμευμένο πεδίο έχει νόημα για φόρμες που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε περισσότερους από έναν πίνακες. Όταν η φόρμα βασίζεται μόνο σε έναν πίνακα, το πεδίο που πρόκειται να εμφανιστεί στη φόρμα, καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων. Ωστόσο, όταν θέλετε το πεδίο λίστας να εμφανίζει δεδομένα από έναν πίνακα που είναι συνδεδεμένος με τον τρέχοντα πίνακα μέσω κοινού πεδίου δεδομένων, το συνδεδεμένο πεδίο δεδομένων καθορίζεται από την ιδιότητα Δεσμευμένο πεδίο.


Αν έχετε επιλέξει "SQL" από τοΤύπο περιεχομένου λίστας, η εντολή SQL προσδιορίζει το δείκτη που πρόκειται να οριστεί. Παράδειγμα: Όταν ορίζετε μια εντολή SQL όπως "SELECT Field1, Field2 FROM tablename" στο Περιεχόμενο λίστας, αναφερθείτε στον ακόλουθο πίνακα:

Δεσμευμένο πεδίο

Σύνδεση

-1

Ο δείκτης της επιλεγμένης καταχώρισης στη λίστα συνδέεται με το πεδίο που ορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

{κενό} ή 0

Το πεδίο βάσης δεδομένων "Field1" συνδέεται με το πεδίο που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

1

Το πεδίο βάσης δεδομένων "Field2" συνδέεται με το πεδίο που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.


Αν επιλέξατε "Πίνακας" στο Τύπο περιεχομένου λίστας , η δομή του πίνακα καθορίζει το δείκτη που πρόκειται να οριστεί. Παράδειγμα: Αν ένας πίνακας βάσης δεδομένων επιλεγεί από το πεδίο στο Περιεχόμενο λίστας, αναφερθείτε στον ακόλουθο πίνακα:

Δεσμευμένο πεδίο

Σύνδεση

-1

Ο δείκτης της επιλεγμένης καταχώρισης στη λίστα συνδέεται με το πεδίο που ορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

{κενό} ή 0

Η 1η στήλη του πίνακα συνδέεται με το πεδίο που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

1

Η 2η στήλη του πίνακα συνδέεται με το πεδίο που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

2

Η 3η στήλη του πίνακα συνδέεται με το πεδίο που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.


Εύρος κελιών προέλευσης

Εισάγετε περιοχή κελιού που περιέχει τις καταχωρίσεις πλαισίου καταλόγου ή σύνθετου πλαισίου σε υπολογιστικό φύλλο. Εάν εισάγετε περιοχή πολλαπλών στηλών, χρησιμοποιούνται μόνο τα περιεχόμενα της πιο αριστερής στήλης για συμπλήρωση του στοιχείου ελέγχου.

Η κενή ακολουθία χαρακτήρων είναι NULL

Καθορίζει πώς πρέπει να διαχειριστεί κενή είσοδος συμβολοσειράς. Εάν οριστεί σε "Yes", συμβολοσειρά εισόδου μηδενικού μήκους θα αντιμετωπιστεί ως τιμή NULL. Εάν οριστεί σε "No", οποιαδήποτε είσοδος θα αντιμετωπιστεί όπως είναι χωρίς μετατροπή.

Μία κενή συμβολοσειρά είναι μία συμβολοσειρά μηδενικού μήκους (""). Κανονικά, μία τιμή NULL δεν είναι το ίδιο με μία κενή συμβολοσειρά. Γενικά, ο όρος NULL χρησιμοποιείται για να δηλώσει μία απροσδιόριστη τιμή, μία άγνωστη τιμή, ή "δεν έχει εισαχθεί τιμή ακόμη."

Τα συστήματα των Βάσεων δεδομένων διαφέρουν και πιθανόν να διαχειρίζονται μία τιμή NULL διαφορετικά. Να προσφεύγετε στις προδιαγραφές των βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιείτε.

Πεδίο δεδομένων

Με φόρμες βάσεων δεδομένων, μπορείτε να συνδέσετε στοιχεία ελέγχου με πεδία δεδομένων.

Έχετε διάφορες δυνατότητες:

 1. Πρώτη περίπτωση: Υπάρχει μόνο ένας πίνακας στη φόρμα.

  Κάτω από το Πεδίο δεδομένων, καθορίστε το πεδίο του πίνακα προέλευσης δεδομένων του οποίου τα περιεχόμενα θέλετε να εμφανιστούν.

 2. Δεύτερη περίπτωση: Το πεδίο ελέγχου ανήκει σε μία υπο-φόρμα η οποία δημιουργείται από ένα ερώτημα SQL.

  Κάτω από το Πεδίο δεδομένων, καθορίστε το πεδίο της πρότασης SQL της οποίας τα περιεχόμενα θέλετε να εμφανιστούν.

 1. Τρίτη περίπτωση: Πεδία συνδυασμού

  Στα πεδία συνδυασμού, το πεδίο του πίνακα προέλευσης δεδομένων στο οποίο πρέπει να αποθηκεύονται οι τιμές που εισάγονται ή επιλέγονται από το χρήστη, καθορίζεται στο Πεδίο Δεδομένων. Οι τιμές που εμφανίζονται στη λίστα του πεδίου συνδυασμού βασίζονται σε μια πρόταση SQL, η οποία καταχωρείται στο Περιεχόμενο λίστας.

 2. Τέταρτη περίπτωση: Πεδία λίστας

  Ο πίνακας προέλευσης δεδομένων δεν περιέχει τα δεδομένα που πρόκειται να εμφανιστούν, αλλά έναν πίνακα που είναι συνδεδεμένος με τον πίνακα προέλευσης δεδομένων μέσω ενός κοινού πεδίου δεδομένων.

  Αν θέλετε ένα πεδίο λίστας να εμφανίζει δεδομένα από πίνακα που είναι συνδεδεμένος με τον τρέχοντα πίνακα προέλευσης δεδομένων, στο Πεδίο δεδομένων καθορίστε το πεδίο του πίνακα προέλευσης δεδομένων όπου αναφέρεται το περιεχόμενο του πεδίου λίστας. Ή μπορείτε να καθορίσετε το πεδίο της βάσης δεδομένων η οποία ρυθμίζει την εμφάνιση των δεδομένων στη φόρμα. Αυτό το πεδίο δεδομένων παρέχει τη σύνδεση με τον άλλο πίνακα όταν και οι δύο πίνακες μπορούν να συνδεθούν μέσω κοινού πεδίου δεδομένων. Συνήθως πρόκειται για πεδίο δεδομένων στο οποίο αποθηκεύονται οι μοναδικοί αριθμοί αναγνωριστικού. Το πεδίο δεδομένων του οποίου τα περιεχόμενα πρόκειται να εμφανιστούν στη φόρμα καθορίζεται από πρόταση SQL, στο Περιεχόμενο λίστας.

Τα πεδία λίστας λειτουργούν με αναφορές. Μπορούν να υλοποιηθούν είτε με συνδεδεμένους πίνακες μέσω προτάσεων SQL (4η Περίπτωση) είτε από λίστες τιμών:

Αναφορές μέσο συνδεδεμένων πινάκων (προτάσεις SQL)

Αν θέλετε ένα πεδίο λίστας να εμφανίζει δεδομένα από ένα πίνακα βάσης δεδομένων ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον πίνακα στον οποίο βασίζεται η φόρμα μέσω κοινού πεδίου δεδομένων, το πεδίο σύνδεσης του πίνακα της φόρμας καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

Ο σύνδεσμος δημιουργείται με SQL Select, που, αν επιλέξατε "SQL" ή "Native SQL", ορίζεται στο Τύπος των περιεχομένων καταλόγου στο πεδίο Περιεχόμενο καταλόγου. Για παράδειγμα, ένας πίνακας "Orders" είναι συνδεδεμένος, στη τρέχουσα φόρμα ελέγχου και στη βάση δεδομένων ένας πίνακας "Customers" είναι συνδεδεμένος στον πίνακα "Orders". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πρόταση SQL όπως αυτή:

SELECT CustomerName, CustomorNo FROM Customers,

όπου "CustomerName" είναι το πεδίο δεδομένων από το συνδεδεμένο πίνακα "Customers" και "CustomerNo" είναι το πεδίο του πίνακα "Customers" το οποίο είναι συνδεδεμένο με το πεδίο του πίνακα φόρμας "Orders" που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων.

Αναφορές που χρησιμοποιούν λίστες τιμών

Στα πεδία λίστας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίστες τιμών. Οι λίστες τιμών είναι λίστες που καθορίζουν τις τιμές αναφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, το πεδίο ελέγχου της φόρμας δεν εμφανίζει κατευθείαν το περιεχόμενο ενός πεδίου βάσης δεδομένων, αλλά εμφανίζει τις τιμές που αντιστοιχίζονται στη λίστα τιμών.

Αν εργάζεστε με τιμές παραπομπής από μια λίστα τιμών, δεν βλέπετε τα περιεχόμενα του πεδίου δεδομένων της φόρμας που καθορίσατε στο Πεδίο δεδομένων, αλλά βλέπετε τις τιμές που έχουν αντιστοιχιστεί. Αν επιλέξατε "Λίστα τιμών" από την καρτέλα Δεδομένα στο Τύπος του περιεχομένου λίστας και αντιστοιχίσετε μια τιμή αναφοράς στις ορατές εγγραφές λίστας της φόρμας από τις Εγγραφές λιστών (το οποίο εισαγάγετε στην καρτέλα Γενικά), τότε οι τιμές παραπομπής συγκρίνονται με το περιεχόμενο δεδομένων του συγκεκριμένου πεδίου δεδομένων. Όταν μια τιμή αναφοράς, αντιστοιχεί στο περιεχόμενο ενός πεδίου δεδομένων, οι σχετικές καταχωρήσεις λίστας, εμφανίζονται στη φόρμα.

Περιεχόμενα του συνδεδεμένου κελιού

Επιλέξτε την κατάσταση σύνδεσης πλαισίου καταλόγου με συνδεμένο κελί σε υπολογιστικό φύλλο.

 1. Συνδεδεμένα περιεχόμενα: Συγχρονίστε τα περιεχόμενα του κειμένου της καταχώρισης του επιλεγμένου πλαισίου καταλόγου με τα περιεχόμενα του κελιού. Επιλέξτε "Η επιλεγμένη καταχώριση".

 2. Θέση της συνδεδεμένης επιλογής: Η θέση του μεμονωμένου επιλεγμένου στοιχείου στο πλαίσιο καταλόγου είναι συγχρονισμένη με την αριθμητική τιμή στο κελί. Επιλέξτε "Θέση της επιλεγμένης καταχώρισης".

Περιεχόμενο λίστας

Με φόρμες βάσεων δεδομένων, καθορίζει την προέλευση δεδομένων για το περιεχόμενο καταλόγου του στοιχείου φόρμας. Αυτό το πεδίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσει κατάλογο τιμών εγγράφων χωρίς σύνδεση βάσης δεδομένων.

Στην περίπτωση φορμών βάσεων δεδομένων, η προέλευση δεδομένων καθορίζει τις εγγραφές του πλαισίου καταλόγου ή σύνθετου πλαισίου. Ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο, έχετε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων από το Περιεχόμενο καταλόγου, με την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα αυτά υπάρχουν στη βάση δεδομένων σας. Εδώ, παρέχονται όλα τα διαθέσιμα αντικείμενα της βάσης δεδομένων για τον τύπο που έχετε επιλέξει στο Τύπο του περιεχομένου καταλόγου. Όταν έχετε επιλέξει, ως τύπο, τον "κατάλογο τιμών", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναφορές για φόρμες βάσεων δεδομένων. Όταν η εμφάνιση του πεδίου ελέγχου ελέγχεται από μία εντολή SQL, η πρόταση SQL θα εισαχθεί εδώ.

Παραδείγματα προτάσεων SQL:

Για πεδία λίστας, η πρόταση SQL μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή:

SELECT πεδίο1, πεδίο2 FROM πίνακα,

Εδώ "table" είναι ο πίνακας του οποίου τα δεδομένα εμφανίζονται στη λίστα του πεδίου ελέγχου (πεδίο λίστας). "field1" είναι το πεδίο δεδομένων που καθορίζει τις ορατές εγγραφές της φόρμας, το περιεχόμενο εμφανίζεται στο πεδίο λίστας. "field2" είναι το πεδίο του πίνακα καταλόγου που συνδέεται με τον πίνακα φόρμας (πίνακας τιμών), μέσω του πεδίου που καθορίζεται στο Πεδίο δεδομένων, όταν επιλεγεί η τιμή Δεσμευμένο πεδίο = 1.

Για πεδία συνδυασμού, η πρόταση SQL μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή:

SELECT DISTINCT πεδίο FROM πίνακα,

Εδώ "field" ονομάζεται ένα πεδίο δεδομένων από τον πίνακα λίστας "table" του οποίου το περιεχόμενο εμφανίζεται στη λίστα του πεδίου συνδυασμού.

Λίστες τιμών για έγγραφα HTML

Σε φόρμες HTML, μπορείτε να εισαγάγετε μια λίστα τιμών, στο Περιεχόμενο λίστας. Για αυτόν το σκοπό, επιλέξτε " Λίστα τιμών " από τον Τύπο του περιεχομένου λίστας. Οι τιμές που καταχωρούνται εδώ δεν θα είναι ορατές στη φόρμα και χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχηση τιμών στις ορατές εγγραφές. Οι εγγραφές που πραγματοποιούνται στο Περιεχόμενο λίστας αντιστοιχούν στην ετικέτα HTML <OPTION VALUE=...>.

Κατά τη μεταφορά δεδομένων μιας επιλεγμένης εγγραφής από μια λίστα ή πεδίο συνδυασμού, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι τιμές που εμφανίζονται στη φόρμα, η οποία καταχωρήθηκε στην καρτέλα Γενικά στις Εγγραφές λιστών, όσο και η λίστα τιμών που καταχωρήθηκε στην καρτέλα Δεδομένα, στο Περιεχόμενο λίστας: Όταν στην επιλεγμένη θέση της λίστας τιμών (<OPTION VALUE=...>) βρίσκεται ένα (μη κενό) κείμενο, το κείμενο αυτό θα μεταβιβαστεί. Διαφορετικά, θα αποσταλεί το κείμενο που εμφανίζεται στο πεδίο ελέγχου (<OPTION>).

Όταν η λίστα τιμών πρόκειται να περιέχει μια κενή συμβολοσειρά, εισαγάγετε την τιμή "$$$empty$$$" στο Περιεχόμενο λίστας στην αντίστοιχη θέση (διάκριση κεφαλαίων/πεζών). Το LibreOffice μεταφράζει αυτήν την εισαγωγή ως κενή συμβολοσειρά και την εκχωρεί στην αντίστοιχη εγγραφή λίστας.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις συνδέσεις μεταξύ HTML, JavaScript και του LibreOffice πεδίου του Περιεχομένου καταλόγου με ένα πεδίο καταλόγου που ονομάζεται "ListBox1". Στην περίπτωση αυτή, ο όρος "Item" προσδιορίζει μια εγγραφή καταλόγου που είναι ορατή στη φόρμα:

Ετικέτα HTML

JavaScript

Εγγραφή στη λίστα τιμών του πεδίου ελέγχου (Περιεχόμενο λίστας)

Σταλθέντα δεδομένα

<OPTION>Αντικείμενο

Δεν είναι δυνατή

""

η ορατή εγγραφή λίστας ("ListBox1=Item")

<OPTION VALUE="Value">Αντικείμενο

Πεδίο λίστας1.επιλογές[0].τιμή="Τιμή"

"Τιμή"

Η τιμή που αντιστοιχίζεται στην εγγραφή λίστας ("ListBox1=Value")

<OPTION VALUE="">Αντικείμενο

Πεδίο λίστας1.επιλογές[0].τιμή=""

"$$$empty$$$"

Μία κενή συμβολοσειρά ("Πεδίο Λίστας1=")


Προτεινόμενο φίλτρο

Ενώ σχεδιάζετε τη φόρμα σας, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα "Filter proposal" (πρόταση φίλτρου) για κάθε πλαίσιο κειμένου στην καρτέλα Δεδομένα του αντίστοιχου διαλόγου Ιδιότητες. Στις επόμενες αναζητήσεις στην κατάσταση φίλτρου, μπορείτε να επιλέξετε από όλες τις περιεχόμενες πληροφορίες σε αυτά τα πεδία. Το περιεχόμενο πεδίου μπορεί έπειτα να επιλεγεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αυτόματη συμπλήρωση. Σημειώστε, όμως, ότι αυτή η λειτουργία απαιτεί πολύ χώρο και χρόνο μνήμης, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και πρέπει συνεπώς να χρησιμοποιείται με φειδώ.

Συνδεδεμένο κελί

Ορίζει την αναφορά σε συνδεμένο κελί σε υπολογιστικό φύλλο. Η ζωντανή κατάσταση ή τα περιεχόμενα του στοιχείου ελέγχου συνδέονται με τα περιεχόμενα των κελιών. Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν τα στοιχεία ελέγχου και τους αντίστοιχους τους τύπους σύνδεσης:

Πεδίο σήμανσης με συνδεδεμένο κελί

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου:

Εισάγεται TRUE στο συνδεδεμένο κελί.

Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου:

Εισάγεται FALSE στο συνδεδεμένο κελί.

Το πλαίσιο ελέγχου τριπλής κατάστασης είναι ρυθμισμένο σε "ακαθόριστη" κατάσταση:

Εισάγεται #NV στο συνδεδεμένο κελί.

Εισάγετε έναν αριθμό ή έναν τύπο που επιστρέφει έναν αριθμό στο συνδεδεμένο κελί:

Εάν η εισαγόμενη τιμή είναι TRUE ή όχι 0: Το πλαίσιο ελέγχου επιλέγεται.
Εάν η εισαγόμενη τιμή είναι FALSE ή 0: Το πλαίσιο ελέγχου απενεργοποιείται.

Καθαρίστε το συνδεδεμένο κελί, ή εισάγετε κείμενο, ή εισάγετε έναν τύπο που επιστρέφει κείμενο ή σφάλμα:

Το πεδίο σήμανσης ρυθμίζεται σε "ακαθόριστη" κατάσταση αν είναι πεδίο σήμανσης τριπλής κατάστασης, αλλιώς το πεδίο σήμανσης απενεργοποιείται.

Επιλέξτε το πλαίσιο. Το πλαίσιο τιμής αναφοράς περιλαμβάνει κείμενο:

Το κείμενο από το πεδίο τιμής αναφοράς αντιγράφεται στο κελί.

Αποεπιλέξτε το πλαίσιο. Το πλαίσιο τιμής αναφοράς περιέχει κείμενο:

Μία κενή συμβολοσειρά αντιγράφεται στο κελί.

Το πλαίσιο τιμή αναφοράς περιέχει κείμενο. Εισάγετε το ίδιο κείμενο στο κελί:

Το πεδίο σήμανσης επιλέγεται.

Το πλαίσιο τιμή αναφοράς περιέχει κείμενο. Εισάγετε άλλο κείμενο στο κελί:

Το πεδίο σήμανσης απενεργοποιείται.


Πεδίο επιλογής (κουμπί επιλογών radio) με συνδεδεμένο κελί

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Επιλέξτε το πλήκτρο επιλογής:

Εισάγεται TRUE στο συνδεδεμένο κελί.

Το πλήκτρο επιλογής αποεπιλέγεται όταν επιλεχθεί ένα άλλο πλήκτρο επιλογής:

Εισάγεται FALSE στο συνδεδεμένο κελί.

Εισάγετε έναν αριθμό ή έναν τύπο που επιστρέφει έναν αριθμό στο συνδεδεμένο κελί:

Εάν η εισαγόμενη τιμή είναι TRUE ή όχι 0: επιλέγεται το πλήκτρο επιλογής.
Εάν η εισαγόμενη τιμή είναι FALSE ή 0: Το πλήκτρο επιλογής αποεπιλέγεται.

Καθαρίστε το συνδεδεμένο κελί, ή εισάγετε κείμενο, ή εισάγετε έναν τύπο που επιστρέφει κείμενο ή σφάλμα:

Το πλήκτρο επιλογής αποεπιλέγεται.

Πατήστε στο πλήκτρο επιλογής. Το πλαίσιο τιμής αναφοράς περιέχει κείμενο:

Το κείμενο από το πλαίσιο τιμής αναφοράς αντιγράφεται στο κελί.

Πατήστε ένα άλλο πλήκτρο επιλογής της ίδιας ομάδας. Το πλαίσιο τιμή αναφοράς περιέχει κείμενο:

Μία κενή συμβολοσειρά αντιγράφεται στο κελί.

Το πλαίσιο τιμή αναφοράς περιέχει κείμενο. Εισάγετε το ίδιο κείμενο στο κελί:

Το κουμπί επιλογών επιλέγεται.

Το πλαίσιο τιμή αναφοράς περιέχει κείμενο. Εισάγετε άλλο κείμενο στο κελί:

Το πεδίο επιλογής καθαρίζεται.


Πεδίο κειμένου με συνδεδεμένο κελί

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Εισάγετε κείμενο στο πλαίσιο κειμένου:

Το κείμενο αντιγράφεται στο συνδεδεμένο κελί.

Καθαρίστε το πλαίσιο κειμένου:

Το συνδεδεμένο κελί καθαρίζεται.

Εισάγετε κείμενο ή αριθμό στο συνδεδεμένο κελί:

Το κείμενο ή ο αριθμός αντιγράφεται στο πλαίσιο κειμένου.

Εισάγετε έναν τύπο στο συνδεδεμένο κελί:

Το αποτέλεσμα του τύπου θα αντιγραφεί στο πλαίσιο κειμένου.

Καθαρίστε το συνδεδεμένο κελί:

Το πλαίσιο κειμένου θα καθαριστεί.


Αριθμητικό πεδίο και μορφοποιημένο πεδίο με συνδεδεμένο κελί

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Εισάγετε έναν αριθμό στο πεδίο:

Ο αριθμός θα αντιγραφεί στο συνδεδεμένο κελί.

Καθαρίστε το πεδίο:

Η τιμή 0 θα δοθεί στο συνδεδεμένο κελί.

Εισάγετε έναν αριθμό ή έναν τύπο που επιστρέφει έναν αριθμό στο συνδεδεμένο κελί:

Ο αριθμός θα αντιγραφεί στο πεδίο.

Καθαρίστε το συνδεδεμένο κελί, ή εισάγετε κείμενο, ή εισάγετε έναν τύπο που επιστρέφει κείμενο ή σφάλμα:

Η τιμή 0 θα οριστεί στο πεδίο.


Πεδίο λίστας με συνδεδεμένο κελί

Τα πεδία λίστας υποστηρίζουν δύο διαφορετικές καταστάσεις σύνδεσης, βλέπε την ιδιότητα "Περιεχόμενα του συνδεδεμένου κελιού".

 1. Συνδεδεμένα περιεχόμενα: Συγχρονίστε τα περιεχόμενα κειμένου του επιλεγμένου πλαισίου καταλόγου με τα περιεχόμενα του κελιού.

 2. Θέση της συνδεδεμένης επιλογής: Η θέση του μεμονωμένου επιλεγμένου στοιχείου στο πλαίσιο καταλόγου είναι συγχρονισμένη με την αριθμητική τιμή στο κελί.

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Επιλέξτε ένα μεμονωμένο στοιχείο καταλόγου:

Τα περιεχόμενα είναι συνδεδεμένα: Το κείμενο του αντικειμένου είναι αντιγραμμένο στο συνδεδεμένο κελί.

Η επιλογή είναι συνδεδεμένη: Η θέση του επιλεγμένου στοιχείου θα αντιγραφεί στο συνδεδεμένο κελί.
Παραδείγματος χάρη, εάν το τρίτο στοιχείο έχει επιλεχθεί, θα αντιγραφεί ο αριθμός 3.

Επιλογή πολλών στοιχείων καταλόγου:

Εισάγεται #NV στο συνδεδεμένο κελί.

Αποεπιλέξτε όλα τα στοιχεία του καταλόγου:

Τα περιεχόμενα είναι συνδεδεμένα: Το συνδεδεμένο κελί θα καθαριστεί.

Η επιλογή είναι συνδεδεμένη: Η τιμή 0 θα εισαχθεί στο συνδεδεμένο κελί.

Εισάγετε κείμενο ή αριθμό στο συνδεδεμένο κελί:

Τα περιεχόμενα είναι συνδεμένα: Βρείτε και επιλέξτε ένα ίσο στοιχείο καταλόγου.

Η επιλογή είναι συνδεμένη: Το στοιχείο καταλόγου στην συγκεκριμένη θέση (ξεκινώντας από το 1 για το πρώτο στοιχείο) θα επιλεγεί. Εάν δεν βρεθεί, όλα τα στοιχεία αποεπιλέγονται.

Εισάγετε έναν τύπο στο συνδεδεμένο κελί:

Βρείτε και επιλέξτε ένα στοιχείο καταλόγου το οποίο ταιριάζει με το αποτέλεσμα του τύπου και με την κατάσταση σύνδεσης.

Καθαρίστε το συνδεδεμένο κελί:

Αποεπιλέξτε όλα τα στοιχεία στο πλαίσιο καταλόγου.

Αλλάξτε τα περιεχόμενα της περιοχής του καταλόγου προέλευσης:

Τα αντικείμενα του πεδίου καταλόγου αναβαθμίζονται με βάση την αλλαγή. Η επιλογή διατηρείται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αναβάθμιση του συνδεδεμένου κελιού.


Πεδίο συνδυασμού με συνδεδεμένο κελί

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Εισάγετε κείμενο στο πεδίο επεξεργασίας του σύνθετου πλαισίου, ή επιλέξτε μία καταχώριση από τον πτυσσόμενο κατάλογο:

Το κείμενο θα αντιγραφεί στο συνδεδεμένο κελί.

Καθαρίστε το πεδίο επεξεργασίας του σύνθετου πλαισίου:

Το συνδεδεμένο κελί θα καθαριστεί.

Εισάγετε κείμενο ή αριθμό στο συνδεδεμένο κελί:

Κείμενο ή αριθμός θα αντιγραφεί στο πεδίο επεξεργασίας του σύνθετου πλαισίου.

Εισάγετε έναν τύπο στο συνδεδεμένο κελί:

Το αποτέλεσμα του τύπου θα αντιγραφεί στο επεξεργασμένο πεδίο του σύνθετου πλαισίου.

Καθαρίστε το συνδεδεμένο κελί:

Το πεδίο επεξεργασίας του σύνθετου πλαισίου θα καθαριστεί.

Αλλάξτε τα περιεχόμενα της περιοχής του καταλόγου προέλευσης:

Τα αντικείμενα της λίστας κάθετης κύλισης αναβαθμίζονται με βάση την αλλαγή. Το πεδίο επεξεργασίας του πεδίου συνδυασμού και το συνδεδεμένο κελί δεν αλλάζουν.


Τιμή αναφοράς (απενεργοποιημένο)

Πλαίσια ελέγχου και ραδιοπλήκτρα σε υπολογιστικά φύλλα μπορούν να δεσμευτούν σε κελιά στο τρέχον έγγραφο. Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο, η τιμή που εισάγετε στο Τιμή αναφοράς (ενεργοποιημένο) αντιγράφεται στο κελί. Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, η τιμή από την Τιμή αναφοράς (απενεργοποιημένο) αντιγράφεται στο κελί.

Τιμή αναφοράς (ενεργοποιημένο)

Μπορείτε να αποδώσετε τιμή αναφοράς σε πλήκτρα επιλογής και πλαίσια ελέγχου. Η τιμή αναφοράς θα σταλεί σε διακομιστή κατά την αποστολή φόρμας ιστού. Με φόρμες βάσεων δεδομένων η εισαγόμενη εδώ τιμή θα γραφτεί στη βάση δεδομένων που αποδίδεται στο πεδίο ελέγχου.

Τιμές αναφοράς για φόρμες Web

Οι τιμές αναφοράς είναι χρήσιμες όταν σχεδιάζετε μια φόρμα Web και οι πληροφορίες για την κατάσταση του πεδίου ελέγχου πρόκειται να διαβιβαστούν σε κάποιο εξυπηρετητή. Αν ο χρήστης κάνει κλικ στο πεδίο ελέγχου, η αντίστοιχη τιμή αναφοράς αποστέλλεται στον εξυπηρετητή.

Για παράδειγμα, αν έχετε δύο πεδία ελέγχου για τις επιλογές "θηλυκό" και "αρσενικό", και αντιστοιχίσετε την τιμή 1 στο πεδίο "θηλυκό" και την τιμή 2 στο πεδίο "αρσενικό", η τιμή 1 μεταδίδεται στον εξυπηρετητή αν κάποιος χρήστης πατήσει στο πεδίο "θηλυκό" και η τιμή 2 αποστέλλεται αν πατήσει στο πεδίο "αρσενικό".

Τιμές αναφοράς για φόρμες βάσεων δεδομένων

Στις φόρμες βάσεων δεδομένων, μπορείτε επίσης να χαρακτηρίσετε την κατάσταση μιας επιλογής ή ενός πεδίου σήμανσης μέσω μιας τιμής αναφοράς, αποθηκεύοντάς τη στη βάση δεδομένων. Αν έχετε ορίσει ένα σύνολο τριών επιλογών, για παράδειγμα "σε εξέλιξη", "ολοκληρώθηκε", και "επανάληψη υποβολής", μαζί με τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς, "ToDo", "OK" και "RS", αυτές οι τιμές αναφοράς εμφανίζονται στη βάση δεδομένων αν κάποιος πατήσει στην αντίστοιχη επιλογή.

Τύπος του περιεχομένου λίστας

Καθορίζει τα δεδομένα συμπλήρωσης των καταλόγων σε κατάλογο και σύνθετα πλαίσια.

Με την επιλογή "Λίστα τιμών", όλες οι εγγραφές που εισάγετε στο πεδίο Εγγραφές λιστών της καρτέλας Γενικά, εμφανίζονται στο πεδίο ελέγχου. Στις φόρμες βάσεων δεδομένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τιμές αναφοράς (δείτε την ενότητα Αναφορές χρησιμοποιώντας λίστες τιμών).

Αν το περιεχόμενο του πεδίου ελέγχου διαβάζεται από μία βάση δεδομένων, μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο της προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιώντας τις άλλες επιλογές. Για παράδειγμα, εδώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πίνακες και ερωτήματα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!