Γενικά

Αυτή η καρτέλα Γενικά σας επιτρέπει να ορίσετε τις γενικές ιδιότητες ενός στοιχείου ελέγχου φόρμας. Αυτές οι ιδιότητες διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο στοιχείου ελέγχου. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω ιδιότητες για κάθε στοιχείο ελέγχου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - Γενικά.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - την καρτέλα Γενικά.


note

Εάν εξάγετε το τωρινό έγγραφο φόρμας σε μορφή HTML, εξάγονται οι προεπιλεγμένες τιμές των στοιχείων ελέγχου, όχι οι πρόσφατες τιμές. Οι προεπιλεγμένες τιμές καθορίζονται - ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου ελέγχου - από τις ιδιότητες Default value (προεπιλεγμένη τιμή)(π.χ., σε πεδία κειμένου), την Default status (προεπιλεγμένη κατάσταση) (για πλαίσια ελέγχου πεδία επιλογών) και την Default selection (επιλογή προεπιλογής) (για πλαίσια καταλόγου).


URL

Εισάγετε τη διεύθυνση URL για τύπο πλήκτρου Άνοιγμα εγγράφου ή ιστοσελίδας στο πλαίσιο URL. Η διεύθυνση ανοίγει όταν πατάτε το πλήκτρο.

Αν μετακινήσετε το ποντίκι πάνω από το πεδίο επιλογής σε κατάσταση λειτουργίας χρήστη, το URL εμφανίζεται ως εκτεταμένη συμβουλή, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εισαχθεί κανένα άλλο κείμενο Βοήθειας.

URL βοήθειας

Ορίζει ετικέτα δέσμης στην ορθογραφία URL που αναφέρεται σε έγγραφο βοήθειας και που μπορεί να κληθεί με τη βοήθεια του πεδίου ελέγχου. Η βοήθεια για τη βοήθεια του πεδίου ελέγχου μπορεί να ανοιχθεί εάν η εστίαση τοποθετείται στο πεδίο ελέγχου και ο χρήστης πατήσει F1.

Έλεγχος μορφής

Μπορείτε να έχετε έλεγχο μορφής με πεδία ελέγχου που αποδέχονται μορφοποιημένα περιεχόμενα (ημερομηνία, χρόνο, κ.ο.κ.). Εάν η αυστηρή λειτουργία μορφής είναι ενεργοποιημένη (Yes), γίνονται δεκτοί μόνο οι επιτρεπόμενοι χαρακτήρες. Π.χ., σε πεδίο ημερομηνίας, γίνονται αποδεκτοί μόνο οριοθέτες αριθμών και ημερομηνίας· όλες οι αλφαριθμητικές καταχωρίσεις που πληκτρολογούνται με το πληκτρολόγιό σας παραβλέπονται.

Όνομα

Κάθε πεδίο ελέγχου και κάθε φόρμα έχει ιδιότητα "Name" (Όνομα) μέσω της οποίας μπορεί να ταυτοποιηθεί. Το όνομα θα εμφανιστεί στη Πλοήγηση φόρμας και χρησιμοποιώντας το όνομα, το πεδίο ελέγχου μπορεί να αναφερθεί από μακροεντολή. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις καθορίζουν ήδη ένα όνομα που δομείται χρησιμοποιώντας την ετικέτα και τον αριθμό του πεδίου.

note

Αν εργάζεστε με μακροεντολές, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των πεδίων ελέγχου είναι μοναδικά.


Το όνομα χρησιμοποιείται επίσης για ομαδοποίηση διαφορετικών στοιχείων ελέγχου τα οποία ανήκουν μαζί λειτουργικά, όπως τα ραδιοπλήκτρα. Για να το κάνετε αυτό, δώστε το ίδιο όνομα σε όλα τα μέλη της ομάδας: στοιχεία ελέγχου με ταυτόσημα ονόματα φτιάχνουν μια ομάδα. Ομαδοποιημένα στοιχεία ελέγχου ελέγχου μπορούν να αναπαρασταθούν οπτικά χρησιμοποιώντας ένα Πλαίσιο ομάδας.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του στοιχείου ελέγχου.

Ύψος γραμμής

Στα στοιχεία ελέγχου πίνακα, εισάγετε μια τιμή για το ύψος της γραμμής. Εάν θέλετε, μπορείτε να εισάγετε τιμή ακολουθούμενη από έγκυρη μονάδα μέτρησης, π.χ., 2 cm.

Αγκύρωση

Καθορίζει την θέση αγκύρωσης του στοιχείου ελέγχου.

Απόκρυψη επιλογής

Ορίζει εάν επιλογή κειμένου σε στοιχείο ελέγχου παραμένει επιλεγμένη όταν η εστίαση δεν είναι πια σε στοιχείο ελέγχου. Εάν ορίσετε την Hide selection (Απόκρυψη επιλογής) σε "No", το επιλεγμένο κείμενο παραμένει επιλεγμένο όταν η εστίαση δεν είναι πια σε στοιχείο ελέγχου που περιέχει το κείμενο.

Αριθμός γραμμών

Για σύνθετα πλαίσια με την ιδιότητα "Dropdown", μπορείτε να ορίσετε πόσες γραμμές θα εμφανίζονται στον πτυσσόμενο κατάλογο. Με πεδία ελέγχου που δεν έχουν την επιλογή Dropdown, η εμφάνιση της γραμμής θα ορίζεται από το μέγεθος του πεδίου ελέγχου και το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Αυτόματο γέμισμα

Η λειτουργία AutoFill εμφανίζει κατάλογο των προηγούμενων καταχωρίσεων , αφού ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε μια καταχώριση.

Γραμμή κύλισης

Προσθέτει τον τύπο κυλιόμενης γραμμής που ορίζετε σε πλαίσιο κειμένου.

Γραμμή περιήγησης

Ορίζει εάν θα εμφανίζεται η γραμμή Πλοήγηση στο κάτω όριο του στοιχείου ελέγχου του πίνακα.

Γραμματοσειρά

Για πεδία ελέγχου που έχουν ορατά κείμενα ή τίτλους, επιλέξτε τη γραμματοσειρά που θέλετε. Για να ανοίξετε τον διάλογο Γραμματοσειρά, πατήστε το πλήκτρο . Η επιλεγμένη γραμματοσειρά χρησιμοποιείται στα ονόματα πεδίων ελέγχου και για την εμφάνιση δεδομένων σε πεδία ελέγχου πίνακα.

Γραφικά

Ένα πλήκτρο εικόνας έχει ιδιότητα "Graphics" (γραφικών). Η ιδιότητα "Graphics" ορίζει τη διαδρομή και το όνομα αρχείου του γραφικού που θέλετε να εμφανίζετε στο πλήκτρο. Εάν επιλέξετε το αρχείο γραφικού με το πλήκτρο , η διαδρομή και το όνομα αρχείου θα συμπεριληφθούν αυτόματα στο πλαίσιο κειμένου.

Δεκαδική ακρίβεια

Με αριθμητικά και νομισματικά πεδία μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των εμφανιζόμενων ψηφίων στα δεξιά του δεκαδικού σημείου.

Διάστημα τιμής

Μπορείτε να προκαθορίσετε τα διαστήματα τιμής για αριθμητικά και νομισματικά πλήκτρα αυξομείωσης. Χρησιμοποιήστε τα άνω και κάτω βέλη του πλήκτρου αυξομείωσης για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.

Διαχωριστικό χιλιάδων

Με αριθμητικά και νομισματικά πεδία, μπορείτε να καθορίσετε εάν χρησιμοποιούνται διαχωριστικά χιλιάδων.

Δυνατότητα ανοίγματος

Ένα πεδίο ελέγχου με πτυσσόμενη ιδιότητα έχει ένα πρόσθετο πλήκτρο βέλους που ανοίγει τον κατάλογο των υφιστάμενων καταχωρίσεων φόρμας ανά πάτημα ποντικιού. Στο Πλήθος γραμμών, μπορείτε να ορίσετε πόσες γραμμές (ή σειρές) πρέπει να εμφανίζονται στην πτυσσόμενη κατάσταση. Τα πεδία συνδυασμού μπορούν να έχουν την ιδιότητα πτυσσόμενο.

Τα πεδία συνδυασμού που έχουν εισαχθεί ως στήλες σε ένα πεδίο ελέγχου πίνακα είναι πάντοτε αναπτυσσόμενα, από προεπιλογή.

Εγγραφές λιστών

Σημειώστε ότι οι συμβουλές αναφέρονται στους ελέγχους πληκτρολογίου.

Η προκαθορισμένη εγγραφή λίστας προεπιλογής εισάγεται στο πλαίσιο Επιλογή προεπιλογής συνδυασμού.

note

Σημειώστε ότι οι εγγραφές λιστών που καταχωρούνται εδώ ενσωματώνονται μόνο στη φόρμα αν, στη καρτέλα Δεδομένα στη Λίστα είδους επαφών, η επιλογή "Τιμή λίστας" είναι επιλεγμένη.


Αν δεν θέλετε οι εγγραφές λιστών να γράφονται στη βάση δεδομένων ή να μεταδοθούν στον παραλήπτη της φόρμας διαδικτύου, παρά μόνο προσδιορισμένες τιμές οι οποίες δεν είναι ορατές στη φόρμα, μπορείτε να προσδιορίσετε τις εγγραφές λιστών σε μία λίστα τιμών. Η λίστα τιμών είναι καθορισμένη στη καρτέλα Δεδομένα. Στο Είδος του περιεχόμενου λίστας, επιλέξτε την επιλογή "Τιμή λίστας". Μετά εισάγετε τις τιμές στο Περιεχόμενο λίστας που είναι να εκχωρηθούν στις αντίστοιχες ορατές εγγραφές λιστών της φόρμας. Για τη σωστή εκχώρηση, έχει σημασία η σειρά στην τιμή λίστας.

note

Για έγγραφα HTML, μια εγγραφή λίστας που εισάγεται στην καρτέλα Γενικά ανταποκρίνεται στην HTML ετικέτα <OPTION>, μία εισαγωγή της τιμής λίστας που εισάγεται στην καρτέλα Δεδομένα στο Περιεχόμενο λίστας ανταποκρίνεται στην ετικέτα <OPTION VALUE=...>.


Εκτυπώσιμο

Ορίζει εάν θέλετε το πεδίο ελέγχου να εμφανίζεται σε εκτυπώσεις εγγράφου.

Ελάχ. ημερομηνία

Ορίζει την πιο πρώιμη ημερομηνία που μπορεί να εισάγει ο χρήστης.

Ελάχ. ώρα

Ορίζει τον ελάχιστο χρόνο που μπορεί να εισάγει ο χρήστης.

Ελάχιστη τιμή

Για αριθμητικά και νομισματικά πεδία μπορείτε να ορίσετε ελάχιστη τιμή ώστε να αποτρέψει τον χρήστη από την εισαγωγή μικρότερης τιμής.

Ελάχιστη τιμή κύλισης.

Καθορίζει τη ελάχιστη τιμή στοιχείου ελέγχου μίας γραμμής κύλισης.

Ενέργεια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενέργειες πλοήγησης για να σχεδιάσετε τα δικά σας πλήκτρα πλοήγησης της βάσης δεδομένων.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις ενέργειες τις οποίες μπορείτε να ορίσετε σε ένα πλήκτρο:

Ενέργεια

Περιγραφή

Κανένα

Δεν εκτελείται κάποια ενέργεια.

Υποβολή φόρμας

Στέλνει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε άλλα πεδία ελέγχου της τρέχουσας φόρμας στη διεύθυνση που έχει οριστεί στο Ιδιότητες φόρμας στο URL.

Εισάγετε το URL στο πεδίο κειμένου δεδομένων "URL" της φόρμας όταν εξάγετε ένα αρχείο PDF.

Επαναφορά στοιχείων φόρμας

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις σε άλλα πεδία ελέγχου στις προκαθορισμένες προεπιλογές: Default Status (προεπιλεγμένη κατάσταση), Default Selection (επιλογή προεπιλογής) , Default Value (προεπιλεγμένη τιμή).

Άνοιγμα εγγράφου / ιστοσελίδας

Ανοίξτε το URL το οποίο αναφέρεται στο μενού URL. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Πλαίσιο για να ορίσετε το πλαίσιο προορισμού.

Πρώτη εγγραφή

Μετακινεί τη τρέχουσα φόρμα στην πρώτη εγγραφή.

Προηγούμενη έγγραφή

Μετακινεί τη τρέχουσα φόρμα στην προηγούμενη εγγραφή.

Επόμενη εγγραφή

Μετακινεί τη τρέχουσα φόρμα στην επόμενη εγγραφή.

Τελευταία εγγραφή

Μετακινεί τη τρέχουσα φόρμα στη τελευταία εγγραφή.

Αποθήκευση εγγραφής

Αποθηκεύει την τρέχουσα εγγραφή, αν θεωρηθεί απαραίτητο.

Αναίρεση εισαγωγής δεδομένων

Καταργεί τις αλλαγές στην τρέχουσα εγγραφή.

Δημιουργία εγγραφής

Μετακινεί την τρέχουσα φόρμα στη γραμμή εισαγωγής.

Διαγραφή εγγραφής

Διαγράφει την τρέχουσα εγγραφή.

Ενημέρωση φόρμας

Επαναφορτώνει την πιο πρόσφατα αποθηκευμένη έκδοση της τρέχουσας φόρμας.


Ενέργεια σε μία εγγραφή

Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στοιχεία ενέργειας σε ένα επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου γραμμής πλοήγησης. Στοιχεία ενέργειας είναι τα ακόλουθα: Αποθήκευση εγγραφής, Αναίρεση, Νέα εγγραφή, Διαγραφή εγγραφής, Ανανέωση.

Εναλλαγή

Προσδιορίζει εάν ένα πλήκτρο πίεσης συμπεριφέρεται ως πλήκτρο εναλλαγής. Εάν ορίσετε την εναλλαγή σε "Ναι", μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ των καταστάσεων των στοιχείων ελέγχου "επιλεγμένο" και "μη επιλεγμένο" όταν πατάτε ή πιέζετε το πλήκτρο διάστημα όσο το στοιχείο ελέγχου έχει την εστίαση. Ένα πλήκτρο στην κατάσταση "επιλεγμένο" εμφανίζει "πιεσμένο".

Ενεργοποιημένη

Εάν ένα πεδίο ελέγχου έχει την ιδιότητα "Enabled" (Ενεργή) (Yes), ο χρήστης της φόρμας μπορεί να χρησιμοποιήσει το πεδίο ελέγχου. Αλλιώς (No), είναι ανενεργό και αχνό.

Επανάληψη

Ορίζει εάν η ενέργεια στοιχείου ελέγχου όπως πλήκτρου αυξομείωσης θα επαναλαμβάνεται όταν πατάτε το στοιχείο ελέγχου και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ποντικιού.

Επιλογή προεπιλογής

Ορίζει την καταχώριση πλαισίου καταλόγου που σημειώνεται ως προεπιλεγμένη καταχώριση.

Για πλήκτρο τύπου επαναφοράς, η καταχώριση προεπιλεγμένης επιλογής καθορίζει την κατάσταση του πλαισίου καταλόγου, εάν το πλήκτρο επαναφοράς είναι ενεργοποιημένο από τον χρήστη.

Για ένα πλαίσιο καταλόγου το οποίο περιέχει έναν κατάλογο τιμών, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ... για να ανοίξετε τον διάλογο προεπιλεγμένη επιλογή.

Στο παράθυρο διαλόγου Προεπιλεγμένη επιλογή, επιλέξτε τις καταχωρήσεις οι οποίες θέλετε να φαίνονται ως επιλεγμένες όταν ανοίγετε τη φόρμα η οποία περιέχει το πεδίο λίστας.

ΘέσηΥ

Καθορίζει την θέση Χ του στοιχείου ελέγχου σε σχέση με την αγκύρωση.

ΘέσηΧ

Καθορίζει την θέση Χ του στοιχείου ελέγχου σε σχέση με την αγκύρωση.

Καθυστέρηση

Ορίζει την καθυστέρηση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου μεταξύ επαναλαμβανόμενων συμβάντων. Επαναλαμβανόμενο συμβάν συμβαίνει όταν πατάτε πλήκτρο βέλους ή το παρασκήνιο γραμμής κύλισης, ή ένα από τα πλήκτρα πλοήγησης εγγραφής της γραμμής πλοήγησης και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού για κάποια ώρα. Μπορείτε να εισάγετε τιμή ακολουθούμενη από έγκυρη μονάδα χρόνου, π.χ., 2 s ή 500 ms.

Κείμενο βοήθειας

Δίνει την επιλογή εισόδου κειμένου βοήθειας που θα εμφανίζεται ως συμβουλή στο στοιχείο ελέγχου. Η συμβουλή εμφανίζει το κείμενο σε κατάσταση χρήστη, όταν το ποντίκι μετακινείται πάνω από το στοιχείο ελέγχου.

Για τα πλήκτρα τύπου URL, το κείμενο βοήθειας εμφανίζεται ως εκτεταμένη συμβουλή αντί για τη διεύθυνση URL που εισήχθη στο URL.

Κείμενο βοήθειας

Σε κάθε πεδίο ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες πληροφορίες ή περιγραφικό κείμενο για το πεδίο ελέγχου. Αυτή η ιδιότητα βοηθά τον προγραμματιστή να αποθηκεύσει πρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον κώδικα προγράμματος. Αυτό το πεδίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, π.χ., για μεταβλητές ή άλλες παραμέτρους αξιολόγησης.

Κλίμακα

Αυξομειώνει την εικόνα για να ταιριάξει με το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου.

Κουμπί περιστροφής

Αριθμητικά πεδία, νομισματικά πεδία, πεδία ημερομηνίας και χρόνου μπορούν να εισαχθούν ως πλήκτρα αυξομείωσης στη φόρμα.

Κύλιση τροχού ποντικιού

Καθορίζει εάν θα αλλάζει η τιμή όταν ο χρήστης κυλάει τον τροχό του ποντικιού. Ποτέ: Καμία αλλαγή στη τιμή. Κατά την εστίαση: (προεπιλογή) Η τιμή αλλάζει όταν το στοιχείο ελέγχου εστιαστεί και ο τροχός δείχνει στο στοιχείο ελέγχου και κυλιθεί. Πάντα: Η τιμή αλλάζει όταν ο τρόχος δείχνει στο στοιχείο ελέγχου και κυλιθεί, ανεξάρτητα από το ποιο στοιχείο ελέγχου εστιάζεται.

Λήψη εστίασης με το κλικ

Εάν ρυθμίσετε αυτήν την επιλογή σε "Ναι", το πλήκτρο Πίεση εστιάζει όταν πατάτε στο πλήκτρο.

Μάσκα εισαγωγής

Ορίζοντας τον κώδικα χαρακτήρα σε πεδία μοτίβου, μπορείτε να ορίσετε τι μπορεί να εισάγει ο χρήστης στο πεδίο μοτίβου.

Το μήκος της μάσκας εισαγωγής καθορίζει τον αριθμό των δυνατών θέσεων εισαγωγής. Αν ο χρήστης εισαγάγει χαρακτήρες που δεν αντιστοιχούν στη μάσκα εισαγωγής, η εισαγωγή απορρίπτεται μόλις ο χρήστης βγει από το πεδίο. Μπορείτε να εισαγάγετε τους παρακάτω χαρακτήρες για να καθορίσετε τη μάσκα εισαγωγής:

Χαρακτήρας

Έννοια

L

Σταθερά κειμένου. Αυτή η θέση δεν μπορεί να επεξεργαστεί. Ο χαρακτήρας εμφανίζεται στην αντίστοιχη θέση της λεκτικής μάσκας.

a

Μπορούν να εισαχθούν οι χαρακτήρες a-z και A-Z. Οι κεφαλαίοι χαρακτήρες δε μετατρέπονται σε πεζούς.

A

Μπορούν να εισαχθούν οι χαρακτήρες A-Z. Εάν εισαχθεί ένα πεζό γράμμα, θα μετατραπεί αυτόματα σε κεφαλαίο.

c

Μπορούν να εισαχθούν οι χαρακτήρες a-z, A-Z και 0-9. Οι κεφαλαίοι χαρακτήρες δε μετατρέπονται σε πεζούς.

C

Μπορούν να εισαχθούν οι χαρακτήρες A-Z και 0-9. Εάν εισαχθεί ένα πεζό γράμμα, θα μετατραπεί αυτόματα σε κεφαλαίο.

N

Μπορούν να εισαχθούν μόνο οι χαρακτήρες 0-9.

x

Μπορούν να εισαχθούν όλοι οι εκτυπώσιμοι χαρακτήρες.

X

Όλοι οι εκτυπώσιμοι χαρακτήρες μπορούν να εισαχθούν. Εάν χρησιμοποιηθεί ένα πεζό γράμμα, θα μετατραπεί αυτόματα σε κεφαλαίο.


Για τη μάσκα χαρακτήρων "__.__.2000", για παράδειγμα, καθορίστε τη μάσκα εισαγωγής "NNLNNLLLLL" έτσι ώστε, κατά την εισαγωγή της ημερομηνίας, ο χρήστης να μπορεί να εισαγάγει μόνο τέσσερα ψηφία.

Μάσκα χαρακτήρων

Με καλυμμένα πεδία μπορείτε να ορίσετε μια κυριολεκτική μάσκα. Μια κυριολεκτική μάσκα περιλαμβάνει τις αρχικές τιμές φόρμας και είναι πάντα ορατή μετά το κατέβασμα φόρμας. Χρησιμοποιώντας κωδικό χαρακτήρα για τη μάσκα Επεξεργασία, μπορείτε να ορίσετε τις καταχωρίσεις που ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει στο καλυμμένο πεδίο.

note

Το μήκος της μάσκας χαρακτήρων πρέπει να αντιστοιχεί πάντοτε στο μήκος της μάσκας εισαγωγής. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η μάσκα εισαγωγής περικόπτεται ή συμπληρώνεται με κενά διαστήματα, μέχρι να φτάσει το μήκος της μάσκας εισαγωγής.


Μέγ. ημερομηνία

Καθορίζει ημερομηνία που δεν μπορεί να υπερβεί άλλη τιμή που εισάγεται από τον χρήστη.

Μέγεθος εικονιδίου

Καθορίζει εάν τα εικονίδια σε επιλεγμένη γραμμή Πλοήγησης πρέπει να είναι μικρά ή μεγάλα.

Μέγιστη τιμή

Για αριθμητικά και νομισματικά πεδία, μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη τιμή που μπορεί να εισάγει ο χρήστης.

Μέγιστη τιμή κύλισης.

Καθορίζει τη μέγιστη τιμή στοιχείου ελέγχου μίας γραμμής κύλισης.

Μέγιστη ώρα

Ορίζει χρόνο που δεν μπορεί να υπερβεί άλλη τιμή που εισάγεται από τον χρήστη.

Μέγιστο μήκος κειμένου

Για κείμενο και σύνθετα πλαίσια, μπορείτε να ορίσετε τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που μπορεί να εισάγει ο χρήστης. Εάν η ιδιότητα πεδίου ελέγχου είναι αβέβαιη, η προεπιλεγμένη ρύθμιση θα είναι μηδέν.

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με μία βάση δεδομένων και το μήκος κειμένου είναι να γίνει αποδεκτό από τον ορισμό του πεδίου της βάσης δεδομένων, δεν πρέπει να εισάγετε εδώ το μήκος κειμένου. Οι ρυθμίσεις γίνονται αποδεκτές μόνο από τη βάση δεδομένων, εάν η ιδιότητα του στοιχείου ελέγχου δεν ήταν καθορισμένη ("Μη ορισμένη" κατάσταση).

Μεγάλη αλλαγή

Καθορίστε την τιμή η οποία θα προστίθεται ή θα αφαιρείται όταν ο χρήστης κάνει κλικ δίπλα σε έναν ολισθητή στη γραμμή πάνω στη γραμμή κύλισης.

Μικρή αλλαγή

Καθορίστε την τιμή η οποία θα προστίθεται ή θα αφαιρείται όταν ο χρήστης πατά το εικονίδιο βέλος στη γραμμή κύλισης.

Μορφή ημερομηνίας

Με τα πεδία ημερομηνίας μπορείτε να ορίσετε τη μορφή για ανάγνωση της ημερομηνίας.

note

Όλα τα πεδία μορφοποίησης (ημερομηνία, ώρα, νόμισμα, αριθμητικό), μορφοποιούνται αυτόματα σύμφωνα με την επιλεγμένη μορφή μόλις βγείτε από αυτά, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήσατε την εισαγωγή.


Μορφή ώρας

Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή μορφή για την εμφάνιση χρόνου.

Μορφοποίηση

Ορίζει τον κωδικό μορφής για το στοιχείο ελέγχου. Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε κωδικό μορφής.

Μόνο για ανάγνωση

Η ιδιότητα "Read-only" (μόνο για ανάγνωση)μπορεί να αποδοθεί σε όλα τα στοιχεία ελέγχου στα οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει κείμενο. Εάν αποδώσετε την ιδιότητα μόνο για ανάγνωση σε πεδίο εικόνας που χρησιμοποιεί γραφικά από βάση δεδομένων, ο χρήστης δεν θα μπορεί να εισάγει νέα γραφικά στη βάση δεδομένων.

Οι γραμμές κειμένου τελειώνουν με

Για πεδία κειμένου, επιλέξτε τη σειρά και τον κωδικό τέλους γραμμής που χρησιμοποιείτε όταν γράφετε κείμενο σε μια στήλη βάσης δεδομένων.

Ορατό

Καθορίζει για το αν το στοιχείο ελέγχου θα είναι ορατό στην κατάσταση λειτουργίας. Στη λειτουργία σχεδίασης το στοιχείο ελέγχου θα είναι πάντα ορατό.

Σημειώστε ότι αν ορίσετε αυτή τη ιδιότητα σε "Ναι" (η προεπιλογή), αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το στοιχείο έλεγχου θα εμφανίζεται πάντα στην οθόνη. Υπάρχουν επιπρόσθετοι περιορισμοί που υπολογίζουν την αποτελεσματική ορατότητα του στοιχείου. Για παράδειγμα αν ένα στοιχείο ελέγχου είναι τοποθετημένο σε μια κρυφή ενότητα του Writer, τότε δεν θα είναι ποτέ ορατό μέχρι η ενότητα να γίνει πάλι ορατή.

Αν αυτή η ιδιότητα ορισθεί σε "Όχι", τότε το στοιχείο ελέγχου θα είναι πάντα κρυφό σε κατάσταση λειτουργίας.

Παλαιότερες εκδόσεις από το 3.1 θα αγνοούν σιωπηρά αυτή την ιδιότητα όταν διαβάζουν έγγραφα που την χρησιμοποιούν.

Ορατό μέγεθος

Καθορίζει το μέγεθος μικρογραφίας γραμμής κύλισης σε "μονάδες τιμής". Μια τιμή ("Μέγιστη τιμή γραμμής κύλισης" μείον "Ελάχιστη τιμή γραμμή κύλισης" ) / 2 θα είχε ως αποτέλεσμα μικρογραφία που καταλαμβάνει τη μισή περιοχή παρασκηνίου.

Εάν ορίσετε 0, τότε το πλάτος της μικρογραφίας θα ισούται με το ύψος της.

Ορισμός θέσης

Ορίζει την εμφάνιση ή απόκρυψη των στοιχείων τοποθέτησης σε επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου γραμμής Πλοήγησης. Οι τοποθετήσεις των στοιχείων είναι οι εξής:Εγγραφή ετικέτας, εγγραφή θέσης, εγγραφή ετικέτας πλήθους, εγγραφή πλήθους.

Πεδίο ετικέτας

Ορίζει την προέλευση της ετικέτας του στοιχείου ελέγχου. Το κείμενο του πεδίου ετικέτας θα χρησιμοποιηθεί αντί για το όνομα πεδίου βάσης δεδομένων. Π.χ., στον διάλογο Πλοηγός φίλτρου, Αναζήτηση και ως όνομα στήλης στην προβολή πίνακα.

Για να καθορίσετε έναν χαρακτήρα της ετικέτας ως μνημονικό, έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε αυτό το στοιχείο ελέγχου πατώντας τον χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο, εισάγετε μια περισπωμένη-tilde (~) μπροστά από το χαρακτήρα στην ετικέτα.

Όταν χρησιμοποιείτε κουμπιά επιλογών, μόνο το κείμενο ενός πλαισίου ομαδοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πεδίο ετικέτας. Το κείμενο αυτό ισχύει για όλα τα πεδία επιλογών που ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Αν πατήσετε στο κουμπί ... που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο κειμένου, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ετικέτας. Εδώ επιλέγετε μια ετικέτα από τον κατάλογο των διαθέσιμων πεδίων ετικετών.

Επιλέξτε το πλαίσιο Χωρίς ανάθεση για να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ ενός στοιχείου ελέγχου και του εκχωρημένου πεδίου ετικέτας.

Περίγραμμα

Με πεδία ελέγχου που έχουν πλαίσιο, μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζεται το περίγραμμα στη φόρμα χρησιμοποιώντας την ιδιότητα "Border" (περίγραμμα). Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των επιλογών "Without frame", "3-D look" ή "Flat".

Περιήγηση

Καθορίζει την εμφάνιση ή απόκρυψη στοιχείων πλοήγησης σε επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου γραμμής Πλοήγησης. Τα στοιχεία πλοήγησης είναι τα εξής: Πρώτη εγγραφή, Προηγούμενη εγγραφή, Επόμενη εγγραφή, Τελευταία εγγραφή.

Πλάτος

Ορίζει το πλάτος στήλης στο πεδίο ελέγχου πίνακα στις μονάδες που ορίζονται στις επιλογές αρθρώματος του LibreOffice. Εάν θέλετε, μπορείτε να εισάγετε μια τιμή ακολουθούμενη από έγκυρη μονάδα μέτρησης, π.χ., 2 cm.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του στοιχείου ελέγχου.

Πλαίσιο

Μπορείτε επίσης να ορίσετε το πλαίσιο προορισμού για να εμφανίσετε URL που ανοίγετε όταν πατάτε πλήκτρο που έχει αποδοθεί στην ενέργεια "Open document or web page".

Αν πατήσετε στο πεδίο, μπορείτε να επιλέξετε μια δυνατότητα από τον ανοιχτό κατάλογο η οποία καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να φορτωθεί το επόμενο έγγραφο. Υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:

Καταχώρηση

Έννοια

_blank

Το επόμενο έγγραφο δημιουργείται σε ένα νέο κενό πλαίσιο.

_parent

Το επόμενο έγγραφο δημιουργείται σε ένα γονικό πλαίσιο ανώτερου επιπέδου. Αν δεν υπάρχει γονικό πλαίσιο, το έγγραφο δημιουργείται στο ίδιο πλαίσιο.

_self

Το επόμενο έγγραφο δημιουργείται στο ίδιο πλαίσιο.

_top

Το επόμενο έγγραφο δημιουργείται στο επάνω παράθυρο, δηλαδή, στο ανώτερο πλαίσιο της ιεραρχίας. Αν αυτό το πλαίσιο είναι ήδη το ανώτερο παράθυρο, το έγγραφο θα δημιουργηθεί στο τρέχον πλαίσιο.


note

Η ιδιότητα "Frame (πλαίσιο)" σχετίζεται με φόρμες HTML, αλλά όχι με φόρμες βάσεων δεδομένων.


Πολλαπλή επιλογή

Σας επιτρέπει να επιλέξετε περισσότερα από ένα στοιχείο στο πλαίσιο καταλόγου.

Προεπιλεγμένη ημερομηνία

Θέτει την προεπιλεγμένη ημερομηνία.

Προεπιλεγμένη κατάσταση

Ορίζει εάν επιλογή ή πλαίσιο ελέγχου επιλέγεται από προεπιλογή.

Για κουμπί τύπου επαναφοράς, μπορείτε να καθορίσετε εδώ την κατάσταση του πεδίου ελέγχου, εάν το κουμπί επαναφοράς έχει ενεργοποιηθεί από το χρήστη.

Για ομαδοποιημένα πεδία επιλογής, η κατάσταση της ομάδας που αντιστοιχεί στην προεπιλεγμένη ρύθμιση καθορίζεται από την ιδιότητα "προεπιλεγμένη κατάσταση".

Προεπιλεγμένη τιμή

Ορίζει την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο ελέγχου. Π.χ., η προεπιλεγμένη τιμή θα εισαχθεί όταν ανοίγεται μια φόρμα.

Για πλήκτρο τύπου επαναφοράς, η καταχώρηση προεπιλεγμένης τιμής καθορίζει την κατάσταση του στοιχείου ελέγχου, εάν το πλήκτρο επαναφοράς είναι ενεργοποιημένο από τον χρήστη.

Προεπιλεγμένη ώρα

Θέτει την προεπιλεγμένη ώρα.

Προεπιλεγμένο κείμενο

Θέτει το προεπιλεγμένο κείμενο για ένα πεδίο κειμένου ή για ένα πεδίο συνδυασμού.

Προεπιλεγμένο κουμπί

Η ιδιότητα "Default button" (προεπιλεγμένο πλήκτρο) ορίζει ότι το αντίστοιχο πλήκτρο θα λειτουργήσει όταν πατήσετε το πλήκτρο Return. Εάν ανοίξετε τον διάλογο ή τη φόρμα και δεν εκτελέσετε καμιά παραπέρα ενέργεια, το πλήκτρο με αυτήν την ιδιότητα είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

note

Η ιδιότητα αυτή πρέπει να αντιστοιχίζεται μόνο σε ένα κουμπί μέσα στο έγγραφο.


Όταν χρησιμοποιείτε φόρμες σελίδας ιστού, ενδέχεται να συναντήσετε αυτήν την ιδιότητα σε μάσκες αναζήτησης. Αυτές είναι μάσκες επεξεργασίας που περιέχουν πεδίο κειμένου και έναν πλήκτρο τύπου υποβολής. Ο όρος αναζήτησης εισάγεται στο πεδίο κειμένου και ξεκινά η αναζήτηση ενεργοποιώντας το πλήκτρο. Εάν το πλήκτρο είναι καθορισμένο ως προεπιλεγμένο πλήκτρο, ωστόσο, πιέστε απλώς το πλήκτρο Enter αφού εισάγετε τον όρο αναζήτησης για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Προκαθορισμένη τιμή κύλισης

Ορίζει την προεπιλεγμένη τιμή της γραμμής κύλισης.

Προσανατολισμός

Kαθορίζει τον οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό για μια γραμμή κύλισης ή για ένα πεδίο περιστροφής.

Πρότυπο

Ορίζει εάν τα πλαίσια ελέγχου και τα πλήκτρα επιλογής θα εμφανίζονται σε 3Δ μορφή (προεπιλογή) ή σε επίπεδη μορφή.

Σήμανση εγγραφής

Ορίζει εάν η πρώτη στήλη θα εμφανίζεται με ετικέτες γραμμής, στην οποία η τρέχουσα εγγραφή σημειώνεται με βέλος.

Σειρά Tab

Η ιδιότητα "Tab order" (σειρά στηλοθέτη) ορίζει τη σειρά με την οποία τα στοιχεία ελέγχου εστιάζονται στη φόρμα όταν πατήσετε το πλήκτρο Tab. Σε φόρμα που περιέχει περισσότερα από ένα στοιχείο ελέγχου, η εστίαση μετακινείται στο επόμενο στοιχείο ελέγχου, όταν πατήσετε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ορίσετε τη σειρά με την οποία αλλάζει η εστίαση με δείκτη κάτω από το "Tab order".

note

Η ιδιότητα "σειρά στηλοθέτη" δεν είναι διαθέσιμη στο κρυφά στοιχεία ελέγχου. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα για τα πλήκτρα και στοιχεία ελέγχου εικόνας, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε αυτά τα στοιχεία ελέγχου με το πλήκτρο στηλοθέτη.


Όταν δημιουργείτε μια φόρμα, αποδίδεται αυτόματα ένας δείκτης στα πεδία ελέγχου που προστίθενται σε αυτήν τη φόρμα· σε κάθε προστιθέμενο πεδίο ελέγχου αποδίδεται ένας δείκτης αυξημένος κατά 1. Εάν αλλάξετε τον δείκτη ενός στοιχείου ελέγχου, οι δείκτες των υπόλοιπων στοιχείων ελέγχου, ενημερώνονται αυτόματα. Στα στοιχεία στα οποία η εστίαση δεν είναι δυνατή ("στάση στηλοθέτη = όχι"), αποδίδεται επίσης μια τιμή. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία ελέγχου παραβλέπονται όταν χρησιμοποιείται το πλήκτρο στηλοθέτη.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε εύκολα τους δείκτες των διαφορετικών πεδίων ελέγχου, από το παράθυρο διαλόγου Σειρά Tab.

Στηλοθέτης

Η ιδιότητα "Tabstop" (στάση στηλοθέτη) ορίζει εάν ένα πεδίο ελέγχου μπορεί να επιλεχθεί με το πλήκτρο Tab. Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες:

Όχι

Όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο στηλοθέτη, η εστίαση παραβλέπει το στοιχείο ελέγχου.

Ναι

Το στοιχείο ελέγχου μπορεί να επιλεχθεί με το πλήκτρο στηλοθέτη.


Στοίχιση / Στοίχιση γραφικών

Οι επιλογές στοίχισης είναι αριστερά, δεξιά και στο κέντρο. Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες για τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Τίτλος πεδίων ετικέτας,

  2. Περιεχόμενα πεδίων κειμένου,

  3. Περιεχόμενο πεδίων πίνακα στις στήλες στοιχείου ελέγχου πίνακα,

  4. Γραφικά ή κείμενο που χρησιμοποιούνται σε πλήκτρα.

    note

    Η επιλογή Στοίχιση για πεδία επιλογής αναφέρεται ως Στοίχιση γραφικών.


Σύμβολο νομίσματος

Σε νομισματικό πεδίο, μπορείτε να προκαθορίσετε το νομισματικό σύμβολο εισάγοντας τον χαρακτήρα ή τη συμβολοσειρά στην ιδιότητα "Currency symbol" (νομισματικό σύμβολο).

Σύμβολο προθέματος

Ορίζει εάν το νομισματικό σύμβολο εμφανίζεται πριν ή μετά τον αριθμό κατά τη χρήση των νομισματικών πεδίων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ότι τα νομισματικά σύμβολο είναι χωρίς πρόθεμα.

Σύμβολο χρώματος

Προσδιορίζει το χρώμα για τα σύμβολα στα πεδία ελέγχου, για παράδειγμα τα βέλη πάνω στη γραμμή κύλισης.

Τίτλος

Η ιδιότητα "Label" (ετικέτα) ορίζει ότι η ετικέτα του πεδίου ελέγχου θα εμφανίζεται στη φόρμα. Αυτή η ιδιότητα καθορίζει την ορατή ετικέτα ή την κεφαλίδα στήλης του πεδίου δεδομένων στις φόρμες ελέγχου πίνακα.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο στοιχείο ελέγχου, η προκαθορισμένη περιγραφή στην ιδιότητα "Όνομα" χρησιμοποιείται ως η προεπιλογή ονομασίας για το στοιχείο ελέγχου. Η ετικέτα αποτελείται από το όνομα του πεδίου ελέγχου και έναν ακέραιο που αριθμεί το στοιχείο ελέγχου (π.χ., CommandButton1). Με την ιδιότητα "Τίτλος", μπορείτε να αναθέσετε μια άλλη περιγραφή στο στοιχείο ελέγχου έτσι ώστε η ετικέτα να ανταποκρίνεται στην λειτουργία του στοιχείου ελέγχου. Αλλάξτε αυτή την καταχώριση για να αποδώσετε μια εκφραστική ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου που να είναι ορατή στον χρήστη.

Για να δημιουργήσετε έναν τίτλο πολλαπλών γραμμών, ανοίξτε το σύνθετο πλαίσιο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο βέλους. Μπορείτε να εισάγετε αλλαγή γραμμής πατώντας Shift++Enter.

note

Η ιδιότητα "Τίτλος" χρησιμοποιείται μόνο για την ονομασία στοιχείου φόρμας στη διεπαφή που είναι ορατή στον χρήστη. Εάν εργάζεστε με μακροεντολές, σημειώστε ότι κατά τον χρόνο εκτέλεσης, ένα στοιχείο ελέγχου καλείται πάντα μέσω της ιδιότητας "Όνομα".


Τιμή

Σε κρυφό στοιχείο ελέγχου, στο Τιμή, μπορείτε να εισάγετε τα δεδομένα που κληρονομούνται από το κρυφό στοιχείο ελέγχου. Αυτά τα δεδομένα θα μεταφερθούν όταν αποσταλεί η φόρμα.

Τιμή αύξησης/μείωσης

Καθορίζει διαστήματα για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε με κάθε ενεργοποίση του πεδίου ελέγχου της περιστροφής.

Τριπλή κατάσταση

Ορίζει εάν τα πλαίσια ελέγχου μπορούν να αναπαριστάνουν επίσης τιμές ZERO μιας συνδεμένης βάσης δεδομένων πέρα από τις τιμές TRUE και FALSE. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν η βάση δεδομένων αποδέχεται τρεις καταστάσεις: TRUE, FALSE και ZERO.

note

Η ιδιότητα "Tristate (τριπλή κατάσταση)" ορίζεται μόνο για φόρμες βάσεων δεδομένων, όχι για φόρμες HTML.


Τύπος κειμένου

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε αλλαγές γραμμής και μορφοποιήσεις σε ένα στοιχείο ελέγχου, όπως πλαίσιο κειμένου ή ετικέτας. Για να εισάγετε χειροκίνητα μία αλλαγή γραμμής, πατήστε το πλήκτρο Enter. Επιλέξτε "Πολλαπλές γραμμές με μορφοποίηση" για να εισάγετε το μορφοποιημένο κείμενο.

warning

Αν επιλέξετε τη μορφή κειμένου "Πολλαπλές γραμμές με διαμόρφωση", δεν μπορείτε να δεσμεύσετε αυτό τον έλεγχο σε ένα πεδίο βάσης δεδομένων.


note

Αυτό το πεδίο ελέγχου ονομάζεται "Είσοδος πολλαπλών γραμμών" για μία στήλη κειμένου μέσα σε ένα πεδίο ελέγχου πίνακα.


Φιλτράρισμα/Ταξινόμηση

Καθορίζει την εμφάνιση ή απόκρυψη του φιλτραρίσματος και της ταξινόμησης στοιχείων σε επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου γραμμής Πλεύσης. Το φιλτράρισμα και η ταξινόμηση στοιχείων είναι τα ακόλουθα: Αυξανόμενη ταξινόμηση, Φθίνουσα ταξινόμηση, Αυτόματο φίλτρο, Προεπιλεγμένο φίλτρο, Εφαρμογή φίλτρου, Επαναφορά φίλτρου/ταξινόμησης.

Χαρακτήρες για κωδικούς πρόσβασης

Εάν ο χρήστης εισάγει κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να ορίσετε τους χαρακτήρες που θα εμφανιστούν αντί για τους πληκτρολογούμενους χαρακτήρες από τον χρήστη. Στο Χαρακτήρας κωδικού πρόσβασης, εισάγετε τον κωδικό ASCII του επιθυμητού χαρακτήρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τιμές από 0 έως 255.

tip

Μπορείτε να δείτε τους χαρακτήρες και τους ASCII κωδικοί τους στον διάλογο Ειδικοί χαρακτήρες (Εισαγωγή -Ειδικός χαρακτήρας).


Χρώμα περιγράμματος

Ορίζει το χρώμα περιγράμματος για στοιχεία ελέγχου που έχουν την ιδιότητα "Border" (περίγραμμα) ορισμένη σε "flat" (επίπεδη).

Χρώμα φόντου

Ένα χρώμα παρασκηνίου είναι διαθέσιμο για τα περισσότερα πεδία ελέγχου. Εάν πατήσετε το Χρώμα παρασκηνίου, θα ανοίξει κατάλογος που ενεργοποιεί την επιλογή μεταξύ διαφόρων χρωμάτων. Η "τυπική" επιλογή υιοθετεί τη ρύθμιση του συστήματος. Εάν το επιθυμητό χρώμα δεν παρατίθεται, πατήστε το πλήκτρο ... για να ορίσετε ένα χρώμα στον διάλογο Χρώμα.

Χωρισμός λέξης

Απεικονίζει κείμενο σε περισσότερες από μία γραμμές. Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε αλλαγές γραμμής σε ένα πλαίσιο κειμένου, ώστε να μπορείτε να εισάγετε πάνω από μία γραμμή κειμένου. Για να εισάγετε χειροκίνητα μία αλλαγή γραμμής, πιέστε το πλήκτρο Enter.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!