Ειδικές ιδιότητες ενός μορφοποιημένου πεδίου

Μορφοποίηση: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ιδιότητα Μορφοποίηση πατώντας το πλήκτρο ... στη γραμμή Μορφοποίηση του διαλόγου Ιδιότητες: Μορφοποιημένο πεδίο. Εμφανίζεται ο διάλογος Μορφή αριθμών.

Σε περίπτωση που το μορφοποιημένο πεδίο είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο κειμένου μιας βάσης δεδομένων, οι καταχωρήσεις αυτού του πεδίου θα αντιμετωπιστούν ως κείμενο. Αν το μορφοποιημένο πεδίο είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο βάσης δεδομένων το οποίο μπορεί να εμφανίζεται ως αριθμός, η εισαγωγή αντιμετωπίζεται ως αριθμός. Η ημερομηνία και η ώρα αντιμετωπίζονται επίσης εσωτερικά ως αριθμοί.

Ελάχιστη τιμή και Μέγιστη τιμή: Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε την ελάχιστη και μέγιστη αριθμητική τιμή για το μορφοποιημένο πεδίο. Η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή καθορίζουν το αποτέλεσμα των υπαρχόντων δεδομένων (Παράδειγμα: Ελάχιστη τιμή 5, το συνδεδεμένο πεδίο βάσης δεδομένων περιέχει την ακέραια τιμή 3. Το αποτέλεσμα είναι 5, αλλά η τιμή στη βάση δεδομένων δεν έχει τροποποιηθεί) και η εισαγωγή νέων δεδομένων (Παράδειγμα: Μέγιστη τιμή 10 και εισάγετε 20. Η εισαγωγή διορθώνεται και το 10 γράφεται στη βάση δεδομένων). Εάν τα πεδία δεν είναι συμπληρωμένα με Ελάχιστη τιμήκαι Μέγιστη τιμή, δεν θα ισχύσουν περιορισμοί. Για μορφοποιημένα πεδία που είναι συνδεδεμένα σε ένα πεδίο κειμένου βάσης δεδομένων, αυτές οι δύο τιμές και η προεπιλεγμένη τιμή δεν ισχύουν.

Προεπιλεγμένη τιμή: Η τιμή αυτή ορίζεται ως προεπιλεγμένη τιμή για νέες εγγραφές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!