Μενού Περιβάλλοντος ενός Πεδίου Ελέγχου

Το μενού περιβάλλοντος ενός πεδίου ελέγχου περιέχει τις παρακάτω εντολές.

Αντικατάσταση με

Καλεί ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα τύπο πεδίου ελέγχου για να αντικαταστήσετε το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου στο έγγραφο. Οι περισσότερες δυνατές ιδιότητες έχουν επιλεγεί.

Πλαίσιο κειμένου

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε πεδίο κειμένου.

Κουμπί

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε πεδίο επιλογής

Πεδίο ετικέτας

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε ετικέτα.

Πεδίο λίστας

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε πεδίο λίστας.

Πλαίσιο ελέγχου

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε πλαίσιο σήμανσης.

Κουμπί επιλογών

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε κουμπί επιλογών.

Σύνθετο πλαίσιο

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε πεδίο συνδυασμού.

Γραφικό πεδίο επιλογής

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε ένα κουμπί εικόνας.

Επιλογή αρχείου

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε επιλογή αρχείου.

Πεδίο ημερομηνίας

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε πεδίο ημερομηνίας.

Πεδίο ώρας

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε πεδίο ώρας.

Αριθμητικό πεδίο

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε αριθμητικό πεδίο.

Πεδίο νομίσματος

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε πεδίο νομίσματος.

Πεδίο Μοτίβου

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε ένα πεδίο μοτίβου.

Γραφικό πεδίο ελέγχου

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε γραφικό πεδίο ελέγχου.

Μορφοποιημένο πεδίο

Το επιλεγμένο πεδίο ελέγχου μετασχηματίζεται σε μορφοποιημένο πεδίο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!