Προσθήκη συνθήκης

Προσθέτει μία συνθήκη σε αυτό τον υπο-διάλογο του διαλόγου Προσθήκης αντικειμένου / Επεξεργασίας αντικειμένου της περιήγησης δεδομένων.

Συνθήκη

Δώστε μια συνθήκη.

Αποτέλεσμα

Δείχνει μια προεπισκόπηση του αποτελέσματος.

Επεξεργασία χώρου ονομάτων

Ανοίγει το διάλογο Φόρμας χώρου ονομάτων, όπου μπορείτε να προσθέσετε, επεξεργαστείτε, ή να διαγράψετε χώρους ονομάτων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!