Προσθήκη / Επεξεργασία

Προσθέτει ένα νέο στοιχείο ή επεξεργάζεται το επιλεγμένο αντικείμενο στον Περιηγητή δεδομένων XForms. Τα αντικείμενα μπορούν να είναι στοιχεία, ιδιότητες, υποβολές ή διασυνδέσεις.

Το LibreOffice εισάγει νέο στοιχείο αμέσως μετά το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο στον πλοηγητή δεδομένων. Προστίθεται νέο γνώρισμα στο τρέχον επιλεγμένο στοιχείο.

Όνομα

Δώστε το όνομα του αντικειμένου.

Εικονίδιο σημείωσης

Τα ονόματα των ιδιοτήτων πρέπει να είναι μοναδικά σε κάθε ομάδα.


Προεπιλεγμένη τιμή

Δώστε μια προεπιλεγμένη τιμή για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Ρυθμίσεις

Ορίζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Τύπος δεδομένων

Επιλέξτε τον τύπο δεδομένου για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Απαιτείται

Ορίζει αν το αντικείμενο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο XForm.

Το πλήκτρο Συνθήκη ανοίγει τον διάλογο Προσθήκη συνθήκης, όπου μπορείτε να εισάγετε τους χρησιμοποιούμενους χώρους ονομάτων και πλήρεις εκφράσεις XPath.

Σχετικό

Δηλώνει το αντικείμενο ως σχετικό.

Το πλήκτρο Συνθήκη ανοίγει τον διάλογο Προσθήκη συνθήκης, όπου μπορείτε να εισάγετε τους χρησιμοποιούμενους χώρους ονομάτων και πλήρεις εκφράσεις XPath.

Περιορισμός

Δηλώνει το αντικείμενο ως περιορισμένο.

Το πλήκτρο Συνθήκη ανοίγει τον διάλογο Προσθήκη συνθήκης, όπου μπορείτε να ορίσετε τη συνθήκη περιορισμού.

Μόνο για ανάγνωση

Δηλώνει το αντικείμενο μόνο για ανάγνωση.

Το πλήκτρο Συνθήκη ανοίγει τον διάλογο Προσθήκη συνθήκης, όπου μπορείτε να εισάγετε τους χρησιμοποιούμενους χώρους ονομάτων και πλήρεις εκφράσεις XPath.

Υπολογισμός

Δηλώνει ότι το αντικείμενο έχει υπολογιστεί.

Το πλήκτρο Συνθήκη ανοίγει τον διάλογο Προσθήκη συνθήκης, όπου μπορείτε να εισάγετε τον υπολογισμό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!