Γενικά

Ορίζει τις γενικές επιλογές εξαγωγής του εγγράφου σας σε αρχείο PDF. Περιοχή, εικόνες, υδατογράφημα, μορφές και άλλες παράμετροι.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Γενικά.


Εικόνα διαλόγου γενικών επιλογών εξαγωγής PDF

Περιοχή

Ορίζει τις επιλογές εξαγωγής για τις σελίδες που περιλαμβάνονται στο αρχείο PDF.

Όλα

Εξάγει όλες τις καθορισμένες περιοχές εκτύπωσης. Εάν δεν έχει καθοριστεί περιοχή εκτύπωσης, εξάγεται όλο το έγγραφο.

Σελίδες

Εξάγει τις σελίδες που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο.

Για να εξάγετε περιοχή σελίδων, χρησιμοποιήστε τη μορφή 3-6. Για να εξάγετε μεμονωμένες σελίδες, χρησιμοποιήστε τη μορφή 7;9;11. Εάν θέλετε, μπορείτε να εξάγετε συνδυασμό περιοχών σελίδων και μεμονωμένες σελίδες, χρησιμοποιώντας μορφή όπως 3-6;8;10;12.

Επιλογή

Εξάγει την τρέχουσα επιλογή.

Προβολή του PDF μετά την εξαγωγή

Ανοίξτε το εξαγόμενο έγγραφο στον προεπιλεγμένο προβολέα PDF του συστήματος.

Εικόνες

Ορίζει τις επιλογές εξαγωγής PDF για εικόνες μέσα στο έγγραφό σας.

Συμπίεση χωρίς απώλειες

Επιλέγει συμπίεση εικόνων χωρίς απώλειες. Όλα τα εικονοστοιχεία διατηρούνται.

Συμπίεση JPEG

Επιλέξτε επίπεδο συμπίεσης JPEG. Με υψηλό επίπεδο ποιότητας, διατηρούνται σχεδόν όλα τα εικονοστοιχεία. Με χαμηλό επίπεδο ποιότητας, χάνονται κάποια εικονοστοιχεία και εισάγονται παράσιτα, αλλά τα μεγέθη των αρχείων μειώνονται.

Ποιότητα

Εισάγετε το επίπεδο ποιότητας για συμπίεση JPEG.

Μείωση ανάλυσης εικόνας

Επιλέξτε επαναδειγματοληψία, ή μειώστε το μέγεθος των εικόνων σε χαμηλότερο αριθμό εικονοστοιχείων ανά ίντσα.

Επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση των εικόνων.

note

Εικόνες EPS με ενσωματωμένες προεπισκοπήσεις εξάγονται μόνο ως προεπισκοπήσεις. Εικόνες EPS χωρίς ενσωματωμένες προεπισκοπήσεις εξάγονται ως κενά δεσμευτικά θέσεων.


Υδατογράφημα

Προσθέστε κεντραρισμένο, κάθετο, ανοιχτό πράσινο κείμενο υδατογραφήματος στο παρασκήνιο της σελίδας. Το υδατογράφημα δεν είναι μέρος του εγγράφου προέλευσης.

Υπογραφή με υδατογράφημα

Σημειώστε για ενεργοποίηση υπογραφής με υδατογράφημα.

Κείμενο

Εισάγει το κείμενο για υπογραφή υδατογραφήματος.

note

Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση, τον προσανατολισμό και το μέγεθος του υδατογραφήματος. Το υδατογράφημα δεν αποθηκεύεται στο έγγραφο προέλευσης.


Γενικά

Ορίζει τις γενικές επιλογές εξαγωγής PDF.

Υβριδικό PDF (ενσωμάτωση αρχείου ODF)

Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί την εξαγωγή εγγράφου ως αρχείου .pdf που περιέχει δύο μορφές αρχείου: PDF και ODF. Σε αναγνώστες PDF συμπεριφέρεται ως κανονικό αρχείο .pdf και παραμένει πλήρως επεξεργάσιμο στο LibreOffice.

Αρχείο (PDF/A, ISO 19005)

Μετατρέπει σε μορφή PDF/A-1b, PDF/A-2b, ή PDF/A-3b. Όλες οι χρησιμοποιούμενες γραμματοσειρές στο έγγραφο προέλευσης ενσωματώνονται στο δημιουργούμενο αρχείο PDF και γράφονται ετικέτες PDF. Ο κύριος σκοπός είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εγγράφου του οποίου η εμφάνιση είναι ανεξάρτητη από τη συσκευή και την εφαρμογή, καθιστώντας το κατάλληλο για μακροχρόνια διατήρηση.

note

Το PDF/A-2b συνιστάται για τους περισσότερους χρήστες, επειδή επιτρέπει στρώσεις και διαφάνεια με σχήματα και εικόνες. Συμπιέζει επίσης καλύτερα (JPEG 2000) από το PDF/A-1b, παράγοντας συνήθως μικρότερα αρχεία. Το PDF/A-3b είναι ταυτόσημο με το PDF/A-2b, αλλά αποδέχεται επίσης ενσωμάτωση άλλων μορφών αρχείων.


Γενική πρόσβαση (PDF/UA)

Δημιουργεί αρχείο PDF με γενική συμβατότητα πρόσβασης που ακολουθεί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών PDF/UA (ISO 14289).

PDF με ετικέτες (προσθήκη δομής εγγράφου)

Επιλέξτε για να γράψετε ετικέτες PDF. Αυτό μπορεί να αυξήσει το μέγεθος του αρχείου κατά πολύ.

Τα PDF με ετικέτες περιέχουν πληροφορίες για τη δομή των περιεχομένων του εγγράφου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την εμφάνιση του εγγράφου σε συσκευές με διαφορετικές οθόνες και κατά τη χρήση λογισμικού ανάγνωσης οθόνης.

Δημιουργία φόρμας PDF

Επιλέξετε για τη δημιουργία φόρμας PDF. Αυτό μπορεί να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί από τον χρήστη του εγγράφου PDF.

Υποβολή μορφής

Επιλέξτε τη μορφή των υποβαλλόμενων φορμών μέσα από το αρχείο PDF.

Επιλέξτε τη μορφή των δεδομένων που θα πάρετε από τον υποβάλλοντα: FDF (Μορφή δεδομένων φόρμας), PDF, HTML, ή XML.

Αυτή η ρύθμιση υπερισχύει της ιδιότητας URL του στοιχείου ελέγχου που ορίσατε στο έγγραφο.

Να επιτρέπεται ο διπλασιασμός των ονομάτων πεδίου

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα πεδίου για πολλαπλά πεδία στο δημιουργούμενο αρχείο PDF. Εάν απενεργοποιηθεί, τα ονόματα των πεδίων θα εξάγονται χρησιμοποιώντας δημιουργούμενα μοναδικά ονόματα.

Δομή

Ορίζει επιλογές για διάφορες λειτουργίες, όπως περιγράμματα, σχόλια, διάταξη σελίδας.

Εξαγωγή διαρθρώσεων

Επιλέξτε για εξαγωγή όλων των επικεφαλίδων στα έγγραφα του Writer ως σελιδοδεικτών PDF.

note

Θα εξαχθούν μόνο οι παράγραφοι με επίπεδο διάρθρωσης 1–10. Το όνομα της τεχνοτροπίας παραγράφου είναι άσχετο. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη έκδοση της τεχνοτροπίας παραγράφου Τίτλος δεν εξάγεται όταν το επίπεδο διάρθρωσης είναι Κανένα. Για να δείτε το επίπεδο διάρθρωσης μιας παραγράφου, επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Διάρθρωση και αρίθμηση.


Σχόλια ως σχολιασμός PDF

Επιλέξτε να εξάγετε σχόλια εγγράφων Writer και Calc ως σχολιασμό PDF.

Σχόλια στο περιθώριο

Επιλέξτε για εξαγωγή σχολίων των εγγράφων Writer στο περιθώριο, όπως εμφανίζονται στην εφαρμογή. Σημειώστε ότι αυτό αναγκαστικά μειώνει τα περιεχόμενα της σελίδας για να ταιριάζουν τα σχόλια στη σελίδα, για ολόκληρο το έγγραφο, ανεξάρτητα από το μέγεθος των περιθωρίων.

Να εξάγονται αυτόματα οι εισαγόμενες κενές σελίδες

Εάν ενεργοποιηθεί, οι εισαγόμενες κενές σελίδες εξάγονται αυτόματα στο αρχείο PDF. Αυτό είναι εξαίρετο, εάν εκτυπώνετε διπλής όψης αρχείο pdf . Παράδειγμα: Σε βιβλίο η τεχνοτροπία παραγράφου κεφαλαίου έχει οριστεί να ξεκινά πάντα με μονή αριθμημένη σελίδα. Εάν το προηγούμενο κεφάλαιο τελειώνει σε μονή σελίδα, το LibreOffice εισάγει ζυγά αριθμημένη κενή σελίδα. Αυτή η επιλογή ελέγχει εάν θα εξαχθεί αυτή η ζυγά αριθμημένη σελίδα ή όχι.

Να χρησιμοποιούνται XObjects αναφοράς

Αυτή η επιλογή επηρεάζει πώς εξάγονται οι εικόνες PDF πίσω σε PDF. Όταν αυτή η επιλογή είναι ανενεργή, τότε η πρώτη σελίδα των δεδομένων PDF συμπεριλαμβάνεται στην έξοδο. Η εξαγωγή PDF συγχωνεύει τις χρησιμοποιούμενες εικόνες, γραμματοσειρές και άλλους πόρους κατά την εξαγωγή. Αυτό είναι πολύπλοκη λειτουργία, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να ιδωθεί σε διάφορους αναγνώστες. Όταν η επιλογή είναι ενεργή, τότε χρησιμοποιείται η επισήμανση XObject: αυτή είναι απλή λειτουργία, αλλά οι αναγνώστες πρέπει να υποστηρίζουν αυτήν την επισήμανση για να εμφανίσουν εικόνες διανύσματος. Αλλιώς εμφανίζεται εναλλακτική ψηφιογραφία στον αναγνώστη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!