Επικόλληση ως γραμμή από πάνω

Εισάγετε τα δεδομένα πίνακα προχείρου σε πίνακα ως νέες γραμμές αντί για αντικατάσταση των περιεχομένων των αρχικών κελιών του πίνακα προορισμού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση - Επικόλληση ως γραμμές από πάνω.

Δεξιοπατήστε στο κελί πίνακα προορισμού για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Ειδική επικόλληση - Γραμμές από πάνω.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!