Συμπίεση εικόνας

Συμπιέστε την επιλεγμένη εικόνα για να μειώσετε το μέγεθος δεδομένων της και αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας στο έγγραφο.

Η συμπίεση εικόνας είναι ένας τύπος συμπίεσης δεδομένων που εφαρμόζεται σε ψηφιακές εικόνες, για να μειώσει το μέγεθος αποθήκευσης ή τον χρόνο μετάδοσης. Η συμπίεση μπορεί μπορεί να επωφελείται από την οπτική αντίληψη και τις στατιστικές ιδιότητες των δεδομένων εικόνας για να διατηρήσει την ποιότητα των πληροφοριών.

Η συμπίεση εικόνας μπορεί να είναι χωρίς ή με απώλεια. Η μη απωλεστική συμπίεση επιτρέπει στην αρχική εικόνα να ανακατασκευαστεί τέλεια από τα συμπιεσμένα δεδομένα. Αντίθετα, η απωλεστική συμπίεση επιτρέπει την ανακατασκευή μιας προσέγγισης μόνο της αρχικής εικόνας, με κάποια απώλεια της ποιότητας, αν και συνήθως με βελτιωμένα ποσοστά συμπίεσης (και μειωμένα μεγέθη αρχείων).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την εικόνα και Μορφή - Εικόνα - Συμπίεση.

Επιλέξτε την εικόνα, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Συμπίεση.


Συμπίεση διαλόγου εικόνας

Συμπίεση

Ποιότητα JPEG

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε το επίπεδο ποιότητας της συμπίεσης JPEG, από 0 μέχρι 100. Τιμή 100 σημαίνει χωρίς απώλεια ποιότητας και τιμή 0 μπορεί να καταλήξει σε πολύ φτωχή εικόνα. Η προεπιλεγμένη τιμή του 90 παράγει πολύ καλά αποτελέσματα και σημαντική μείωση μεγέθους δεδομένων της εικόνας.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι τιμές συμπίεσης δεν είναι τυποποιημένες μεταξύ των διαφορετικών λογισμικών συμπίεσης εικόνας JPEG.


Συμπίεση PNG

Επειδή η συμπίεση PNG είναι απωλεστική, ο κύριος λόγος χρήσης συντελεστή συμπίεσης μικρότερου από 9 είναι όταν είναι απόλυτη ανάγκη η μείωση του μεγέθους του εγγράφου κατά την αποθήκευση σε αργό υπολογιστή. Η ασυμπίεστη λειτουργία δεν εξαρτάται από το επίπεδο συμπίεσης.

Ανάλυση

Μείωση ανάλυσης εικόνας

Σημειώστε για να αλλάξετε τις διαστάσεις της συμπιεσμένης εικόνας.

Πλάτος, ύψος

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά περιστροφής για να ορίσετε το νέο πλάτος και ύψος της συμπιεσμένης εικόνας.

Ανάλυση

Επιλέξτε την πυκνότητα εικονοστοιχείου (κουκκίδες ανά ίντσα - DPI) της εικόνας από τον πτυσσόμενο κατάλογο.

Παρεμβολή

Επιλέξτε τον αλγόριθμο για να υπολογίσετε τα παρεμβαλλόμενα εικονοστοιχεία.

Πληροφορίες εικόνας

Υπολογισμός νέου μεγέθους

Πατήστε για να υπολογίσετε το μέγεθος των δεδομένων της εικόνας, με βάση τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!