Ενημέρωση επέκτασης

Κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος για ενημερώσεις στη Διαχειριστής επεκτάσεων για να ελέγξετε για ενημερώσεις στο διαδίκτυο μόνο για όλες τις εγκατεστημένες επεκτάσεις. Για να ελέγξετε για ενημερώσεις από το διαδίκτυο μόνο για την επιλεγμένη επέκταση, κάντε δεξί κλικ για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, ύστερα επιλέξτε Ενημέρωση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Διαχείριση επεκτάσεων, πατήστε το πλήκτρο Έλεγχος για ενημερώσεις.


Με κλικ στο κουμπί Έλεγχος για ενημερώσεις ή επιλογή της εντολής Ενημέρωση, ο διάλογος Ενημέρωση επέκτασης εμφανίζεται και ελέγχει άμεσα τη διαθεσιμότητα των ενημερώσεων.

Ενώ γίνεται έλεγχος για ενημερώσεις, μπορείτε να δείτε ένα δείκτη προόδου. Αναμένετε να εμφανιστούν κάποια μηνύματα στο διάλογο ή πατήστε Ακύρωση για να διακόψετε τον έλεγχο ενημερώσεων.

Αν καμία ενημέρωση δεν είναι διαθέσιμη, το μήνυμα στο διάλογο σας λέει ότι δεν υπάρχουν ενημερώσεις. Κλείστε το διάλογο.

Αν κάποιες ενημερώσεις είναι διαθέσιμες, οι ενημερώσεις μπορούν να εγκατασταθούν ή αυτόματα ή πρέπει να απαντήσετε με κάποια ενέργεια:

Ο διάλογος Ενημέρωσης Επέκτασης ενδέχεται να περιέχει καταχωρίσεις οι οποίες να μην μπορούν να επιλεχθούν και επομένως να μην μπορεί να γίνει αυτόματη ενημέρωση.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Λήψη και εγκατάσταση.

Όλες οι επεκτάσεις οι οποίες μπορούν να ληφθούν απευθείας λαμβάνονται τώρα. Η πρόοδος φαίνεται στο διάλογο Λήψης και Εγκατάστασης. Αν μία επέκταση δεν μπορεί να ληφθεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Η λειτουργία συνεχίζεται για τις υπόλοιπες επεκτάσεις.

Κάποιες επεκτάσεις μπορεί να είναι επισημασμένες με τη φράση "ενημέρωση βασισμένη σε πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων". Αυτές οι επεκτάσεις δεν μπορούν να ληφθούν από το Διαχειριστή Επεκτάσεων. Ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων πρέπει να ανοιχτεί για να λάβει την ενημέρωση επέκτασης από ένα συγκεκριμένη δικτυακό τόπο. Αυτός ο ιστοτόπος μπορεί να απαιτεί κάποια περαιτέρω αλληλεπίδραση από το χρήστη για να λάβει την επέκταση. Μετά τη λήψη πρέπει να εγκαταστήσετε την επέκταση χειροκίνητα, για παράδειγμα κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο της επέκτασης σε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων.

Για επεκτάσεις που είναι επισημασμένες ως "ενημέρωση μέσω περιηγητή", ο Διαχειριστής Επεκτάσεων θα ανοίξει το πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων σας στο σχετικό διαδικτυακό τόπο. Αυτό συμβαίνει όταν κλείσετε το διάλογο, αφού λάβετε κάθε άλλη ενημέρωση επέκτασης. Αν δεν υπάρχουν επεκτάσεις οι οποίες μπορούν να ληφθούν απευθείας τότε το πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων ξεκινά αυτόματα.

Αφού και η τελευταία επέκταση έχει ληφθεί, η εγκατάσταση ξεκινά. Αρχικά διαγράφονται όλες οι εγκατεστημένες επεκτάσεις για τις οποίες μπόρεσε να ληφθεί με επιτυχία κάποια ενημέρωση. Έπειτα εγκαθιστώνται οι ενημερωμένες επεκτάσεις. Αν συμβεί κάποιο σφάλμα, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι η εγκατάσταση απέτυχε, ωστόσο η λειτουργία συνεχίζεται.

Αν όλες οι ενημερώσεις έχουν εγκατασταθεί, ο διάλογος Λήψης και Εγκατάστασης δείχνει ότι έχει τελειώσει. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία εγκατάστασης κάνοντας κλικ στο πεδίο επιλογής Διακοπή ενημέρωσης.

Εμφάνιση όλων των ενημερώσεων

Από προεπιλογή, μόνο οι λαμβανόμενες επεκτάσεις εμφανίζονται στο διάλογο. Επισημάνετε το Εμφάνιση όλων των ενημερώσεων για να δείτε επίσης άλλες επεκτάσεις και μηνύματα σφαλμάτων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!