Πιστοποιητικό

Επιλέξτε ή προσθέστε τον σωστό κατάλογο πιστοποιητικού υπηρεσιών ασφάλειας δικτύου για ψηφιακές υπογραφές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Ασφάλεια και, στην περιοχή Διαδρομή πιστοποιητικού, πατήστε το Πιστοποιητικό.


Διαθέσιμες διαδρομές πιστοποιητικού

Εμφανίζει τη λίστα του καταλόγου πιστοποιητικών υπηρεσιών ασφαλείας δικτύου για ψηφιακές υπογραφές.

Επιλέξτε διαδρομή NSS

Ανοίγει τον διάλογο επιλογής αρχείου για προσθήκη νέου καταλόγου πιστοποιητικών υπηρεσιών ασφαλείας δικτύου στη λίστα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!