Επιλογές Hangul/Hanja

Ορίζει επιλογές για τη μετατροπή Hangul/Hanja.

Λεξικά χρήστη

Εμφανίζει σε κατάλογο όλα τα ορισμένα από το χρήστη λεξικά. Επιλέξτε το πεδίο σήμανσης δίπλα στο λεξικό που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Αποεπιλέξτε το πεδίο επιλογής δίπλα στο λεξικό που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Νέο

Ανοίγει το πεδίο διαλόγου δημιουργίας λεξικού, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο λεξικό.

Όνομα

Εισάγετε ένα όνομα για το λεξικό. Για να προβάλετε το νέο λεξικό στο πλαίσιο καταλόγου Λεξικά χρήστη, πατήστε στο Εντάξει.

Επεξεργασία

Ανοίγει το διάλογο Επεξεργασίας προσαρμοσμένου λεξικού όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιοδήποτε λεξικό χρήστη.

Επαναφορά

Διαγράφει το επιλεγμένο λεξικό χρήστη.

Επιλογές

Προσδιορίζει επιπρόσθετες επιλογές για όλα τα λεξικά.

Αγνοήστε την μετά- θέση της λέξης

Αγνοεί χαρακτήρες θέσης στο τέλος κορεατικών λέξεων όταν αναζητάτε σε ένα λεξικό.

Εμφανίζει πρώτα τις καταχωρίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Προβάλλει την πρόταση αντικατάστασης που επιλέξατε την τελευταία φορά ως πρώτη καταχώριση στη λίστα.

Αντικατάσταση όλων των μοναδικών καταχωρίσεων αυτόματα

Αντικαθιστά αυτόματα λέξεις οι οποίες έχουν μόνο μία προτεινόμενη αντικατάσταση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!