Ρυθμίσεις φίλτρων XML

Ανοίγει τον διάλογο Ρυθμίσεις φίλτρου XML, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να δοκιμάσετε φίλτρα εισαγωγής και εξαγωγής για εξαγωγή αρχείων XML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Ρυθμίσεις φίλτρου XML..

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Εργαλεία της καρτέλας Εργαλεία, επιλέξτε Ρυθμίσεις φίλτρου XML.


Ο όρος φίλτρο XML χρησιμοποιείται στα εξής ως συντόμευση για την ακριβέστερη περιγραφή ως ένα φίλτρο βασισμένο σε XSLT.

Όρος

Περιγραφή

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. Τα XSLT αρχεία ονομάζονται επίσης XSLT λογιστικά φύλλα.


note

Το φίλτρο εξαγωγής XHTML παράγει ένα έγκυρο αποτέλεσμα "XHTML 1.0 Strict" για έγγραφα Writer, Calc, Draw και Impress.


Κατάλογος φίλτρων

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα φίλτρα, έπειτα πατήστε ένα από τα κουμπιά.

Ο κατάλογος εμφανίζει το όνομα και τον τύπο των εγκατεστημένων φίλτρων.

  1. Κάντε κλικ σε ένα φίλτρο για να το επιλέξετε.

  2. Shift-κάντε κλικ ή -κάντε κλικ για να επιλέξετε μερικά φίλτρα.

  3. Κάντε διπλό κλικ σε ένα όνομα για να επεξεργαστείτε το φίλτρο.

Νέο

Ανοίγει έναν διάλογο με το όνομα του νέου φίλτρου.

Επεξεργασία

Ανοίγει έναν διάλογο με το όνομα του επιλεγμένου αρχείου.

Έλεγχος XSLT

Ανοίγει έναν διάλογο με το όνομα του επιλεγμένου αρχείου.

Επαναφορά

Διαγράφει το επιλεγμένο αρχείο αφού επιβεβαιώσετε τον διάλογο που ακολουθεί.

Αποθήκευση ως πακέτο

Εμφανίζει έναν διάλογο Αποθήκευση ως για την αποθήκευση του επιλεγμένου αρχείου ως πακέτο φίλτρου XSLT (*.jar).

Άνοιγμα πακέτου

Εμφανίζει έναν διάλογο Άνοιγμα για να ανοίξετε ένα φίλτρο από ένα πακέτο φίλτρου XSLT (*.jar).

Βοήθεια

Εμφανίζει τη σελίδα βοήθειας για αυτόν τον διάλογο.

Κλείσιμο

Κλείνει τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!