Γεγονότα

Αναθέτει μακροεντολές σε γεγονότα προγράμματος. Η αντίστοιχη μακροεντολή εκτελείται αυτόματα κάθε φορά που συμβαίνει το επιλεγμένο γεγονός.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Συμβάντα.


Αποθήκευση σε

Επιλέξτε πρώτα πού θα αποθηκεύσετε τη σύνδεση συμβάντος, στο τρέχον έγγραφο ή στο LibreOffice.

Εικονίδιο σημείωσης

Μία μακροεντολή που αποθηκεύτηκε με ένα έγγραφο μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν αυτό το έγγραφο ανοίγει.


Το μεγάλο πλαίσιο καταλόγου εμφανίζει τα συμβάντα και τις αντίστοιχες μακροεντολές. Αφού επιλέξετε την τοποθεσία στο πλαίσιο καταλόγου Αποθήκευση σε, επιλέξτε ένα συμβάν στο μεγάλο πλαίσιο καταλόγου. Μετά πατήστε Ανάθεση μακροεντολής.

Ανάθεση μακροεντολής

Ανοίγει τον επιλογέα μακροεντολών για να αποδώσει μια μακροεντολή στο επιλεγμένο συμβάν.

Εκχώρηση στοιχείου…

Ανοίγει τον διάλογο Εκχώρηση στοιχείου για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη εντολή UNO για το επιλεγμένο συμβάν.

Εικονίδιο σημείωσης

Η εκχώρηση στοιχείου προτείνεται για στοιχεία ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγων.


Αφαίρεση μακροεντολής

Διαγράφει τη μακροεντολή ή εκχώρηση στοιχείου για το επιλεγμένο συμβάν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!