Μενού περιβάλλοντος

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα ,μενού περιβάλλοντος του LibreOffice για όλα τα αρθρώματα.

Μπορείτε να προσθέσετε νέες εντολές, να τροποποιήσετε υφιστάμενες εντολές, ή να αναδιατάξετε τα στοιχεία μενού περιβάλλοντος. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εντολές που εκτελούνται από μακροεντολές και να εφαρμόσετε όλα τα είδη τεχνοτροπιών απευθείας από το μενού περιβάλλοντος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Μενού περιβάλλοντος.


Αναζήτηση

Εισάγετε μια συμβολοσειρά στο πλαίσιο κειμένου για να περιορίσετε την αναζήτηση των εντολών.

Κατηγορία

Επιλέξτε την κατηγορία των εντολών μενού στον πτυσσόμενο κατάλογο για να περιορίσετε την αναζήτηση των εντολών ή κυλήστε τον κατάλογο πιο κάτω. Οι μακροεντολές και οι εντολές τεχνοτροπιών είναι στο τέλος του καταλόγου.

Διαθέσιμες εντολές

Εμφανίζει τα αποτελέσματα του συνδυασμού της συμβολοσειράς αναζήτησης και κατηγορίας της επιθυμητής εντολής.

Περιγραφή

Το πλαίσιο κειμένου περιέχει μια σύντομη περιγραφή της επιλεγμένης εντολής.

Εμβέλεια

Επιλέξτε τη θέση όπου πρόκειται να προσκολληθεί το μενού περιβάλλοντος. Εάν προσκολληθεί σε άρθρωμα του LibreOffice, το μενού περιβάλλοντος είναι διαθέσιμο για όλα τα ανοιγμένα αρχεία σε αυτό το άρθρωμα. Εάν προσκολληθεί στο αρχείο, το μενού θα είναι διαθέσιμο μόνο όταν αυτό το αρχείο είναι ανοικτό και ενεργό.

Στόχος

Επιλέξτε το μενού περιβάλλοντος όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η προσαρμογή.

Εκχωρημένες εντολές

Εμφανίζει τις εντολές που θα εμφανιστούν στο μενού προορισμού.

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Πατήστε στο πλήκτρο του δεξιού βέλους για να επιλέξετε μια εντολή στο αριστερό πλαίσιο εμφάνισης και αντιγράψτε στο δεξιό πλαίσιο εμφάνισης. Αυτό θα προσθέσει την εντολή στο επιλεγμένο μενού.

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Πατήστε στο πλήκτρο αριστερού βέλους για να αφαιρέσετε την επιλεγμένη εντολή από το τρέχον μενού περιβάλλοντος.

Πλήκτρα πάνω και κάτω βέλους

Πατήστε στα πλήκτρα πάνω και κάτω βέλους στα δεξιά για να μετακινήσετε την επιλεγμένη εντολή προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον κατάλογο των εμφανιζόμενων εντολών μενού περιβάλλοντος.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε με μεταφορά και απόθεση της επιλεγμένης εντολής να την μετακινήσετε στη θέση που θέλετε.


Προσαρμογή

Εισαγωγή

Τροποποίηση

Προεπιλογές

Διαγράφει όλες τις αλλαγές που έγιναν προηγουμένως σε αυτό το μενού περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!