Πληκτρολόγιο

Αναθέτει ή επεξεργάζεται τα πλήκτρα συντομεύσεων για εντολές LibreOffice ή μακροεντολές Basic του LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο. Πρέπει να ανοιχθεί ένα έγγραφο.


Μπορείτε να εκχωρήσετε ή να επεξεργαστείτε πλήκτρα συντόμευσης για την τρέχουσα εφαρμογή ή για όλες τις εφαρμογές του LibreOffice. Για να εκχωρήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε το ραδιοπλήκτρο του LibreOffice στην επάνω δεξιά γωνία.

Για να εκχωρήσετε ή να τροποποιήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης: επιλέξτε μια εντολή στον κατάλογο Λειτουργία, επιλέξτε τον συνδυασμό πλήκτρων που θα εκχωρήσετε στον κατάλογο Πλήκτρα συντόμευσης και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Ανάθεση.

Εάν η επιλεγμένη λειτουργία έχει ήδη ένα πλήκτρο συντόμευσης, εμφανίζεται στον κατάλογο Κλειδιά. Είναι δυνατό να αποδώσετε την ίδια λειτουργία σε περισσότερα από ένα κλειδιά.

Πλήκτρο συντόμευσης που εκχωρείται σε συγκεκριμένη εφαρμογή υπερισχύει του πλήκτρου συντόμευσης που ορίζεται στο LibreOffice για όλες τις εφαρμογές.

note

Αποφύγετε την αντιστοίχιση πλήκτρων συντόμευσης που ήδη χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σας σύστημα.


Πλήκτρα συντόμευσης

Παραθέτει τα πλήκτρα συντόμευσης και τις συνδεμένες εντολές. Όταν βρίσκεστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιήστε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να μεταβείτε γρήγορα σε αυτό.

Λειτουργίες

Εμφανίζει σε κατάλογο τις κατηγορίες λειτουργιών και τις λειτουργίες του LibreOffice στις οποίες μπορείτε να αντιστοιχίσετε πλήκτρα συντομεύσεων.

Κατηγορία

Καταλογοποιεί τις διαθέσιμες κατηγορίες λειτουργιών. Για να αντιστοιχίσετε συντομεύσεις στις τεχνοτροπίες, ανοίξτε την κατηγορία "Τεχνοτροπίες".

Λειτουργία

Εμφανίζει τις λειτουργίες που μπορούν να αποδοθούν σε ένα πλήκτρο συντόμευσης.

Πλήκτρα

Εμφανίζει τα πλήκτρα συντομεύσεων που έχουν ανατεθεί στη συγκεκριμένη λειτουργία.

LibreOffice

Εμφανίζει πλήκτρα συντόμευσης κοινά για όλες τις εφαρμογές LibreOffice.

Εμφανίζει πλήκτρα συντόμευσης για την τρέχουσα εφαρμογή LibreOffice.

Ανάθεση

Αναθέτει τον επιλεγμένο συνδυασμό πλήκτρων στον κατάλογο Πλήκτρα συντομεύσεων στην επιλεγμένη εντολή του καταλόγου Λειτουργίες.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή τα επιλεγμένα στοιχεία χωρίς να απαιτείται επιβεβαίωση.

Φόρτωση

Αντικαθιστά την διαμόρφωση του πλήκτρου συντόμευσης με κάποια η οποία ήταν αποθηκευμένη προηγουμένως.

Αποθήκευση

Αποθηκεύει την τρέχουσα ρύθμιση πλήκτρου συντόμευσης ώστε να μπορείτε να τη φορτώσετε αργότερα.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!