Διαχείριση μακροεντολών

Ανοίγει ένα υπομενού με συνδέσεις σε διαλόγους όπου μπορείτε να οργανώσετε μακροεντολές και δέσμες ενεργειών.

LibreOffice Basic

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να οργανώσετε μακροεντολές LibreOffice Basic .

JavaScript

Ανοίγει διάλογο, όπου μπορείτε να οργανώσετε τις δέσμες ενεργειών Javascript

BeanShell

Ανοίγει διάλογο, όπου μπορείτε να οργανώσετε τις δέσμες ενεργειών Java.

Python

Ανοίγει διάλογο, όπου μπορείτε να εκτελέσετε δέσμες ενεργειών Python.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!