Εκτέλεση μακροεντολής

Επιλέγει τη μακροεντολή Basic προς εκτέλεση. Εντοπίστε την μακροεντολή επιλέγοντας τον περιέκτη, τη βιβλιοθήκη, το άρθρωμα και το όνομα μακροεντολής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Εκτέλεση μακροεντολών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εργαλεία - Εκτέλεση μακροεντολής.

Στο μενού Εργαλεία της καρτέλας Εργαλεία, επιλέξτε Εκτέλεση μακροεντολής.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εκτέλεση μακροεντολής

Εκτέλεση μακροεντολής


Βιβλιοθήκη

Αναφέρει τους υφιστάμενους περιέκτες μακροεντολών, βιβλιοθήκες μακροεντολών Basic και αρθρώματα Basic για την τρέχουσα εφαρμογή και οποιαδήποτε ανοικτά έγγραφα.

Όνομα μακροεντολής

παραθέτει τις μακροεντολές Basic για το επιλεγμένο άρθρωμα. Επιλέξτε μια μακροεντολή και πατήστε Εκτέλεση.

Περιγραφή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!