Αδιάτακτος

Εμφανίζει διάφορους τύπους κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε σε κατάλογο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση - Κουκκίδες.


note

Οι κουκίδες και αρίθμηση παραγράφων υποστηρίζονται μόνο στο Writer, Impress και στο Draw.


Επιλογή

Πατήστε τον τύπο κουκκίδας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!