Συμπλήρωση Λέξεων

Θέστε τις επιλογές για να συμπληρώνονται συχνά εμφανιζόμενες λέξεις καθώς πληκτρολογείτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλαΕργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Συμπλήρωση λέξεων.


Ενεργοποίηση Συμπλήρωσης Λέξεων

Αποθηκεύει συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις και συμπληρώνει αυτόματα τη λέξη αφού πληκτρολογήσετε τρία γράμματα που αντιστοιχούν στα πρώτα τρία γράμματα μιας αποθηκευμένης λέξης.

Προσθήκη διαστήματος

Αν δεν προσθέσετε στίξη μετά τη λέξη, το LibreOffice προσθέτει ένα κενό. Το κενό προστίθεται μόλις ξεκινάτε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Εμφάνιση ως συμβουλή

Εμφανίζει τις ολοκληρωμένες λέξεις ως Συμβουλή Βοήθειας.

Συλλογή λέξεων

Προσθέτει τις συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις σε έναν κατάλογο. Για να διαγράψετε μία λέξη από τον κατάλογο συμπλήρωσης λέξης επιλέξτε τη λέξη και έπειτα πατήστε στο Διαγραφή καταχώρισης.

Κατά το κλείσιμο ενός εγγράφου να απομακρύνονται από τον κατάλογο οι συλλεγμένες από αυτό λέξεις

Όταν ενεργοποιηθεί, ο κατάλογος θα εκκαθαρίζεται στο κλείσιμο του τρέχοντος εγγράφου. Όταν απενεργοποιηθεί ο κατάλογος συμπλήρωσης λέξεων θα είναι διαθέσιμος και σε άλλα έγγραφα αφού κλείσετε το έγγραφο. Ο κατάλογος παραμένει διαθέσιμος μέχρι το κλείσιμο του LibreOffice.

Αποδοχή με

Επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την αποδοχή της αυτόματης συμπλήρωσης λέξης.

Εικονίδιο συμβουλής

Πατήστε Esc για να αρνηθείτε τη συμπλήρωση λέξης.


Ελάχιστο μήκος λέξης

Εισάγετε το ελάχιστο μήκος λέξης ώστε μια λέξη να είναι δυνατόν να επιλεχθεί για το χαρακτηριστικό συμπλήρωσης λέξεων.

Μέγιστος αριθμός καταχωρήσεων

Εισάγετε το μέγιστο αριθμό λέξεων που θέλετε να αποθηκεύσετε στον κατάλογο συμπλήρωσης λέξεων.

Κατάλογος συμπλήρωσης λέξεων

Καταχωρίζει τις λέξεις που συλλέχθηκαν. Ο κατάλογος είναι έγκυρος μέχρι να κλείσετε το τρέχον έγγραφο. Για να γίνει ο κατάλογος διαθέσιμος σε άλλα έγγραφα στην τρέχουσα σύνοδο, απενεργοποιήστε "Όταν κλείνει ένα έγγραφο, αφαιρέστε τις λέξεις που συλλέχθηκαν από αυτό από τον κατάλογο".

Εικονίδιο σημείωσης

Όταν ενεργοποιείται ο αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος, συλλέγονται μόνο οι λέξεις που αναγνωρίζονται από τον ορθογραφικό έλεγχο.


Διαγραφή καταχώρησης

Διαγράφει την επιλεγμένη λέξη ή λέξεις από τον κατάλογο συμπλήρωσης λέξεων.

Πλήκτρα διαλόγου

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές πίσω στις προηγούμενες τιμές της καρτέλας της σελίδας.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!