Ορθογραφία

Ελέγχει το έγγραφο ή την τρέχουσα επιλογή για ορθογραφικά λάθη. Εάν έχει εγκατασταθεί μία επέκταση για τον έλεγχο της γραμματικής, αυτός ο διάλογος ελέγχει επίσης και για τα γραμματικά λάθη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ορθογραφία.

Πλήκτρο F7

Στη Βασική γραμμή, πατήστε

Icon

Ορθογραφία


Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος

Ο ορθογραφικός έλεγχος αρχίζει από την τρέχουσα θέση του δρομέα και συνεχίζει μέχρι το τέλος του εγγράφου ή της επιλογής. Μπορείτε τότε να επιλέξτε να συνεχιστεί ο έλεγχος από την αρχή του εγγράφου.

Η ορθογραφία αναζητά ανορθόγραφες λέξεις και σας δίνει την επιλογή προσθήκης άγνωστης λέξης στο λεξικό χρήστη. Όταν βρεθεί η πρώτη ανορθόγραφη λέξη, ανοίγει ο διάλογος Ορθογραφία.

Τα ορθογραφικά σφάλματα υπογραμμίζονται με κόκκινο, τα γραμματικά σφάλματα με γαλάζιο. Πρώτα ο διάλογος παρουσιάζει όλα τα ορθογραφικά σφάλματα, έπειτα όλα τα γραμματικά σφάλματα.

Ενεργοποιήστε Γραμματικός έλεγχος για να δουλέψει πρώτα σε ορθογραφικά σφάλματα, έπειτα σε γραμματικά σφάλματα.

Δεν υπάρχει στο λεξικό

Εμφανίζει την πρόταση με την ανορθόγραφη λέξη επισημασμένη. Επεξεργαστείτε τη λέξη ή την πρόταση, ή κάντε κλικ σε μία πρόταση-συμβουλή στο πεδίο κειμένου από κάτω.

Προτάσεις

Εμφανίζει τις προτεινόμενες λέξεις που θα αντικαταστήσουν την ανορθόγραφη λέξη. Επιλέξτε τη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα πατήστε Διόρθωση ή Διόρθωση όλων.

Γλώσσα Κειμένου

Ορίζει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ορθογραφίας.

Μια καταχώριση γλώσσας έχει ένα σημάδι ελέγχου μπροστά της εάν ο ορθογραφικός έλεγχος έχει ενεργοποιηθεί για αυτή τη γλώσσα.

Επιλογές

Ανοίγει ένα διάλογο, όπου μπορείτε να επιλέξετε τα λεξικά χρήστη και να ορίσετε τους κανόνες ορθογραφίας.

Προσθήκη στο λεξικό

Προσθέτει την άγνωστη λέξη σε ένα λεξικό χρήστη.

Παράβλεψη μια φορά

Παραβλέπει την άγνωστη λέξη και συνεχίζει τον έλεγχο ορθογραφίας.

Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η ετικέτα αυτού του πλήκτρου αλλάζει σε Συνέχεια, εάν αφήσετε τον ορθογραφικό διάλογο ανοικτό, όταν επιστρέψετε στο έγγραφό σας. Για να συνεχίσετε τον ορθογραφικό έλεγχο από την τρέχουσα θέση του δρομέα, πατήστε Συνέχεια.


Παράβλεψη όλων

Παραβλέπει όλες τις εμφανίσεις της άγνωστης λέξης μέχρι το τέλος της τρέχουσας συνεδρίας του LibreOffice και συνεχίζει τον ορθογραφικό έλεγχο.

Διόρθωση

Αντικαθιστά την άγνωστη λέξη με την τρέχουσα πρόταση-συμβουλή. Αν αλλάξατε περισσότερες λέξεις από την ανορθόγραφη, όλη η πρόταση αντικαθίσταται.

Διόρθωση όλων

Αντικαθιστά όλες τις εμφανίσεις της άγνωστης λέξης με την τρέχουσα πρόταση αντικατάστασης.

Αναίρεση

Κλικ για αναίρεση της τελευταίας αλλαγής στην τρέχουσα πρόταση. Κλικ ξανά για αναίρεση της προηγούμενης αλλαγής στην ίδια πρόταση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!