Κατανομή επιλογής

Κατανέμει τρία ή περισσότερα επιλεγμένα αντικείμενα ομοιόμορφα κατά μήκος του οριζόντιου ή του κάθετου άξονα . Μπορείτε επίσης να κατανείμετε ομοιόμορφα την απόσταση μεταξύ των αντικειμένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε τρία ή περισσότερα αντικείμενα και

Επιλέξτε Σχήμα - Κατανομή επιλογής (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Κατανομή επιλογής (LibreOffice Impress).

Εικονίδιο Κατανομή

Κατανομή


Τα αντικείμενα θα στοιχιθούν μέχρι τα πιο εξωτερικά αντικείμενα της επιλογής.

Αρχική κατανομή αντικειμένου

Οριζόντια

Καθορίστε την οριζόντια απόσταση για τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Οριζόντια αριστερά

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε τα αριστερά άκρα των αντικειμένων να διατάσσονται ομοιόμορφα μεταξύ τους.

Κατανομή αντικειμένου οριζόντια αριστερά

Οριζόντια στο κέντρο

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε τα οριζόντια κέντρα των αντικειμένων να διατάσσονται ομοιόμορφα μεταξύ τους.

Κατανομή αντικειμένου οριζόντια στο κέντρο

Οριζόντια απόσταση

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα οριζόντια, έτσι ώστε τα αντικείμενα να διατάσσονται ομοιόμορφα μεταξύ τους.

Κατανομή αντικειμένου ομοιόμορφα κατανεμημένου οριζόντια

Οριζόντια δεξιά

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε τα δεξιά άκρα των αντικειμένων να διατάσσονται ομοιόμορφα μεταξύ τους.

Κατανομή αντικειμένου οριζόντια δεξιά

Κατακόρυφα

Καθορίστε την κάθετη απόσταση για τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Κάθετα επάνω

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε οι επάνω άκρες των αντικειμένων να διατάσσονται ομοιόμορφα μεταξύ τους.

Κατανομή αντικειμένων κάθετα επάνω

Κάθετα στο κέντρο

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε τα κάθετα κέντρα των αντικειμένων να διατάσσονται ομοιόμορφα μεταξύ τους.

Κατανομή αντικειμένων κάθετα στο κέντρο

Κάθετη απόσταση

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα κάθετα, έτσι ώστε τα αντικείμενα να διατάσσονται ομοιόμορφα μεταξύ τους.

Κατανομή αντικειμένου σε ομοιόμορφη οριζόντια απόσταση

Κάθετα κάτω

Κατανέμει τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε τα κάτω άκρα των αντικειμένων να διατάσσονται ομοιόμορφα μεταξύ τους.

Κατανομή αντικειμένων κάθετα κάτω

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!