Μορφοποίηση στήλης

Μορφοποιεί τις επιλεγμένες στήλες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας κεφαλίδας στήλης σε ένα πίνακα βάσης δεδομένων - επιλέξτε Μορφή στήλης.


Στοίχιση

Ορίζει τις επιλογές στοίχισης για τα περιεχόμενα του τρέχοντος κελιού, ή των επιλεγμένων κελιών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!