Έξοδος από την ομάδα

Καταργεί την ομάδα, έτσι ώστε να μην μπορείτε πια να επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα αντικείμενα στην ομάδα. Εάν αναφέρεστε σε εμφωλευμένη ομάδα, μονάχα η εμφωλευμένη ομάδα θα καταργηθεί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή- Ομαδοποίηση - Έξοδος από ομάδα(έγγραφα κειμένου, υπολογιστικά φύλλα).

Επιλέξτε Σχήμα - Ομαδοποίηση - Έξοδος από την ομάδα (έγγραφα σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Έξοδος από ομαδοποίηση.

Icon

Έξοδος από ομάδα


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!