Έξοδος από την ομάδα

Καταργεί την ομάδα, έτσι ώστε να μην μπορείτε πια να επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα αντικείμενα στην ομάδα. Εάν αναφέρεστε σε εμφωλευμένη ομάδα, μονάχα η εμφωλευμένη ομάδα θα καταργηθεί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Έξοδος από την ομαδοποίηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Σχεδίαση - Έξοδος από την ομάδα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Έξοδος από την ομάδα

Έξοδος από ομάδα


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!