Έξοδος από την ομάδα

Καταργεί την ομάδα, έτσι ώστε να μην μπορείτε πια να επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα αντικείμενα στην ομάδα. Εάν αναφέρεστε σε εμφωλευμένη ομάδα, μονάχα η εμφωλευμένη ομάδα θα καταργηθεί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Έξοδος από την ομάδα.

Εικονίδιο εξόδου από την ομάδα

Έξοδος από ομάδα


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!