Είσοδος στην ομάδα

Ανοίγει την επιλεγμένη ομάδα έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε το κάθε αντικείμενο. Αν η επιλεγμένη ομάδα περιέχει μια εμφωλευμένη ομάδα μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν την εντολή στις υποομάδες. Αυτή η εντολή δεν καταργεί την ομαδοποίηση των αντικειμένων αυτόματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Εισαγωγή στην ομάδα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Σχεδίαση - Εισαγωγή στην ομάδα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Είσοδος στην ομάδα

Είσοδος στην Ομάδα


tip

Για να επιλέξετε ένα μεμονωμένο αντικείμενο σε μια ομάδα, κρατήστε πατημένο το και έπειτα πατήστε το αντικείμενο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!