Είσοδος στην ομάδα

Ανοίγει την επιλεγμένη ομάδα έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε το κάθε αντικείμενο. Αν η επιλεγμένη ομάδα περιέχει μια εμφωλευμένη ομάδα μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν την εντολή στις υποομάδες. Αυτή η εντολή δεν καταργεί την ομαδοποίηση των αντικειμένων αυτόματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Ομαδοποίηση - Είσοδος στην ομάδα (έγγραφα κειμένου, υπολογιστικά φύλλα).

Επιλέξτε Σχήμα - Ομαδοποίηση - Είσοδος στην ομάδα (έγγραφα σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Εισαγωγή ομάδας.

Icon

Είσοδος στην Ομάδα


Εικονίδιο συμβουλής

Για να επιλέξετε ένα μεμονωμένο αντικείμενο σε μια ομάδα, κρατήστε πατημένο το και έπειτα πατήστε το αντικείμενο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!