Είσοδος στην ομάδα

Ανοίγει την επιλεγμένη ομάδα έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε το κάθε αντικείμενο. Αν η επιλεγμένη ομάδα περιέχει μια εμφωλευμένη ομάδα μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν την εντολή στις υποομάδες. Αυτή η εντολή δεν καταργεί την ομαδοποίηση των αντικειμένων αυτόματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Είσοδος στην ομάδα.

Εικονίδιο εισόδου στην ομάδα

Είσοδος στην Ομάδα


Εικονίδιο συμβουλής

Για να επιλέξετε ένα μεμονωμένο αντικείμενο σε μια ομάδα, κρατήστε πατημένο το και έπειτα πατήστε το αντικείμενο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!