Κατάργηση ομαδοποίησης

Διαλύει την επιλεγμένη ομάδα σε μεμονωμένα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Απομαδοποίηση.

Εικονίδιο απομαδοποίησης

Κατάργηση ομαδοποίησης


Για να διαλύσετε τις εμφωλευμένες ομάδες σε μια ομάδα, θα πρέπει να επαναλάβετε αυτήν την εντολή σε κάθε υποομάδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!