Κατάργηση ομαδοποίησης

Διαλύει την επιλεγμένη ομάδα σε μεμονωμένα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Ομαδοποίηση- Κατάργηση ομαδοποίησης (έγγραφα κειμένου, υπολογιστικά φύλλα).

Επιλέξτε Σχήμα - Ομαδοποίηση - Απομαδοποίηση (έγγραφα σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης.

Icon

Κατάργηση ομαδοποίησης


Για να διαλύσετε τις εμφωλευμένες ομάδες σε μια ομάδα, θα πρέπει να επαναλάβετε αυτήν την εντολή σε κάθε υποομάδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!