Κατάργηση ομαδοποίησης

Διαλύει την επιλεγμένη ομάδα σε μεμονωμένα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Αποομαδοποίηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αποομαδοποίηση

Κατάργηση ομαδοποίησης


Για να διαλύσετε τις εμφωλευμένες ομάδες σε μια ομάδα, θα πρέπει να επαναλάβετε αυτήν την εντολή σε κάθε υποομάδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!