Ομάδα

Οι ομαδοποιήσεις διατηρούν μαζί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν ή να μορφοποιηθούν σαν ένα αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Ομάδα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Ομάδα.


Εργασία με ομαδοποιήσεις

Για να επεξεργαστείτε τα ανεξάρτητα αντικείμενα μίας ομαδοποίησης, επιλέξτε την ομαδοποίηση, δεξιοπατήστε και μετά επιλέξτε

Όταν επεξεργάζεστε μία ομαδοποίηση, τα αντικείμενα που δεν ανήκουν σε αυτήν την ομαδοποίηση εμφανίζονται αποχρωματισμένα.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο στηλοθέτη και τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να κινηθείτε μπροστά και πίσω στα αντικείμενα μίας ομαδοποίησης.

Για να βγείτε από μία ομαδοποίηση, δεξιοπατήστε και μετά επιλέξτε

Ομαδοποίηση

Ομαδοποιεί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ως ένα ενιαίο αντικείμενο.

Κατάργηση ομαδοποίησης

Διαλύει την επιλεγμένη ομάδα σε μεμονωμένα αντικείμενα.

Εισαγωγή ομάδας

Ανοίγει την επιλεγμένη ομάδα έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε το κάθε αντικείμενο. Αν η επιλεγμένη ομάδα περιέχει μια εμφωλευμένη ομάδα μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν την εντολή στις υποομάδες.

Έξοδος από ομάδα

Καταργεί την ομάδα, έτσι ώστε να μην μπορείτε πια να επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα αντικείμενα στην ομάδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!