Αγκύρωση

Ορίζει τις επιλογές αγκύρωσης για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση.

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο αγκύρωσης

Αλλαγή αγκύρωσης


Σας επιτρέπει να αλλάξετε μεταξύ των επιλογών αγκύρωσης.

Στη σελίδα

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στην τρέχουσα σελίδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!