Τακτοποίηση

Αλλάζει τη σειρά στοίβαξης των επιλεγμένων αντικειμένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση (LibreOffice Draw).

Εικονίδιο διάταξης

Τακτοποίηση


Επίπεδα για κείμενο και γραφικά

Κάθε αντικείμενο που τοποθετείτε στο έγγραφό σας στοιβάζεται διαδοχικά πάνω στο προηγούμενο αντικείμενο. Χρησιμοποιείστε τις εντολές τακτοποίησης για να αλλάξετε την σειρά στοίβαξης των αντικειμένων στο έγγραφό σας. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την σειρά στοίβαξης του κειμένου.

Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο προς τα πάνω ένα επίπεδο, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στην κορυφή της σειράς στοίβαξης.

Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο προς τα κάτω ένα επίπεδο, ώστε να είναι πιο κοντά στο τέλος της σειράς στοίβαξης.

Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Στο προσκήνιο

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο μπροστά από το κείμενο.

Στο φόντο

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο πίσω από το κείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!