Κλίση / Ακτίνα γωνίας

Αλλάζει την κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου, ή στρογγυλοποιεί τις γωνίες ενός ορθογώνιου αντικειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Κλίση & ακτίνα γωνίας.


Σελίδα καρτέλας Πλάγια και γωνιακή ακτίνα

Ακτίνα γωνίας

Μπορείτε μόνο να στρογγυλέψετε τις γωνίες ενός ορθογώνιου αντικειμένου.

Ακτίνα

Εισάγετε την ακτίνα του κύκλου τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στρογγυλέψετε τις γωνίες.

note

Η ιδιότητα ακτίνας είναι διαθέσιμη για πλαίσια κειμένου, ορθογώνια και τετράγωνα παλαιού τύπου. Τα παλαιού τύπου ορθογώνια και τετράγωνα είναι διαθέσιμα κατά την εμφάνιση της αντίστοιχης γραμμής εργαλείων στο Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Ορθογώνια παλαιού τύπου.


Κλίση

Αλλάζει την κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου ανάλογα με έναν άξονα που ορίζετε.

Γωνία

Εισαγάγετε τη γωνία του άξονα κλίσης. Η γωνία κλίσης σχετίζεται με τη κλίση ή λοξότητα ενός αντικειμένου από την κανονική κατακόρυφη θέση του.

note

Τα πλαίσια κειμένου δεν μπορούν να είναι λοξά. Οι τιμές που έχουν εισαχθεί στο πλαίσιο τιμών δεν λαμβάνονται υπόψη.


Σημεία ελέγχου 1 και 2

Μερικά σχήματα έχουν μια ειδική ολαβή που μπορείτε να σμετακινήσετε για να αλλάξετε τις ιδιότητες του σχήματος. Ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε ένα σύμβολο χεριού πάνω από αυτές τις ειδικές λαβές. Τα σημεία ελέγχου αναφέρονται στις συντεταγμένες Χ και Υ της θέσης αυτών των λαβών. Όταν το αντικείμενο δεν έχει καμία λαβή, οι τιμές σε αυτά τα πλαίσια είναι μηδέν. Όταν το σχήμα έχει ένα σημείο ελέγχου, οι συντεταγμένες του άλλου σημείου ελέγχου είναι μηδέν.

Εισάγετε μια τιμή για να ορίσετε τις συντεταγμένες των σημείων ελέγχου του αντικειμένου.

Σημεία ελέγχου σχήματος

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!