Κλίση / Ακτίνα γωνίας

Αλλάζει την κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου, ή στρογγυλοποιεί τις γωνίες ενός ορθογώνιου αντικειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Κλίση & ακτίνα γωνίας.


Σελίδα καρτέλας Πλάγια και γωνιακή ακτίνα

Ακτίνα γωνίας

Μπορείτε μόνο να στρογγυλέψετε τις γωνίες ενός ορθογώνιου αντικειμένου.

Ακτίνα

Εισάγετε την ακτίνα του κύκλου τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στρογγυλέψετε τις γωνίες.

Κλίση

Αλλάζει την κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου ανάλογα με έναν άξονα που ορίζετε.

Γωνία

Εισάγετε τη γωνία που πλάγιου άξονα.. Η πλάγια γωνία σχετίζεται με το πόσο ένα αντικείμενο κλίνει ή γέρνει από την κανονική κάθετη θέση του.

Σημεία ελέγχου 1 και 2

Μερικά σχήματα έχουν μια ειδική ολαβή που μπορείτε να σμετακινήσετε για να αλλάξετε τις ιδιότητες του σχήματος. Ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε ένα σύμβολο χεριού πάνω από αυτές τις ειδικές λαβές. Τα σημεία ελέγχου αναφέρονται στις συντεταγμένες Χ και Υ της θέσης αυτών των λαβών. Όταν το αντικείμενο δεν έχει καμία λαβή, οι τιμές σε αυτά τα πλαίσια είναι μηδέν. Όταν το σχήμα έχει ένα σημείο ελέγχου, οι συντεταγμένες του άλλου σημείου ελέγχου είναι μηδέν.

Εισάγετε μια τιμή για να ορίσετε τις συντεταγμένες των σημείων ελέγχου του αντικειμένου.

Σημεία ελέγχου σχήματος

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!