Στοίχιση (Αντικείμενα κειμένου)

Ορίστε τις επιλογές στοίχισης για την τρέχουσα επιλογή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Αριστερά

Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Δεξιά

Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Κέντρο

Τοποθετεί στο κέντρο την επιλεγμένη παράγραφο στη σελίδα.

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει την επιλεγμένη παράγραφο στα αριστερά και στα δεξιά περιθώρια της σελίδας. Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να ορίσετε τις επιλογές στοίχισης για την τελευταία γραμμή μίας παραγράφου επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος - Στοίχιση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!