Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες (F11) - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Νέο - Οργανωτής.


Όνομα

Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης τεχνοτροπίας. Εάν δημιουργήσετε ή αλλάξετε προσαρμοσμένη τεχνοτροπία, εισάγετε ένα όνομα για την τεχνοτροπία. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας προκαθορισμένης τεχνοτροπίας.

Επόμενη τεχνοτροπία

Επιλέξτε μια υφιστάμενη τεχνοτροπία που θέλετε να ακολουθήσει η τρέχουσα τεχνοτροπία στο έγγραφό σας. Για τεχνοτροπίες παραγράφων, η επόμενη τεχνοτροπία εφαρμόζεται σε κενή παράγραφο που δημιουργείται όταν πατάτε Enter στο τέλος υφιστάμενης παραγράφου. Για τεχνοτροπίες σελίδων, η επόμενη τεχνοτροπία εφαρμόζεται όταν δημιουργείται νέα σελίδα.

Μεταβίβαση από

Επιλέξτε μια υφιστάμενη τεχνοτροπία (ή - καμία - ) για να δώσετε τους ορισμούς της στην τρέχουσα τεχνοτροπία. Χρησιμοποιήστε τις άλλες καρτέλες για να τροποποιήσετε την μεταβιβασμένη τεχνοτροπία.

Επεξεργασία τεχνοτροπίας

Επεξεργαστείτε τις ιδιότητες της γονικής τεχνοτροπίας.

Κατηγορία

Εμφανίζει την κατηγορία για την τρέχουσα τεχνοτροπία. Αν δημιουργείτε ή τροποποιείτε μια νέα τεχνοτροπία, επιλέξτε 'Προσαρμοσμένη τεχνοτροπία από τον κατάλογο.

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατηγορία για μια προκαθορισμένη τεχνοτροπία.


Περιέχει

Περιγράφει την σχετική μορφοποίηση που χρησιμοποιείται στην τρέχουσα τεχνοτροπία.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!