Στοίχιση

Ρυθμίζει τη στοίχιση της παραγράφου σχετικά με τα περιθώρια της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Στοίχιση.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρησης και πατήστε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Στοίχιση.


Επιλογές

Ρυθμίστε τις ιδιότητες της στοίχισης για την τρέχουσα παράγραφο.

Αριστερά

Στοιχίζει την παράγραφο στο αριστερό περιθώριο σελίδας.Αν η υποστήριξη γλωσσών της Ασίας είναι ενεργοποιημένη, αυτή η επιλογή ονομάζεται Αριστερά/Πάνω.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο στοίχισης αριστερά

Στοίχιση αριστερά

Δεξιά

Στοιχίζει την παράγραφο στο δεξιό περιθώριο σελίδας.Αν η υποστήριξη γλωσσών της Ασίας είναι ενεργοποιημένη, αυτή η επιλογή ονομάζεται Δεξιά/Κάτω.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο στοίχισης δεξιά

Στοίχιση δεξιά

Στο κέντρο

Κεντράρει τα περιεχόμενα της παραγράφου στην σελίδα.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο στο κέντρο

.

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει την παράγραφο στα αριστερά και στα δεξιά περιθώρια της σελίδας.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο πλήρους στοίχισης

Πλήρης στοίχιση

Συγκράτηση στο πλαίσιο κειμένου (αν είναι ενεργοποιημένο)

Aligns the paragraph to a text grid. To activate the text grid, choose Format - Page Style - Text Grid.

Κείμενο σε κείμενο

Στοίχιση

Επιλέξτε μία επιλογή στοίχισης για μεγαλύτερους ή μικρότερους χαρακτήρες στην παράγραφο σχετικά με το υπόλοιπο κείμενο της παραγράφου.

Ιδιότητες

Κατεύθυνση κειμένου

Διευκρινίστε την κατεύθυνση κειμένου για μια παράγραφο που χρησιμοποιεί την σύνθετη διαμόρφωση κειμένων (CTL). Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι μόνο διαθέσιμο εάν υποστηρίζεται και επιτρέπεται η σύνθετη διαμόρφωση κειμένων.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!