Εσοχές και αποστάσεις

Θέτει τις εσοχές και τις επιλογές αποστάσεων για την τρέχουσα παράγραφο.

note

Για να αλλάξετε τις χρησιμοποιούμενες μονάδες μέτρησης σε αυτόν τον διάλογο, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Γενικά και έπειτα επιλέξτε μια νέα μονάδα μέτρησης στην περιοχή των ρυθμίσεων.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλαΜορφή - Παράγραφος - Εσοχές & αποστάσεις.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας- Εσοχές και διάστημα.


Εσοχή

Καθορίστε το μέγεθος του χώρου μεταξύ του αριστερού και του δεξιού περιθωρίου σελίδας και της παραγράφου.

Προηγούμενο κείμενο

Εισάγετε τον χώρο που θέλετε να αφήσετε για εσοχή της παραγράφου από τα περιθώρια της σελίδας. Αν θέλετε η παράγραφος να επεκταθεί στα περιθώρια της σελίδας, εισάγετε έναν αρνητικό αριθμό. Στις από αριστερά προς τα δεξιά γλώσσες, το αριστερό άκρο της παραγράφου αφήνει εσοχή στο αριστερό περιθώριο της σελίδας. Στις από δεξιά προς τα αριστερά γλώσσες, το δεξί άκρο της παραγράφου αφήνει εσοχή στο δεξί περιθώριο της σελίδας.

Μετά το κείμενο

Εισάγετε τον χώρο που θέλετε να αφήσετε για εσοχή της παραγράφου από τα περιθώρια της σελίδας. Αν θέλετε η παράγραφος να επεκταθεί στα περιθώρια της σελίδας, εισάγετε έναν αρνητικό αριθμό. Στις από αριστερά προς τα δεξιά γλώσσες, το δεξί άκρο της παραγράφου αφήνει εσοχή στο δεξί περιθώριο της σελίδας. Στις από δεξιά προς τα αριστερά γλώσσες, το αριστερό άκρο της παραγράφου αφήνει εσοχή στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Πρώτη γραμμή

Θέτει εσοχή στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου σύμφωνα με την ποσότητα που εισάγετε. Για να δημιουργήσετε μια αρνητική εσοχή σώματος κειμένου εισάγετε μια θετική τιμή στο πεδίο "Πριν το κείμενο" και μια αρνητική τιμή στο πεδίο "Πρώτη Γραμμή". Για να θέσετε εσοχή στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου που χρησιμοποιεί αρίθμηση ή κουκκίδες, επιλέξτε "Μορφή - Κουκκίδες και Αρίθμηση".

Αυτόματα

Αυτόματη δημιουργία εσοχών σύμφωνα με το μέγεθος της γραμματοσειράς και την απόσταση γραμμής. Η ρύθμιση στο πλαίσιο Πρώτη γραμμή παραβλέπεται.

Απόσταση

Καθορίστε το μέγεθος του χώρου που θα αφεθεί ανάμεσα στις επιλεγμένες παραγράφους.

Πάνω από την παράγραφο

Εισάγετε την ποσότητα του διαστήματος που θέλετε να αφήνετε πάνω από τις επιλεγμένες παραγράφους.

Κάτω από την παράγραφο

Εισάγετε την ποσότητα του διαστήματος που θέλετε να αφήνετε κάτω από τις επιλεγμένες παραγράφους.

Μην προσθέτετε κενά μεταξύ παραγράφων της ίδιας τεχνοτροπίας

Κάνει οποιοδήποτε ορισμένο κενό πριν ή μετά αυτήν την παράγραφο να μην εφαρμοστεί, όταν οι προηγούμενες και οι επόμενες παράγραφοι είναι της ίδιας μορφής παραγράφου.

Διάστιχο γραμμών

Καθορίστε το μέγεθος του χώρου που θα αφεθεί ανάμεσα στις γραμμές του κειμένου σε μια παράγραφο.

Απλό

Εφαρμόζει μονό διάστιχο στην τρέχουσα παράγραφο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Εικονίδιο διάστιχου 1

Διάστιχο 1

1,15 γραμμές

Ορίζει την απόσταση γραμμών σε 1,15 γραμμές.

Εικονίδιο διάστιχου 1,15

Διάστιχο 1,15

1,5 γραμμές

Θέτει το διάστιχο σε 1,5 γραμμές.

Εικονίδιο διάστιχου 1,5

Εικονίδιο διάστιχου 1,5

Διπλό

Θέτει το διάστιχο σε 2 γραμμές.

Εικονίδιο διάστιχου 2

Εικονίδιο διάστιχου 2

Αναλογικό

Επιλέξτε αυτή την επιλογή και μετά εισάγετε ένα ποσοστό επί τοις εκατό μέσα στο πλαίσιο, όπου ο 100% ανταποκρίνεται σε αποστάσεις της μιας γραμμής.

Τουλάχιστον

Θέτει την ελάχιστη απόσταση γραμμών στην τιμή που θα εισάγετε στο πλαίσιο.

tip

Εάν εφαρμόσετε διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειράς μέσα σε μια παράγραφο, η απόσταση μεταξύ των γραμμών προσαρμόζεται αυτόματα στο μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς. Αν προτιμάτε να έχετε ίδια απόσταση για όλες τις γραμμές, καθορίστε μια τιμή στο πεδίο Τουλάχιστον η οποία αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς.


Αρχικό διάστημα

Καθορίζει το ύψος του κατακόρυφου χώρου που εισήχθη ανάμεσα στις δύο γραμμές.

Σταθερή

Ορίζει την απόσταση γραμμής ώστε να ταιριάζει ακριβώς με την τιμή που εισάγετε στο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να καταλήξει σε περικομμένους χαρακτήρες.

από

Εισάγετε την τιμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την απόσταση των γραμμών.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!