Καθορίστε τη θέση, κλιμάκωση, περιστροφή και διάκενο για χαρακτήρες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Θέση.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μίας καταχώρησης και πατήστε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Στοίχιση.


Οι αλλαγές εφαρμόζονται στην τρέχουσα επιλογή, σε όλη τη λέξη που περιέχει ο δρομέας, ή στο νέο κείμενο που πληκτρολογείτε.

Θέση

Ορίστε τις επιλογές δείκτη ή εκθέτη για ένα χαρακτήρα.

Εκθέτης

Μειώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και ανυψώνει το κείμενο πάνω από τη γραμμή βάσης.

Κανονικό

Αφαιρεί μορφοποίηση εκθετών ή δεικτών.

Δείκτης

Μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και χαμηλώνει το κείμενο κάτω από τη γραμμή βάσης.

Ύψωση/βύθιση κατά

Εισάγετε την ποσότητα σύμφωνα με την οποία επιθυμείτε να ανυψώσετε ή να βυθίσετε το επιλεγμένο κείμενο σε σχέση με τη γραμμή βάσης. Το ποσοστό εκατό τοις εκατό είναι ίσο με το ύψος της γραμματοσειράς.

Σχετικό μέγεθος γραμματοσειράς

Εισάγετε την ποσότητα κατά την οποία θέλετε να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Αυτόματα

Θέτει αυτόματα την ποσότητα σύμφωνα με την οποία το επιλεγμένο κείμενο ανυψώνεται ή βυθίζεται σε σχέση με τη γραμμή βάσης.

Περιστροφή/κλιμάκωση

Κλιμάκωση πλάτους

Εισάγετε το ποσοστό του πλάτους της γραμματοσειράς για οριζόντια επέκταση ή συμπίεση του επιλεγμένου κειμένου.

Απόσταση

Καθορίστε την απόσταση μεταξύ μεμονωμένων χαρακτήρων γραμματοσειράς.

Απόσταση

Καθορίζει το διάκενο μεταξύ των χαρακτήρων του επιλεγμένου κειμένου. Εισάγετε τον αριθμό κατά τον οποίο θέλετε να επεκτείνετε ή να συμπυκνώσετε το κείμενο στο κουμπί αυξομείωσης.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να αυξήσετε την απόσταση, ορίστε μια θετική τιμή· για να την μειώσετε, ορίστε μια αρνητική τιμή.


Διαγραμμάτωση ανά ζεύγη

Ρυθμίζει αυτόματα το διάκενο χαρακτήρα για συνδυασμούς ειδικών γραμμάτων.

Η διαγραμμάτωση είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένες γραμματοσειρές και προϋποθέτει ο εκτυπωτής σας να υποστηρίζει αυτή την επιλογή.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιημένες ή επιλεγμένες τιμές χωρίς να κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!