Κωδικοί μορφής αριθμών

Οι κώδικες μορφοποίησης αριθμών μπορεί να αποτελούνται από μέχρι τέσσερα τμήματα που διαχωρίζονται με ερωτηματικό (semicolon ;).

  1. Εάν ο κωδικός μορφής αριθμού έχει δύο τμήματα, το πρώτο αντιπροσωπεύει τις θετικές τιμές και το μηδέν και το δεύτερο τις αρνητικές τιμές.

  2. Σε έναν κωδικό μορφής αριθμού με τρία τμήματα, το πρώτο τμήμα εφαρμόζεται σε θετικές τιμές, το δεύτερο τμήμα σε αρνητικές τιμές και το τρίτο στην τιμή μηδέν.

  3. Μπορείτε επίσης να ορίσετε συνθήκες και στα τρία τμήματα, έτσι ώστε η μορφή να εφαρμόζεται μόνο εάν ικανοποιείται μία συνθήκη.

  4. Το τέταρτο τμήμα εφαρμόζεται εάν το περιεχόμενο δεν είναι τιμή, αλλά κάποιο κείμενο. Το περιεχόμενο αντιπροσωπεύεται από ένα σύμβολο (@).

Δεκαδικές θέσεις και σημαντικά ψηφία

Χρησιμοποιείστε το μηδέν (0), το σύμβολο αριθμού (#) ή το ερωτηματικό (?) ως δεσμευτικά θέσης στον κωδικό μορφοποίησης αριθμού σας για να αναπαριστούν αριθμούς. Το # εμφανίζει μόνο σημαντικά ψηφία, ενώ το 0 εμφανίζει μηδενικά εάν υπάρχουν λιγότερα ψηφία στον αριθμό από όσα στη μορφή αριθμού. Το ? δουλεύει όπως το #, αλλά προσθέτει έναν κενό χαρακτήρα για να διατηρήσει τη δεκαδική στοίχιση εάν υπάρχει ένα κρυφό μη σημαντικό μηδέν.

Χρησιμοποιείστε αγγλικά ερωτηματικά (?), μηδενικά (0) ή σύμβολα αριθμών (#) για να αναπαραστήσετε τον αριθμό των ψηφίων που θα συμπεριληφθούν στον αριθμητή και στον παρονομαστή ενός κλάσματος. Τα κλάσματα τα οποία δεν ταιριάζουν στο πρότυπο που ορίσατε εμφανίζονται ως αριθμοί κινητής υποδιαστολής.

Εάν ένας αριθμός περιέχει περισσότερα ψηφία στα δεξιά του δεκαδικού οριοθέτη από όσα δεσμευτικά θέσης υπάρχουν στη μορφοποίηση, ο αριθμός θα στρογγυλοποιηθεί αναλόγως. Σε περίπτωση που ένας αριθμός περιέχει περισσότερα ψηφία στα αριστερά του δεκαδικού οριοθέτη από όσα δεσμευτικά θέσης υπάρχουν στη μορφοποίηση, θα εμφανιστεί ολόκληρος ο αριθμός. Χρησιμοποιείστε τον ακόλουθο κατάλογο ως οδηγό για τη χρήση δεσμευτικών θέσης, όταν δημιουργείτε έναν κωδικό μορφής αριθμού:

Δεσμευτικά θέσεων

Εξήγηση

#

Δεν εμφανίζει πρόσθετα μηδενικά.

?

Εμφανίζει χαρακτήρες διαστήματος αντί για πρόσθετα μηδενικά.

0 (Μηδέν)

Εμφανίζει πρόσθετα μηδενικά εάν ο αριθμός έχει λιγότερες θέσεις από ότι μηδενικά στη μορφή.


Παραδείγματα

Μορφή αριθμού

Κώδικας μορφής

3456,78 ως 3456,8

####.#

9,9 ως 9,900

#.000

13 ως 13,0 και 1234,567 ως 1234,57

#.0#

5,75 ως 5 3/4 και 6,3 ως 6 3/10

# ???/???

,5 ως 0,5

0.##

,5 ως 0,5   (με δύο πρόσθετα διαστήματα στο τέλος)

0.???


Διαχωριστικό χιλιάδων

Ανάλογα με τη γλωσσική σας ρύθμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κόμμα, μια τελεία ή ένα κενό ως διαχωριστή χιλιάδων. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαχωριστικό για να μειώσετε το μέγεθος του αριθμού που εμφανίζεται κατά ένα πολλαπλάσιο του 1000 για κάθε διαχωριστικό. Τα παρακάτω παραδείγματα χρησιμοποιούν την τελεία ως διαχωριστικό χιλιάδων:

Μορφή αριθμού

Κώδικας μορφής

15000 ως 15.000

#,###

16000 ως 16

#,


Συμπεριλαμβάνοντας κείμενο σε κωδικούς μορφής αριθμών

Κείμενο και αριθμοί

Για να συμπεριλάβετε κείμενο σε μια αριθμητική μορφή που εφαρμόζεται σε κελί που περιέχει αριθμούς, βάλτε διπλά εισαγωγικά (") μπροστά και πίσω από το κείμενο, ή ανάστροφη πλαγιοκάθετο (/) πριν από έναν χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, εισάγετε #,# "μέτρα" για να εμφανίσετε "3,5 μέτρα" ή #,# \m για να εμφανίσετε "3,5 m". Εάν χρησιμοποιείτε κενό ως διαχωριστικό χιλιάδων, θα πρέπει να εισάγετε κενά μεταξύ των εισαγωγικών στα προηγούμενα παραδείγματα: #,#" μέτρα" ή #,#\ \m για να πάρετε το σωστό αποτέλεσμα.

Κείμενο και Κείμενο

Για να συμπεριλάβετε κείμενο σε μια μορφή αριθμού η οποία εφαρμόζεται σε ένα κελί το οποίο μπορεί να περιέχει κείμενο, περικλείστε το κείμενο με διπλά εισαγωγικά (" ") και κατόπιν προσθέστε ένα σύμβολο (@). Παραδείγματος χάρη, εισάγετε "Σύνολο για "@ για να εμφανίσετε "Σύνολο για Δεκέμβριο".

Διαστήματα

Για να χρησιμοποιήσετε ένα χαρακτήρα για να καθορίσετε το πλάτος ενός διαστήματος μέσα σε μία μορφή αριθμού, πληκτρολογήστε μια υπογράμμιση (_) ακολουθούμενη από τον χαρακτήρα. Το πλάτος του διαστήματος ποικίλει ανάλογα με το πλάτος του χαρακτήρα που επιλέγετε. Παραδείγματος χάρη, το _M δημιουργεί ένα πλατύτερο διάστημα από το _i.

Για να γεμίσετε ελεύθερο διάστημα με ένα δεδομένο χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε αστερίσκο (*) ακολουθούμενο από αυτόν τον χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη:

*\0

θα εμφανίσει ακέραιη τιμή (0) στην οποία προηγούνται τόσοι χαρακτήρες (\) όσοι απαιτούνται για να γεμίσει το πλάτος της στήλης. Για λογιστική αναπαράσταση, μπορείτε να στοιχίσετε αριστερά το νομισματικό σύμβολο με μια μορφή παρόμοια με:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Χρώμα

Για να ορίσετε το χρώμα ενός τμήματος ενός κώδικα μορφής αριθμών, εισάγετε ένα από τα ακόλουθα ονόματα χρωμάτων σε τετράγωνες αγκύλες [ ]:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Συνθήκες

Παρενθέσεις υπό συνθήκη

Μπορείτε να ορίσετε μια μορφή αριθμών έτσι ώστε να εφαρμόζεται μόνον όταν η συνθήκη που καθορίσατε ισχύει. Οι συνθήκες εσωκλείονται μέσα σε τετράγωνες αγκύλες [ ].

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε συνδυασμό από αριθμούς και από τους τελεστές <, <=, >, >=, = και <>.

Παραδείγματος χάρη, εάν θέλετε να εφαρμόσετε διαφορετικά χρώματα σε διαφορετικά θερμοκρασιακά δεδομένα, εισάγετε:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Όλες οι θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν είναι γαλάζιες, θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 30 ° Κελσίου είναι μαύρες, και θερμοκρασίες πάνω από 30 °C είναι κόκκινες.

Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί

Για να καθορίσετε μια μορφή αριθμών που προσθέτει ένα διαφορετικό κείμενο σε έναν αριθμό, ανάλογα με το εάν ο αριθμός είναι θετικός, αρνητικός ή ίσος με το μηδέν, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή:

"plus" 0;"minus" 0;"null" 0

Αναπαράσταση ποσοστών, επιστημονικής σημειογραφίας και κλασμάτων

Ποσοστά

Για να εμφανίσετε αριθμούς ως ποσοστά, προσθέστε στην μορφή αριθμού το σύμβολο ποσοστού (%).

Επιστημονική σημειογραφία

Η επιστημονική σημειογραφία σας επιτρέπει να γράψετε πολύ μεγάλους αριθμούς ή πολύ μικρά κλάσματα σε μια συμπαγή μορφή. Παραδείγματος χάριν, στην επιστημονική σημειογραφία, το 650000 γράφεται ως 6,5 x 105 και το 0,000065 ως 6,5 x 10-5. Στο LibreOffice, αυτοί οι αριθμοί γράφονται ως 6,5Ε+5 και 6,5Ε-5, αντίστοιχα. Για να δημιουργήσετε μια μορφή αριθμού που εμφανίζει τους αριθμούς χρησιμοποιώντας επιστημονική σημειογραφία, εισάγετε ένα # ή 0 και έπειτα έναν από τους ακόλουθους κωδικούς E-, E+, e-, ή e+. Εάν το πρόσημο παραληφθεί μετά το E ή το e, δεν θα εμφανιστεί για θετική τιμή του εκθέτη. Για να πάρετε σημειογραφία μηχανικής, εισάγετε 3 ψηφία (0 ή #) στο ακέραιο μέρος: Παραδείγματος χάρη: ###,##E+00

Αναπαράσταση κλάσματος

Για να εμφανίσετε μια τιμή ως κλάσμα, η μορφή αποτελείται από δύο ή τρία μέρη: ακέραιο προαιρετικό τμήμα, αριθμητή και παρανομαστή. Ο ακέραιος και ο αριθμητής χωρίζονται από ένα κενό ή οποιοδήποτε κείμενο σε εισαγωγικά. Ο αριθμητής και ο παρανομαστής χωρίζονται με έναν χαρακτήρα καθέτου (slash). Κάθε τμήμα μπορεί να αποτελείται από έναν συνδυασμό των #, ? και 0 ως δεσμευτικών θέσης.

Ο παρανομαστής υπολογίζεται ώστε να πάρει την πλησιέστερη τιμή του κλάσματος ως προς τον αριθμό των δεσμευτικών θέσης. Παραδείγματος χάρη, η τιμή PI αναπαριστάνεται ως 3 16/113 με τη μορφή:

# ?/???

Η τιμή του παρανομαστή μπορεί επίσης να εξαναγκαστεί στην τιμή που αντικαθιστά τα δεσμευτικά θέσης. Παραδείγματος χάρη, για να πάρετε την τιμή PI ως πολλαπλάσιο του 1/16ου (δηλ. 50/16), χρησιμοποιήστε τη μορφή:

?/16

Κωδικοί μορφής αριθμών των νομισματικών μορφών

Η προεπιλεγμένη μορφή νομισμάτων για τα κελιά στο υπολογιστικό σας φύλλο καθορίζεται από την τοπική ρύθμιση του λειτουργικού σας συστήματος. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα προσαρμοσμένο σύμβολο νομίσματος σε ένα κελί. Παραδείγματος χάρη, εισάγετε #.##0,00€ για να εμφανίσετε 4,50 € (Ευρώ).

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε την τοπική ρύθμιση για το νόμισμα εισάγοντας τον τοπικό κωδικό για τη χώρα μετά το σύμβολο. Παραδείγματος χάριν, το [$€-407] αναπαριστά το Ευρώ στη Γερμανία. Για να δείτε έναν τοπικό κωδικό για μία χώρα, επιλέξτε τη χώρα στον κατάλογο Γλώσσα στην καρτέλα Αριθμοί του διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

note

Ο κωδικός μορφοποίησης για νομίσματα χρησιμοποιεί τη μορφή [$xxx-nnn], όπου xxx είναι το σύμβολο του νομίσματος, και nnn ο κωδικός της χώρας. Ειδικά τραπεζικά σύμβολα, όπως EUR (για το Eυρώ), δεν απαιτούν κωδικό χώρας. Η μορφή του νομίσματος δεν εξαρτάται από την γλώσσα την οποία επιλέγετε στο κουτί Γλώσσα.


Μορφές ημερομηνίας και ώρας

Μορφές ημερομηνίας

Για να εμφανίσετε ημέρες, μήνες και έτη, χρησιμοποιείστε τους ακόλουθους κωδικούς μορφής αριθμών.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Δεν παρέχουν αποτελέσματα με νόημα όλοι οι κωδικοί μορφών για όλες τις γλώσσες.


Μορφή

Κωδικός μορφής

Μήνας ως 3.

M

Μήνας ως 03.

MM

Μήνας ως Ιαν-Δεκ

MMM

Μήνας ως Ιανουάριος-Δεκέμβριος

MMMM

Πρώτο γράμμα του ονόματος του μήνα

MMMMM

Ημέρα ως 2

D

Ημέρα ως 02

DD

Ημέρα ως Κυρ-Σαβ

NN or DDD or AAA

Ημέρα ως Κυριακή μέχρι Σάββατο

NNN or DDDD or AAAA

Ημερομηνία ακολουθούμενη από κόμμα, όπως "Κυριακή,"

NNNN

Έτος ως 00-99

YY

Έτος ως 1900-2078

YYYY

Ημερολογιακή εβδομάδα

WW

Τριμηνιαία ως Τ1 μέχρι Τ4

Q

Τριμηνιαία όπως 1ο τρίμηνο έως 4ο τρίμηνο

QQ

Εποχή, συντόμευση. Στο ιαπωνικό ημερολόγιο Gengou, απλός χαρακτήρας (δυνατές τιμές: M, T, S, H)

G

Εποχή, σύντμηση

GG

Εποχή, πλήρες όνομα

GGG

Αριθμός του έτους μέσα στην εποχή, σύντομη μορφή

E

Αριθμός του έτους μέσα στην εποχή, σύντομη μορφή

ΟΟ ή R

Εποχή, πλήρες όνομα και έτος

RR ή ΠΠΠΟΟ


Οι ανωτέρω αναφερόμενοι κώδικες μορφοποίησης λειτουργούν με την γλωσσική έκδοση του LibreOffice σας. Εντούτοις, όταν πρέπει να μετατρέψετε την τοπική ρύθμιση του LibreOffice σε μία άλλη τοπική ρύθμιση, θα πρέπει να ξέρετε τους κώδικες μορφοποίησης που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την άλλη τοπική ρύθμιση.

Για παράδειγμα, εάν το λογισμικό σας έχει προσαρμοστεί στην αγγλική γλώσσα, και θέλετε να μορφοποιήσετε ένα έτος με 4 ψηφία τότε εισάγετε YYYY ως κώδικα μορφοποίησης. Όταν όμως αλλάζετε στην Γερμανική τοπική ρύθμιση , πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα JJJJ. Ο πίνακας που ακολουθεί καταγράφει μόνο τις εντοπισμένες διαφορές.

Τοπική ρύθμιση

Έτος

Μήνας

Ημέρα

Ώρα

Ημέρα της εβδομάδας

Εποχή

English - en

και δεν καταγράφονται όλες οι τοπικές προσαρμογές

Y

M

D

H

A

G

Γερμανικά - de

J

T

Ολλανδικά - nl

J

U

Γαλλικά - fr

A

J

O

Ιταλικά - it

A

G

O

X

Πορτογαλικά - pt

A

O

Ισπανικά - es

A

O

Δανέζικα - da

T

Νορβηγικά - no, nb, nn

T

Σουηδικά - sv

T

Φιλανδικά - fi

V

K

P

T


Εισαγωγή ημερομηνιών

Για να εισάγετε μια ημερομηνία σε ένα κελί, χρησιμοποιήστε τη μορφή του γρηγοριανού ημερολογίου. Παραδείγματος χάρη, σε αγγλική τοπική ρύθμιση, εισάγετε 1/2/2002 για Ιανουαρίου 2, 2002.

Όλες οι μορφές ημερομηνίας εξαρτώνται από τις τοπικές ρυθμίσεις που ορίζονται στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες. Παραδείγματος χάρη, εάν η τοπική σας ρύθμιση ορίζεται σε 'ιαπωνικά', τότε χρησιμοποιείται το ημερολόγιο Gengou. Η προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας στο LibreOffice χρησιμοποιεί το γρηγοριανό ημερολόγιο.

Για να ορίσετε μια μορφή ημερολογίου η οποία είναι ανεξάρτητη από την τοπική ρύθμιση, προσθέστε έναν τροποποιητή μπροστά από την μορφή της ημερομηνίας. Παραδείγματος χάρη, για να εμφανίσετε μια ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη μορφή του ιουδαϊκού ημερολογίου σε μια μη εβραϊκή τοπική ρύθμιση, εισάγετε: [~jewish]ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ.

Το καθορισμένο ημερολόγιο εξάγεται στο Microsoft Excel χρησιμοποιώντας επεκταμένο LCID. Επεκταμένο LCID μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη συμβολοσειρά μορφής. Θα μετατραπεί σε τροποποιητή ημερολογίου εάν υποστηρίζεται. Δείτε την παρακάτω ενότητα Επεκταμένο LCID.

Τροποποιητής

Ημερολόγιο

[~buddhist]

Ημερολόγιο Ταϊλανδών βουδιστών

[~gengou]

Ιαπωνικό ημερολόγιο Gengou

[~gregorian]

Γρηγοριανό ημερολόγιο

[~hanja] ή [~hanja_yoil]

Κορεατικό ημερολόγιο

[~hijri]

Αραβικό ισλαμικό ημερολόγιο

[~jewish]

Ιουδαϊκό ημερολόγιο

[~ROC]

Ημερολόγιο της Δημοκρατίας της Κίνας


Μορφές ώρας

Για να εμφανίσετε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα χρησιμοποιήστε τους παρακάτω κωδικούς μορφής αριθμών:

Μορφή

Κωδικός μορφής

Ώρες ως 0-23

H

Ώρες ως 00-23

HH

Ώρες ως 00 μέχρι περισσότερες από 23

[HH]

Λεπτά ως 0-59

M

Λεπτά ως 00-59

MM

Λεπτά ως 00 μέχρι πάνω από 59

[MM]

Δευτερόλεπτα ως 0-59

S

Δευτερόλεπτα ως 00-59

SS

Δευτερόλεπτα ως 00 μέχρι πάνω από 59

[SS]


Εικονίδιο σημείωσης

Για να εμφανίσετε δευτερόλεπτα σαν κλάσματα, προσθέστε το δεκαδικό οριοθέτη στον κωδικό μορφής αριθμού. Παραδείγματος χάρη, εισάγετε ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ,00 για να εμφανίσετε την ώρα ως "01:02:03,45".


Οι μορφές ώρας λεπτών Λ και ΛΛ πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μορφές ώρας για να αποφευχθεί η σύγχυση με τη μορφή ημερομηνίας μήνα (για τα αγγλικά)

Εάν η ώρα εισάγεται στη μορφή 02:03,45 ή 01:02:03,45 ή 25:01:02, αντιστοιχίζονται οι ακόλουθες μορφές εάν δεν έχει οριστεί καμία άλλη μορφή ώρας: ΛΛ:ΔΔ,00 ή [ΩΩ]:ΛΛ:ΔΔ,00 ή [ΩΩ]:ΛΛ:ΔΔ

Εμφάνιση αριθμών χρησιμοποιώντας τοπικούς χαρακτήρες

Τροποποιητές NatNum

Για να εμφανίσετε αριθμούς χρησιμοποιώντας χαρακτήρες τοπικών αριθμών, χρησιμοποιήστε έναν τροποποιητή [NatNum1], [NatNum2], ... [NatNum11] στην αρχή ενός κωδικού μορφοποίησης αριθμού.

Για να διευκρινίσετε αριθμούς σε διάφορες μορφές αριθμών, νομισμάτων και ημερομηνιών, χρησιμοποιήστε έναν τροποποιητή [NatNum12] με τα επιλεγμένα ορίσματα στην αρχή ενός κωδικού μορφής αριθμού. Δείτε την παρακάτω ενότητα NatNum12.

Ο τροποποιητής [NatNum1] χρησιμοποιεί πάντα την χαρτογράφηση χαρακτήρα ένα προς ένα για να μετατρέψει τους αριθμούς σε μια συμβολοσειρά η οποία ταιριάζει στο κωδικό μορφής τοπικού αριθμού της αντίστοιχης τοπικής ρύθμισης. Οι άλλοι τροποποιητές παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα εάν χρησιμοποιούνται με διαφορετικές τοπικές ρυθμίσεις. Μια τοπική ρύθμιση μπορεί να είναι η γλώσσα και η περιοχή για την οποία έχει καθοριστεί ο κωδικός μορφής, ή ένας τροποποιητής όπως [$-yyy] ο οποίος ακολουθεί τον τροποποιητή τοπικών αριθμών. Σε αυτήν την περίπτωση, το yyy είναι το δεκαεξαδικό MS-LCID το οποίο επίσης χρησιμοποιείται σε κωδικούς μορφής νομίσματος. Παραδείγματος χάρη, για να εμφανίσετε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας ιαπωνέζικους πεζούς χαρακτήρες Kanji σε μια αγγλική (ΗΠΑ) τοπική ρύθμιση, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο κωδικό μορφής αριθμών:

[NatNum1][$-411]0

Στον παρακάτω κατάλογο, εμφανίζεται ο τροποποιητής [DBNumX] του Microsoft Excel ο οποίος αντιστοιχεί στον τροποποιητή [NatNum] του LibreOffice. Εφόσον θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τροποποιητή [DBNumX] αντί για έναν τροποποιητή [NatNum] για την τοπική σας ρύθμιση. Όποτε είναι δυνατό, το LibreOffice χαρτογραφεί εσωτερικά τους τροποποιητές [DBNumX] σε τροποποιητές [NatNumN].

Η εμφάνιση ημερομηνιών χρησιμοποιώντας τροποποιητές [NatNum] μπορεί να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα από την εμφάνιση άλλων τύπων αριθμών. Τέτοια αποτελέσματα υποδηλώνονται από το 'CAL: '. Για παράδειγμα, 'CAL: 1/4/4' υποδεικνύει ότι ο χρόνος εμφανίζεται χρησιμοποιώντας τον [NatNum1] τροποποιητή, καθώς η μέρα και ο μήνας εμφανίζονται χρησιμοποιώντας τον [NatNum4] τροποποιητή. Αν το 'CAL' δεν έχει οριστεί,τότε οι μορφοποιήσεις ημερομηνίας για τον συγκεκριμένο τροποποιητή δεν υποστηρίζονται.

[NatNum0]

Δοκιμάστε να μετατρέψετε οποιαδήποτε συμβολοσειρά τοπικού αριθμού σε αραβικά ψηφία ASCII. Εάν είναι ήδη ASCII, παραμένει ASCII.

[NatNum1]

Μεταγραφές

Τοπικοί χαρακτήρες αριθμών

DBNumX

Μορφή ημερομηνίας

Κινέζικα

Κινέζικοι πεζοί χαρακτήρες

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Ιαπωνικά

σύντομοι χαρακτήρες Kanji

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

Κορεάτικα

Κορεάτικοι πεζοί χαρακτήρες

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Εβραϊκά

Εβραϊκοί χαρακτήρες

Αραβικά

Ινδοαραβικοί χαρακτήρες

Ταϊλανδέζικα

Χαρακτήρες τάι

Ινδικά

Ινδικοί-Ντεβαναγκάρι χαρακτήρες

Όντια

Χαρακτήρες όντια (οριγικά)

Μαράθι

Ινδικοί-Ντεβαναγκάρι χαρακτήρες

Βεγγαλικά

Χαρακτήρες βεγγαλικών

Παντσάμπι

Χαρακτήρες παντσάμπι (γκουρμούκι)

Γκουγιαράτι

Χαρακτήρες γκουγιαράτι

Ταμίλ

Χαρακτήρες ταμίλ

Τελούγκου

Χαρακτήρες τελούγκου

Κανάντα

Χαρακτήρες κανάντα

Μαλαγιαλαμικά

Χαρακτήρες μαλαγιαλαμικών

Λάο

Χαρακτήρες λάο

Θιβετιανά

Χαρακτήρες θιβετιανών

Βιρμανικά

Χαρακτήρες βιρμανικών (Μιανμάρ)

Χμερ

Χαρακτήρες χμερ (Καμπότζη)

Μογγολικά

Μογγολικοί χαρακτήρες

Νεπαλικά

Ινδικοί-Ντεβαναγκάρι χαρακτήρες

Τσόνγκα

Θιβετιανοί χαρακτήρες

Φαρσί

Ανατολικοί ινδοαραβικοί χαρακτήρες

Εκκλησιαστικά σλαβονικά

Κυριλλικοί χαρακτήρες


[NatNum2]

Μεταγραφές

Χαρακτήρες τοπικών αριθμών

DBNumX

Μορφή ημερομηνίας

Κινέζικα

Κεφαλαίοι χαρακτήρες κινέζικων

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Ιαπωνικά

Παραδοσιακοί χαρακτήρες κάντζι

CAL 2/5/5 [DBNum2]

Κορεάτικα

Κεφαλαίοι κορεάτικοι χαρακτήρες

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Εβραϊκά

Εβραϊκή αρίθμηση


[NatNum3]

Μεταγραφές

Τοπικοί χαρακτήρες αριθμών

DBNumX

Μορφή ημερομηνίας

Κινέζικα

Αραβικά ψηφία πλήρους πλάτους

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Ιαπωνικά

Αραβικά ψηφία πλήρους πλάτους

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Κορεάτικα

Αραβικά ψηφία πλήρους πλάτους

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Μεταγραφές

Τοπικοί χαρακτήρες αριθμών

DBNumX

Μορφή ημερομηνίας

Κινέζικα

κείμενο με πεζά γράμματα

[DBNum1]

Ιαπωνικά

σύγχρονο κείμενο μακρύ κάντζι

[DBNum2]

Κορεάτικα

επίσημο κείμενο πεζών χαρακτήρων


[NatNum5]

Μεταγραφές

Χαρακτήρες τοπικών αριθμών

DBNumX

Μορφή ημερομηνίας

Κινέζικα

Μεγαλογράμματο κεινέζικο κείμενο

[DBNum2]

Ιαπωνικά

παραδοσιακό κείμενο μακρύ κάντζι

[DBNum3]

Κορεάτικα

επίσημο μεγαλογράμματο κείμενο


[NatNum6]

Μεταγραφές

Χαρακτήρες τοπικών αριθμών

DBNumX

Μορφή ημερομηνίας

Κινέζικα

Κείμενο πλήρους πλάτους

[DBNum3]

Ιαπωνικά

κείμενο πλήρους πλάτους

Κορεάτικα

κείμενο πλήρους πλάτους


[NatNum7]

Μεταγραφές

Χαρακτήρες τοπικών αριθμών

DBNumX

Μορφή ημερομηνίας

Κινέζικα

σύντομο μικρογράμματο κείεμενο

Ιαπωνικά

σύγχρονο κείμενο σύντομο κάντζι

Κορεάτικα

επίσημο μικρογράμματο κείμενο


[NatNum8]

Μεταγραφές

Χαρακτήρες τοπικών αριθμών

DBNumX

Μορφή ημερομηνίας

Κινέζικα

σύντομο μεγαλογράμματο κείμενο

Ιαπωνικά

παραδοσιακό κείμενο σύντομο κάντζι

[DBNum4]

Κορεάτικα

επίσημο μεγαλογράμματο κείμενο


[NatNum9]

Μεταγραφές

Χαρακτήρες τοπικών αριθμών

DBNumX

Μορφή ημερομηνίας

Κορεάτικα

Χαρακτήρες Χανγκούλ


[NatNum10]

Μεταγραφές

Χαρακτήρες τοπικών αριθμών

DBNumX

Μορφή ημερομηνίας

Κορεάτικα

επίσημο κείμενο Χανγκούλ

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Μεταγραφές

Χαρακτήρες τοπικών αριθμών

DBNumX

Μορφή ημερομηνίας

Κορεάτικα

ανεπίσημο κείμενο Χανγκούλ


Επεκταμένο LCID

Εάν είναι συμβατά, η τοπική αρίθμηση και το ημερολόγιο εξάγονται στο Microsoft Excel χρησιμοποιώντας επεκταμένο LCID. Επεκταμένο LCID μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μορφή συμβολοσειράς αντί για τροποποιητή NatNum.

Το επεκταμένο LCID αποτελείται από 8 δεκαεξαδικά ψηφία: [$-NNCCLLLL], με τα 2 πρώτα ψηφία NN για τοπική αρίθμηση, CC για ημερολόγιο και LLLL για κωδικό LCID. Παραδείγματος χάρη, το [$-0D0741E] θα μετατραπεί σε [NatNum1][$-41E][~buddhist]: Αριθμητικά Τάι (0D) με βουδιστικό ημερολόγιο (07) στο τοπικό Τάι (041E).

Τοπικοί αριθμοί

Τα δύο πρώτα ψηφία NN αντιστοιχούν σε τοπικούς αριθμούς:

NN

Αριθμοί

Αναπαράσταση

Συμβατό LCID

01

Αραβικά

1234567890

όλα

02

Ανατολικά αραβικά

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Περσικά

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Ντεβαναγκάρι

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Μπενγκάλι

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Πουντζάμπι

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Γκουτζαράτι

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Ορίγια

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Ταμίλ

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Τελούγκου

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Κανάντα

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Μαλαγιαλάμ

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Τάι

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Λαοτινά

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Θιβετιανά

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Μπουρμέζε

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Τιγκρίνα

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Κμερ

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Μογγολικά

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Ιαπωνικά

一二三四五六七八九〇

411

1C

(οικονομικά)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(Αραβικά πλήρους πλάτους)

1234567890

1E

Κινέζικα - απλοποιημένα

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(οικονομικά)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(Αραβικά πλήρους πλάτους)

1234567890

21

Κινέζικα - παραδοσιακά

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(οικονομικά)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(Αραβικά πλήρους πλάτους)

1234567890

24

Κορεατικά

一二三四五六七八九0

812

25

(οικονομικά)

壹貳參四伍六七八九零

26

(Αραβικά πλήρους πλάτους)

1234567890

27

Κορεατικά - Χανγκούλ

일이삼사오육칠팔구영


Ημερολόγιο

Τα δύο ψηφία CC είναι για τον κωδικό ημερολόγιο. Κάθε ημερολόγιο είναι έγκυρο μόνο για κάποια LCID.

CC

Ημερολόγιο

Παράδειγμα (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Υποστηριζόμενο LCID

00

Γρηγοριανό

2016-08-31

Όλα

03

Γκένγκου

28-08-31

411 (Ιαπωνικό)

05

Άγνωστο

4349-08-31

Χωρίς υποστήριξη

06 ή 17

Χίζρι

1437-11-28

401 (Αραβικό - Σαουδική Αραβία), 1401 (Αραβικό - Αλγερία), 3c01 (Αραβικό - Μπαχρέιν), 0c01 (Αραβικό - Αίγυπτος), 801 (Αραβικό - Ιράκ), 2c01 (Αραβικό - Ιορδανία), 3401 (Αραβικό - Κουβέιτ), 3001 (Αραβικό - Λίβανος), 1001 (Αραβικό - Λιβύη), 1801 (Αραβικό - Μαρόκο), 2001 (Αραβικό - Ομάν), 4001 (Αραβικό - Κατάρ), 2801 (Αραβικό - Συρία), 1c01 (Αραβικό - Τυνησία), 3801 (Αραβικό - Η.Α.Ε.), 2401 (Αραβικό - Υεμένη) και 429 (Φαρσί)

07

Βουδιστικός

2559-08-31

454 (Λάος), 41E (Ταϊλάνδη)

08

Εβραϊκό

5776-05-27

40D (Εβραϊκό)

10

Ινδικό

1938-06-09

Χωρίς υποστήριξη

0E, 0F, 11, 12 ή 13

Άγνωστο

2016-07-29

Χωρίς υποστήριξη

Χωρίς υποστήριξη

Χάντζα

412 (Κορεατικό)

Χωρίς υποστήριξη

ROC

0105-08-31

404 (Κινεζικό - Ταϊβάν)


Τροποποιητής NatNum12

Για να διευκρινίσετε αριθμούς σε διάφορες μορφές αριθμών, νομισμάτων και ημερομηνιών, χρησιμοποιήστε έναν τροποποιητή [NatNum12] με τα επιλεγμένα ορίσματα στην αρχή ενός κωδικού μορφής αριθμού.

Παραδείγματα συνηθισμένης μορφοποίησης NatNum12

Κωδικός μορφοποίησης

Εξήγηση

[NatNum12]

Συλλαβισμός ως απόλυτος αριθμός: 1 → ένα

[NatNum12 τακτικό]

Συλλαβισμός ως τακτικός αριθμός: 1 → πρώτος/η/ο

[NatNum12 τακτικός αριθμός]

Συλλαβισμός ως τακτικός δείκτης: 1 → 1ος/1η/1ο

[NatNum12 κεφαλαιοποίηση]

Συλλαβισμός με κεφαλαιοποίηση, ως απόλυτος αριθμός: 1 → Ένα

[NatNum12 κεφαλαίος τακτικός]

Συλλαβισμός με κεφαλαία, ως τακτικός αριθμός: 1 → ΠΡΩΤΟΣ/Η/Ο

[NatNum12 τίτλος]

Συλλαβισμός σε γράμματα τίτλου, ως απόλυτος αριθμός: 101 → Εκατόν ένα

[NatNum12 USD]

Συλλαβίζεται ως ποσό χρημάτων δεδομένου νομίσματος που καθορίζεται από κωδικό ISO 3 γραμμάτων: 1 → ένα δολάριο ΗΠΑ

[NatNum12 D=τακτικός αριθμός]D" του "MMMM

Συλλαβισμός ως ημερομηνία με τη μορφή "1η Μαΐου"

[NatNum12 YYYY=τίτλος έτος,D=κεφαλαιοποίηση τακτικού]D" του "MMMM, YYYY

Συλλαβισμός ως ημερομηνία με τη μορφή "Πρώτη Μαΐου, χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα"

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Εμφάνιση κεφαλαίων συντομευμένου ονόματος μήνα σε μορφή "ΙΑΝ-01"

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Εμφάνιση του μικρότερου ονόματος του μήνα στη μορφή "Ιανουάριος"


Άλλα δυνατά ορίσματα: "χρήματα" πριν από κωδικούς νομίσματος 3 γραμμάτων, π.χ. [NatNum12 capitalize money USD]0,00 θα μορφοποιήσει τον αριθμό "1,99" ως " Ένα και 99/100 U.S. Dollars".

Κωδικοί σφαλμάτων

Εάν η τιμή είναι εκτός των ορίων για την επιλεγμένη μορφή εμφανίζεται ο παρακάτω κωδικός σφάλματος:

#FMT

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!